Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA Project Report. Normalt er dette NINAs rapportering til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. I tillegg vil serien favne mye av instituttets øvrige rapportering, for eksempel fra seminarer og konferanser, resultater av eget forsknings- og utredningsarbeid og litteraturstudier. NINA Rapport kan også utgis på annet språk når det er hensiktsmessig. ISSN: 1504-3312

Recent Submissions

 • Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2019 

  Ulvund, Kristine; Miller, Andrea L.; Eide, Nina; Meås, Roger; Andersen, Roy; Flagstad, Øystein; Jackson, Craig R.; Landa, Arild (NINA Rapport;1843, Research report, 2020)
  Ulvund, K., Miller, A.L., Eide, N.E., Meås, R., Andersen, R., Flagstad, Ø., Jackson C.R., & Landa, A. 2020. Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2019. – NINA Rapport 1843. Norsk institutt for naturforskning. Avlsprogrammet ...
 • Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2019. 

  Åström, Sandra; Åström, Jens; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Dahle, Sondre; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1811, Research report, 2020)
  Åström, S., Åström, J., Bøhn, K., Gjershaug, J.O., Staverløkk, A., Dahle, S. & Ødegaard, F. 2020. Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2019. NINA Rapport 1811. Norsk ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2019 

  Ugedal, Ola; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor F.; Thorstad, Eva B. (NINA Rapport;1832, Research report, 2020)
  Ugedal, O., Saksgård, L.M., Næsje, T.F. & Thorstad, E.B. 2020. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2019. NINA Rapport 1832. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva er ei av Norges beste elver for sportsfiske ...
 • Carbon storage in Norwegian ecosystems (revised edition) 

  Bartlett, Jesamine; Rusch, Graciela M.; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Sandvik, Hanno; Nordén, Jenni (NINA Report;1774b, Research report, 2020)
  Bartlett, J., Rusch, G.M., Kyrkjeeide, M.O., Sandvik, H. & Nordén, J. 2020. Carbon storage in Norwegian ecosystems (revised edition). NINA Report 1774b. Norwegian Institute for Nature Research. This report discusses ...
 • Utenlandske laksefiskere i Norge. Forventet tap av inntekter på grunn av korona-pandemien i 2020 

  Dervo, Børre K. (NINA Rapport;1844, Research report, 2020)
  Dervo, B. K. 2020. Utenlandske laksefiskere i Norge. Forventet tap av inntekter på grunn av korona-pandemien i 2020. NINA Rapport 1844. Norsk institutt for naturforskning Dataene som er analysert i dette prosjektet er ...
 • Overvåking av elvemusling i Norge. 

  Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon H. (NINA Rapport;1837, Research report, 2020)
  Larsen, B.M. & Magerøy, J.H. 2020. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2019. NINA Rapport 1837. Norsk institutt for naturforskning. I «Handlingsplanen for elvemusling Margaritifera margaritifera 2019-2028» ...
 • Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2017. 

  Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar; Aarvak, Tomas; Øien, Ingar Jostein; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;1474, Research report, 2018)
  Jacobsen, K.-O., Solheim, R., Aarvak, T., Øien, I.J. & Kleven, O. 2018. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1474. Norsk institutt for naturforskning Snøugleprosjektet ble startet i 2005, ...
 • Reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. Konsekvensutredning for reindrift 

  Tømmervik, Hans; Henaug, Cathrine; Danielsen, Inge; Langeland, Knut (NINA Rapport;1537, Research report, 2018)
  Tømmervik, H. Henaug, C., Danielsen, I. & Langeland, K. 2018. Reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. konsekvensutredning for reindrift. Norsk institutt for naturforskning. NINA Rapport ...
 • Undersøkelse av flora og vegetasjon i Sund-veien 13, Fagerli, Malmøya, Oslo 

  Bendiksen, Egil (NINA Rapport;1384, Research report, 2017)
  Bendiksen, E. 2017. Undersøkelse av flora og vegetasjon i Sundveien 13, Fagerli, Malmøya, Oslo. – NINA Rapport 1384. 21 s. Det foreligger byggeplaner på eiendommen Sundveien 13 på Malmøya, Oslo kommune. Etter at det ble ...
 • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Nåvatn og Skjerkevatn i Mandalsvassdraget høsten 2011 - Fisk og krepsdyr 

  Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;804, Research report, 2012)
  Hesthagen, T. & Walseng, B. 2012. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Nåvatn og Skjerkevatn i Mandalsvassdraget høsten 2011 – Fisk og krepsdyr. - NINA Rapport 804. 30 s. Høsten 2011 ble det gjennomført ferskvannsbiologiske ...
 • Friluftsliv og turisme i Nordfjella villreinområde 

  Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Dokk, John Gunnar; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;850, Research report, 2012)
  Wold, L. C., Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O. Panzacchi, M., Dokk. J. G. & O. Andersen. 2012. Friluftsliv og turisme i Nordfjella villreinområde - NINA Rapport 850. 37 s. Rapporten oppsummerer resultater fra ...
 • Monitoring of Eurasian otter (Lutra lutra) around Nyhamna (Aukra municipality) on the western coast of Norway. Final report 2015-2018 

  van Dijk, Jiska; Carrillo, Juan; Hamre, Øyvind; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;1713, Research report, 2020)
  Van Dijk, J., Carrillo, J., Hamre, Ø. og Kleven, O. 2020. Monitoring of Eurasian otter (Lutra lutra) around Nyhamna (Aukra municipality) on the western coast of Norway. Final report 2015-2018. NINA Report 1713. Norwegian ...
 • Reinheimen. Nyregistreringar av fangstminne 2010-2011 

  Hole, Runar; Jordhøy, Per (NINA Rapport;784, Research report, 2012)
  Hole, R. og Jordhøy, P. 2012. Reinheimen - Nyregistreringar av fangstminne 2010-2011. NINA-rapport 784. 27 s. + vedlegg. Dette prosjektet har teke sikte på å få samla inn supplerande fangstminnedata i Reinheimen nasjonalpark ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2019 

  Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Kvingedal, Eli; Lamberg, Anders; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Skoglund, Sigrid; Forseth, Torbjørn; Saksgård, Randi J.; Krogdahl, Rune; Holthe, Espen (NINA Rapport;1786, Research report, 2020)
  Solem, Ø., Ulvan, E.M., Kvingedal, E., Lamberg, A., Bremset, G., Berg. M., Skoglund, S., Forseth, T., Krogdahl, R. & Holthe, E. 2020. Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2019. NINA Rapport ...
 • Stamlakskontroll 2019 

  Karlsson, Sten; Florø-Larsen, Bjørn; Sollien, Vegard P.; Andersskog, Ida Pernille Øystese; Brandsegg, Hege; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merethe Hagen (NINA Rapport;1836, Research report, 2020)
  Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Sollien, V.P., Andersskog, I. P. Ø, Brandsegg, H., Eriksen, L. B. & Spets, M. H. 2020. Stamlakskontroll 2019. NINA Rapport 1836. Norsk institutt for naturforskning. I henhold til ...
 • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2019 

  Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1794, Research report, 2020)
  Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2020. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2019. NINA Rapport 1794. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne ...
 • The potential for evolution of resistance to Gyrodactylus salaris in Norwegian Atlantic salmon 

  Karlssen, Sten; Bolstad, Geir H.; Hansen, Haakon; Jansen, Peder; Moen, Thomas; Noble, Leslie Robert (NINA Report;1812, Research report, 2020)
  Karlsson, S., Bolstad, G.H., Hansen, H., Jansen, P.A., Moen, T. and Noble, L.R. 2020. The potential for evolution of resistance to Gyrodactylus salaris in Norwegian Atlantic salmon. NINA Report 1812. Norwegian Institute ...
 • Sjørøya i Linnévassdraget. Sluttrapport til Svalbards miljøvernfond 

  Svenning, Martin-A.; Bergane, Vegard Årthun; Borgstrøm, Reidar (NINA Rapport;1825, Research report, 2020)
  Svenning, M.-A., Bergane V.Å. & Borgstrøm, R. 2020. Sjørøya i Linnévassdraget. Sluttrapport til Svalbards miljøvernfond. NINA Rapport 1825. Norsk institutt for naturforskning. Røye er den eneste ferskvannsfisk som lever ...
 • Overvåking av effekter av tiltak for truede arter og naturtyper 

  Evju, Marianne; Hegre, Hanne; Lyngstad, Anders; Svalheim, Ellen; Thorvaldsen, Pål; Tingstad, Lise; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Framstad, Erik (NINA Rapport;1816, Research report, 2020)
  Evju, M., Hegre, H., Lyngstad, A., Svalheim, E., Thorvaldsen, P., Tingstad, L., Velle, L.G., Øien, D.-I. & Framstad, E. 2020. Overvåking av effekter av tiltak for truede arter og naturtyper. NINA Rapport 1816. Norsk institutt ...
 • Mapping natural and artificial migration hindrances for fish using LiDAR remote sensing 

  Hedger, Richard D.; Blumentrath, Stefan; Bergan, Morten A.; Eloranta, Antti P. (NINA Rapport;1833, Research report, 2020)
  Hedger, R.D., Blumentrath, S., Bergan, M.A. & Eloranta, A.P. 2020. Mapping natural and artificial migration hindrances for fish using LiDAR remote sensing. NINA Report 1833. Norwegian Institute for Nature Research. We ...

View more