Now showing items 12-31 of 45

  • Endringer i konsesjonslovgivningen og landbrukets eiendomsstruktur i og utenfor fjellkommuner. 

   Mønness, Erik; Arnesen, Tor (Journal article, 2018)
   Stortinget besluttet i 2017 endringer i konsesjonslovgivninger for erverv av landbrukseiendommer i den hensikt å stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer. Endringene har konsekvenser for eiendomsstruktur og ...
  • Et retroperspektiv på lærerstudenters friluftsliv og naturopphold i skole og fritid - et antroposentrisk fremfor et økosentrisk natursyn 

   Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun; Aadland, Eli Kristin (Journal article, 2019)
   Artikkelen tematiserer hvilke natursyn fem lærerstudenter fremmer på bakgrunn av egne erfaringer med opphold i naturen i oppvekst og tidligere skolegang. Drøftelsen tar utgangspunkt i et gjennomført refleksjonsnotat i ...
  • Forvaltning av hensynsfull ferdsel i villreinområder 

   Gundersen, Vegard; Singsaas, Marianne (Journal article, 2020)
   The last remaining populations of wild mountain reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Europe, live in mountain ranges in southern-Norway. A network of infrastructure such as roads, railways, tourist cottages, and popular ...
  • Fritidsbygg, friluftsliv og ferdsel i villreinområder: Sonering som forvaltningsredskap? 

   Singsaas, Marianne; Gundersen, Vegard (Journal article, 2021)
   Politiske signaler fremhever at fjell- og verneområder skal utnyttes som kilde til naturbasert reiselivsutvikling og verdiskaping i distriktene. Samtidig står man ovenfor store utfordringer knyttet til fragmentering av, ...
  • Gradvis forbedring i kunnskapsgrunnlaget for virkninger av vindkraftutbygging på rein 

   Eftestøl, Sindre; Tsegaye, Diress; Flydal, Kjetil; Colman, Jonathan E. (Journal article, 2022)
   Det er stor enighet blant forskere om at menneskelig aktivitet har en negativ effekt på reinsdyrs (Rangifer tarandus tarandus) adferd og arealbruk. Det har imidlertid vært større uenigheter innenfor de samme forskningsmiljøene ...
  • «Innendørs blir fantasien innestengt»: Om nærnaturens betydning i barns hverdagsliv 

   Wold, Line C.; Skår, Margrete; Gundersen, Vegard (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The goal of this study is to gain more knowledge about children's uses and experiences when playing and spending time in nearby nature, without adult presence. The study is based on fieldwork among 26 children aged 12-13 ...
  • Inngrepseffekter på reindrifta i Troms. Kunnskapsgrunnlag for regionalt planarbeid 

   Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt (Journal article, 2022)
   Som et grunnlagsarbeid for det regionale planarbeidet for reindrifta i Troms gjennomførte Norut (som ble fusjonert inn i NORCE i 2019) på oppdrag for Troms fylkeskommune en inngrepsanalyse. Formålet med arbeidet var å gi ...
  • Innledning til artikkelsamlingen i temanummeret Vindkraft og reindrift 

   Brattland, Camilla; Hausner, Vera Helene (Journal article, 2022)
  • Kontroversen rundt bruken av søkevinkler i skredsøk i Norge - en analyse 

   Horgen, André; Eikje, Cleng A. (Journal article, 2022)
   I artikkelen presenteres resultatene av en historisk undersøkelse av kontroversen rundt bruken av søkevinkler til skredsøk i norsk redningstjeneste. Forskningsspørsmålene i artikkelen er: Når og hvordan kom bruken av ...
  • Kultur for skredsikkerhet i Norge, 1960 – 2020 

   Horgen, André; Christoffersen, Fredrik (Journal article, 2021)
   This article presents the results of a cultural-historical study related to avalanche safety and risk in Norway in the period 1960-2020. We have identified three major shifts related to how, at an institutional level, the ...
  • Kystopprøret 2017- interessekamp og samfunnskritikk 

   Nilsen, Ragnar; Cruickshank, Jørn (Journal article, 2018)
   Det nordnorske kystopprøret som slo ut særlig rundt stortingsvalget 2017 vurderes her som en generell folkelig – såkalt populistisk - protest. Det argumenteres for at opprøret er rettet mot de dramatiske endringene som har ...
  • Leder (Utmark 2016-1) 

   Museth, Jon (Others, 2016)
  • Lærerstudenters kajakkpadling - en aristotelisk danningsreise? 

   Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun; Løtveit, Karl; Riise, Ronny (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Denne artikkelen belyser hvordan masterstudenters deltakelse på et forskningsseminar utendørs, med nærhet til naturen og bruk av kajakk, kan gi rom for en bred kunnskapstilegnelse og danning, personlig og profesjonsfaglig. ...
  • Mellom rasjonalitet og fascinasjon. Forstvesenets forestillinger om skog i den offentlige forvaltningen. 

   Lorås, Jostein (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Utover 1800-tallet ble stadig mer av de offentlige skogene utarmet som følge av økende folketall og økonomisk spekulasjon. Dette dannet opptakten til etableringen av det norske forstvesen i 1860. Artikkelen handler om ...
  • Miljøetiske tanker rundt utmarksbeite 

   Spedener, Mélanie (Journal article, 2021)
   Utmarksbeite har en lang tradisjon i Norge. Målet med utmarksbeite er å utnytte beiteressursene i utmarka uten at det går utover tømmerproduksjon, jakt, sanking av bær og sopp eller mulighetene for friluftsliv i området, ...
  • Mjøsens fisker og fiskerier gjennom 100 år 

   Dervo, Børre K.; Skurdal, Jostein; Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon (Journal article, 2017)
   Hartvig Huitfeldt-Kaas var en av pionerene innen norsk fiskebiologi, og beskrev fisk og fiskerier i Mjøsa for hundre år siden. Vi ønsker å bruke hundreårsjubileet til å se nærmere på hvordan forholdene har endret seg gjennom ...
  • Moltekrig på Hedmarksvidda 

   Teien, Ida Kristine (Journal article, 2019)
   Large quantities of cloudberries were picked on Hedmarksvidda (the Hedmark Plains) during the interwar years. Hedmarksvidda is the name of large, contiguous marshy areas in the municipalities of Ringsaker, Hamar, Løten, ...
  • Naturgrunnlaget for turismen er i endring: flere faktorer virker sammen 

   Steinsvåg, Kirstin Maria Flynn; Wangen, Kristin; Brendehaug, Eivind; Hessen, Dag O. (Journal article, 2021)
   Samtidig som turisme er sårbart for en rekke effekter av klimaendringer, så er turisme i seg selv en viktig pådriver både for klimaendringer og naturslitasje. Den naturbaserte turismen i Norge har derfor et behov for en ...
  • Naturmangfold i vann og vassdrag innen Røros-circumferensen 

   Sandlund, Odd Terje (Journal article, 2017)
   I Røros by og området rundt finner vi mange ulike tiltak for vern av natur- og kulturverdier. Likevel er det ennå mye å gå på før vi har et integrert natur- og kulturvern. I dette området ser vi utallige eksempler på ...
  • Norgesferie i krisetider – Hvordan så sommeren 2020 ut i fjellet? 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Keller, Rose; Vistad, Odd Inge (Journal article, 2021)
   The Covid-19 pandemic has led to dramatic changes in the tourism industry and Norway is no exception. One major change in Norwegian tourism in 2020 was that most Norwegians had their summer holiday in their own country ...