• Bevarings- og reetableringsplan for Klarälvslaks i Trysil- / Femundvassdraget 

   Olstad, Kjetil; Karlsson, Sten; Lo, Håvard; Palm, Stefan (NINA Rapport;1789, Research report, 2020)
   Olstad, K., Karlsson, S., Lo, H. & Palm, S. 2020. Bevarings- og reetableringsplan for Klarälvslaks i Trysil- / Femundvassdraget. NINA Rapport 1789. Norsk institutt for naturforskning. Klarälvslaks er en av få gjenværende ...
  • Effekter på laksen i Glomma av Borregaard fabrikkers aktiviteter. Skrive-bordsvurdering basert på litteraturstudium og feltmålinger utført i perioden 2007-2010 

   Bremset, Gunnbjørn; Olstad, Kjetil; Berg, Marius; Sandlund, Odd Terje (NINA rapport;670, Research report, 2011)
   Bremset, G., Olstad, K., Berg, M. & Sandlund, O.T. 2011. Effekter på laksen i Glomma av Borregaard fabrikkers aktiviteter. Skrivebordsvurdering basert på litteraturstudium og feltmålinger utført i perioden 2007-2010. – ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fundin, Oppdal og Folldal kommuner i 2020 og 2021 

   Johnsen, Stein Ivar; Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;2085, Research report, 2022)
   Johnsen, S.I., Olstad, K. & Dokk, J.G. 2022. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fundin, Oppdal og Folldal kommuner i 2020 og 2021. NINA Rapport 2085. Norsk institutt for naturforskning Etter reguleringen av Fundin i ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tangenvika og tilløpselver. Kartlegging av funksjonsområder i forbindelse med InterCity-utbyggingen 

   Myrvold, Knut Marius; Johnsen, Stein I.; Økelsrud, Asle; Olstad, Kjetil; Bækkelie, Knut Andreas Eikland (NINA Rapport;1756, Research report, 2020)
   Myrvold, K.M., Johnsen, S.I., Økelsrud, A., Olstad, K., & Bækkelie, K.A.E. 2019. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tangenvika og tilløpselver. Kartlegging av funksjonsområder i forbindelse med InterCity-utbyggingen. ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Varaldsjøen 

   Johnsen, Stein Ivar; Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias (NINA Rapport;1687, Research report, 2019)
   Johnsen, SI., Olstad, K., Dokk, JG. & Holter, T. 2019. Fiskebiologiske undersøkelser i Varald-sjøen. NINA Rapport 1687. Norsk institutt for naturforskning. Varaldsjøen ligger i Kongsvinger kommune og er regulert syv meter. ...
  • Fiskesamfunnet i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner. Betydningen av reguleringsinngrep, endrede beskatningsregler og avbøtende tiltak 

   Johnsen, Stein Ivar; Wærvågen, Svein Birger; Eloranta, Antti; Linløkken, Arne; Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar (Research report, 2021)
   Johnsen, S.I., Wærvågen, S.B., Eloranta, A., Linløkken, A., Olstad, K. & Dokk, J.G. 2021. Fiskesamfunnet i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner - Betydningen av reguleringsinngrep, endrede beskatningsregler og avbøtende ...
  • Fiskeundersøkelse i Oppstadåa, Sør Odal kommune, 2017 

   Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1439, Report, 2017)
   Olstad, K. & Dokk, J.G. 2017. Fiskeundersøkelse i Oppstadåa, Sør Odal kommune, 2017. NINA Rapport 1439. Norsk institutt for naturforskning. Oppstadåa i Sør Odal kommune renner fra Storsjøen og ut i Glomma rett nord for ...
  • Fiskeundersøkelser i Drivavassdraget. Sammenstilling av resultater fra perioden 1977-2015 

   Solem, Øyvind; Bremset, Gunnbjørn; Aronsen, Tonje; Kraabøl, Morten; Olstad, Kjetil; Aalbu, Frode (NINA Rapport;1237, Research report, 2017)
   Denne samlerapporten omfatter undersøkelser av ungfisk, smolt og voksenfisk som er gjennom-ført i Drivavassdraget i løpet av de siste fire tiår. Rapporten omfatter også vandringsstudier i Sunndalsfjorden og Tingvollfjorden. ...
  • Forslag til framtidig kultiverings-praksis av Hunderørret 

   Næstad, Frode; Taugbøl, Annette; Museth, Jon; Olstad, Kjetil (NINA Rapport;2319, Research report, 2023)
   Næstad, F., Taugbøl, A., Museth, J. & Olstad, K. 2023. Forslag til framtidig kultiveringspraksis av Hunderørret. NINA Rapport 2319. Norsk institutt for naturforskning I dette prosjektet har vi undersøkt genetisk variasjon ...
  • Habitatkartlegging av Ljøra med sideelver 2014 

   Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1133, Research report, 2014)
   Olstad, K. & Dokk, J.G. 2013. Habitatkartlegging av Ljøra med sideelver 2014 - NINA Rapport 1133. 24 s. Ljøravassdraget har sine kilder rundt Drevfjället i Dalarnas län i Sverige. Elva har deretter et løp på drøyt 40 km ...
  • Habitatkartlegging og el-fiskeundersøkelser i Flagstadelva 2019 - 2020 

   Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar; Myrvold, Knut Marius (NINA Rapport;1885, Research report, 2020)
   Olstad, K., Dokk, J.G., Johnsen, S.I. & Myrvold, K.M. 2020. Habitatkartlegging og el-fiskeundersøkelser i Flagstadelva 2019 – 2020. NINA Rapport 1885. Norsk institutt for naturforskning. NINA gjennomførte i løpet av høsten ...
  • Kartlegging av ferskvannsfauna, naturtyper og artsmangfold i forbindelse med flomsikringstiltak i Kvam, Nord-Fron kommune. Effekter av planlagte tiltak på biologisk mangfold 

   Aarrestad, Per Arild; Bongard, Terje; Johnsen, Stein Ivar; Myklebost, Heidi Elin; Often, Anders; Olstad, Kjetil; Reitan, Ole (NINA Rapport;995, Research report, 2013-11)
   Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) skal iverksette flomsikringstiltak langs elva Veikleåa/ Storåa som renner ut i Gudbrandsdalslågen ved Kvam. I den forbindelse har NINA kartlagt ferskvannsfauna (bunndyr og fisk), ...
  • Kartlegging av ungfiskbestander i Drivavassdraget. Årsrapport 2010 

   Solem, Øyvind; Johnsen, Bjørn Ove; Arnekleiv, Jo Vegar; Hindar, Kjetil; Rønning, Lars; Kjærstad, Gaute; Aalbu, Frode; Karlsson, Sten; Olstad, Kjetil (NINA Rapport;742, Research report, 2013-02)
   Høsten 2010 ble det gjennomført omfattende ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Hovedformålet med disse undersøkelsene var å i) estimere tetthet og alderssammensetning hos ungfisk av laks, aure og artshybrider (laksXaure) ...
  • Klorbehandling mot Gyrodactylus salaris ved transport av laks fra Klarälven til Trysilelva og Femundselva 

   Olstad, Kjetil; Hagen, Anders Gjørwad; Hansen, Haakon (NINA Rapport;2063, Research report, 2021)
   Olstad, K. Hagen, A.G. & Hansen, H. 2021. Klorbehandling mot Gyrodactylus salaris ved transport av laks fra Klarälven til Trysilelva og Femundselva. NINA Rapport 2063. Norsk institutt for naturforskning. Fra gammelt av ...
  • Overvåking av fiskebestander i store innsjøer. Metodeutprøving og anbefalinger 

   Sandlund, Odd Terje; Brabrand, Åge; Gjelland, Karl Øystein; Høitomt, Lars Erik; Linløkken, Arne N.; Olstad, Kjetil; Pettersen, Oskar; Rustadbakken, Atle (NINA Rapport;1274, Research report, 2016-10-17)
   Sandlund, O.T. (red.), Brabrand, Å., Gjelland, K.Ø., Høitomt, L.E., Linløkken, A.N., Olstad, K., Pettersen, O. & Rustadbakken, A. 2016. Overvåking av fiskebestander i store innsjøer. Meto-deutprøving og anbefalinger. - ...
  • Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva 

   Olstad, Kjetil; Hytterød, Sigurd; Hansen, Haakon (NINA Rapport;991, Research report, 2013)
   Prosjektet ”Vänerlaksens fria gång” er et Interregprosjekt initiert av svenske og norske miljø-vernmyndigheter. Målsettingen med prosjektet er å utrede mulighetene for å styrke (svensk side) og reetablere (norsk side) ...
  • Storørreten i Flagstadelva og Brumunda. Sammenstilling av merke- og gjenfangstdata 

   Olstad, Kjetil; Johnsen, Stein I. (NINA Rapport;2177, Research report, 2022)
   Olstad, K. & Johnsen, S.I. 2022. Storørreten i Flagstadelva og Brumunda. Sammenstilling av merke- og gjenfangstdata. NINA Rapport 2177. Norsk institutt for naturforskning. Flagstadelva og Brumunda er begge tilløpselver ...
  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2021 

   Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Olstad, Kjetil; Ulvan, Eva Marita; Bøe, Kristin (NINA Rapport;2046, Research report, 2022)
   Solem, Ø., Havn, T.B., Olstad, K., Ulvan, E.M. & Bøe K. 2022. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2021. NINA Rapport 2046. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2021 ble det gjennomført ungfiskundersøkelser ...
  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2022 

   Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Olstad, Kjetil; Ulvan, Eva Marita; Bøe, Kristin (NINA Rapport;2251, Research report, 2023)
   Solem, Ø., Havn, T.B., Olstad, K., Ulvan, E.M. & Bøe K. 2023. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2022. NINA Rapport 2251. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2022 ble det gjennomført ungfiskundersøkelser ...
  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2023 

   Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Olstad, Kjetil; Bøe, Kristin; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita (NINA Rapport;2413, Research report, 2024)
   Solem, Ø., Havn, T.B., Olstad. K., Bøe, K., Jensås, J.G. & Ulvan, E.M. 2024. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2023. NINA Rapport 2413. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten presenterer ...