Now showing items 21-40 of 108

  • Elektrisk fiske - effekter av høy vanntemperatur på fangbarhet av ungfisk. Resultater fra eksperimentelt feltstudium sommeren 2015 

   Bremset, Gunnbjørn; Diserud, Ola; Saksgård, Laila; Sandlund, Odd Terje; Ugedal, Ola (NINA Kortrapport;13, Research report, 2016)
  • Elektrisk fiske som undersøkelsesmetode i elv. En gjennomgang av metodens muligheter og begrensninger 

   Bremset, Gunnbjørn; Ugedal, Ola; Diserud, Ola; Hedger, Richard; Saksgård, Randi; Myrvold, Knut Marius; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;2056, Research report, 2022)
   Bremset, G., Ugedal, O., Diserud, O., Hedger, R., Saksgård, R., Myrvold, K.M. & Sandlund, O.T. 2022. Elektrisk fiske som undersøkelsesmetode i elv. En gjennomgang av metodens muligheter og begrensninger. NINA Rapport 2056. ...
  • Elektrisk fiske – effekter av ledningsevne på fangbarhet av ungfisk 

   Sandlund, Odd Terje; Berger, Hans Mack; Bremset, Gunnbjørn; Diserud, Ola Håvard; Saksgård, Laila M.; Ugedal, Ola; Ulvan, Eva Marita (NINA rapport;668, Research report, 2011)
   Sandlund, O.T., Berger H.M., Bremset, G., Diserud, O., Saksgård, L., Ugedal, O. & Ulvan, E.M. 2011. Elektrisk fiske – effekter av ledningsevne på fangbarhet av ungfisk. – NINA Rapport 668, 43 s. Resultatene fra ...
  • Elektrisk fiske – faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk. Resultater fra eksperimentelle feltstudier 2010-2014 

   Bremset, Gunnbjørn; Diserud, Ola Håvard; Saksgård, Laila M.; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;1147, Research report, 2015)
   Bremset, G., Diserud, O., Saksgård, L. & Sandlund, O.T. 2015. Elektrisk fiske – faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk. Resultater fra eksperimentelle feltstudier 2010-2014. NINA Rapport 1147, 35 sider. Elektrisk ...
  • Elvemagasinet Løpsjøen i Søndre Rena.Undersøkelser av vegetasjon, dyreplankton, bunndyr, fisk og fugl 35 år etter etablering 

   Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Stein W; Kjellberg, Gøsta; Løvik, Jarl Eivind; Reitan, Ole; Taugbøl, Trond; Aanes, Karl Jan (NINA rapport;168, Research report, 2006)
   Museth, J., Sandlund, O. T., Brandrund, T. E., Johansen, S. W., Kjellberg, G., Løvik, J. E., Reitan, O., Taugbøl, T. & Aanes, K. J. 2006. Elvemagasinet Løpsjøen i Søndre Rena. Undersøkelser av vegetasjon, dyreplankton, ...
  • Femti år etter utsettingene av mysis (Mysis relicta) og firetornet istidskreps (Pallasiola quadrispinosa) i norske innsjøer: til gagn eller skade? 

   Sandlund, Odd Terje; Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Koksvik, Jan Ivar; Næsje, Tor (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Krepsdyra Mysis relicta (mysis, pungreke) og Pallasiola quadrispinosa (firetornet istidskreps, heretter kalt pallasea) forekommer i Norge naturlig i noen innsjøer på Østlandet. Etter utsettinger i regulerte innsjøer i ...
  • Femund - Norges største uregulerte innsjø 

   Næsje, Tor F.; Sandlund, Odd Terje (Others, 2008)
  • Ferskvandsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge med et tillæg om krebsen – 100 år i 2018! 

   Sandlund, Odd Terje; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H. (Journal article, 2018)
   I 2018 er det 100 år siden et grunnleggende arbeid om innvandring og forekomst av ferskvannsfiskene våre ble utgitt. Hartvig Huitfeldt-Kaas la gjennom banebrytende forskning et solid grunnlag for mange av de temaene som ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fundin, Oppdal og Folldal kommuner 

   Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Rognerud, Sigurd; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;966, Research report, 2013-08)
   Etter reguleringen av Fundin i 1970 er det gjennomført én fiskebiologisk undersøkelse i 1981, samt gjennomført et enkelt prøvefiske og samlet inn fangstskjemaer i hvert av årene 1999- 2001. Da det var over 10 år siden ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Dalsvatnet, Ångårdsvatnet og Tovatna i Trollheimen, 2014 

   Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;1172, Research report, 2015)
   Denne rapporten omhandler krepsdyr, bunndyr og fisk i Dalsvatnet, Ångardsvatnet og Østre, Midtre og Vestre Tovatnet. Alle innsjøene er lokalisert i Oppdal kommune, Sør-Trøndelag, bort-sett fra en mindre del av Vestre ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eikesdalsvatnet høsten 2009 

   Hesthagen, Trygve; Saksgård, Randi; Sandlund, Odd Terje; Eloranta, Antti (NINA Rapport;578, Research report, 2009)
   Rapporten omhandler resultatene av de fiskebiologiske undersøkelsene i Eikesdalsvatnet høsten 2009. Dette er en av våre største og dypeste kystnære innsjøer, med et middel- og maksimum dyp på henholdsvis 89 og 155 m. ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen, Nord-Trøndelag, 2016 

   Sandlund, Odd Terje; Brabrand, Åge; Davidsen, Jan G.; Gjelland, Karl Øystein; Heggberget, Tor G.; Knudsen, Rune; Pettersen, Oskar; Saksgård, Laila; Sjursen, Aslak D.; Aass, Per (NINA Rapport;1334, Research report, 2017)
   Sandlund, O.T., Brabrand, Å., Davidsen, J.G., Gjelland, K.Ø., Heggberget, T.G., Knudsen, R., Pettersen, O., Saksgård, L., Sjursen, A. og Aass, P. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen, Nord-Trøndelag, 2016. - NINA ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea med sideelver i 2016 

   Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Sjursen, Aslak Darre; Sandlund, Odd Terje; Rønning, Lars; Berger, Hans Mack; Museth, Jon (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;, Report, 2017)
   I Selbusjøen med tilløpselver og i Nea med tilløpselver ble det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser høsten 2016 på oppdrag for Statkraft Energi AS. I Selbusjøen omfattet undersøkelsen prøvefiske med bunngarn ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Tunnsjøen og Tunnsjøflyan, 2014 

   Sandlund, Odd Terje; Heggberget, Tor Gravråk; Saksgård, Randi J.; Staldvik, Frode (NINA Rapport;1156, Research report, 2015)
   NINA gjennomførte i august 2014 fiskebiologiske undersøkelser i Tunnsjøen og Tunnsjøflyan på oppdrag fra NTE. Det er gjort svært få slike undersøkelser i Tunnsjøen siden den ble regulert i 1943, og ingen rapporterte ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Vekteren, Nord-Trøndelag, 2016 

   Sandlund, Odd Terje; Heggberget, Tor G.; Pettersen, Oskar; Saksgård, Laila; Sjursen, Aslak (NINA Kortrapport;58, Research report, 2017)
   Sandlund, O.T., Heggberget, T.G., Pettersen, O., Saksgård, L., Sjursen, A. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Vekteren, Nord-Trøndelag, 2016. - NINA Kortrapport 58. 19 s. Fiskebestanden i Vekteren er i god tilstand, ...
  • Fiskebiologiskundersøkelse i Møkeren, Kongsvinger kommune. Beskrivelseav fiskesamfunnet og vurdering av forhold for ørret og ørretutsettinger 

   Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;948, Research report, 2013-05)
   I forbindelsen med etableringen av Bedafors og Varalden kraftstasjoner i Sikåa (elv mellom Varaldsjøen og Møkeren), ble det gitt pålegg om utsetting av 2300 ørret (> 20 cm) i Møkeren. Da Sikåa var sterkt berørt av ...
  • Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune 

   Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje; Dokk, John Gunnar; Museth, Jon; Rognerud, Sigurd; Gjelland, Karl Øystein; Helland, Ingeborg Palm; Westberg, Tron Steffen (NINA Rapport;864, Research report, 2012)
   Det er imidlertid ikke gjort noen større fiskeundersøkelse de siste 10 årene. Det var derfor ønskelig med en ny oppdatert status av fiskesamfunnet i Aursunden, med et særlig fokus på sik-, ørret- og røyebestandene. De ...
  • Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune. Effekter av fem år med tynningsfiske etter sik 

   Johnsen, Stein I.; Sandlund, Odd Terje; Eloranta, Antti; Gjelland, Karl Øystein; Bærum, Kim Magnus; Dokk, John Gunnar; Bækkelie, Knut Andreas E. (NINA Rapport;1517, Research report, 2019)
   Johnsen. S.I., Sandlund, O.T., Eloranta, A., Gjelland, K.Ø., Bærum, K.M., Dokk, J.G. & Bækkelie, K.A.E. 2019. Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune - Effekter av fem år med tynningsfiske etter sik. NINA Rapport 1517. ...
  • Fiskesamfunnet i Mjøsa; de lange linjer 

   Sandlund, Odd Terje; Gjelland, Karl Øystein; Museth, Jon; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Lie, Erik Friele (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Fiskebestanden i Mjøsa ble undersøkt i 2018 som en del av overvåkingen av store innsjøer under vannforskriften. Det ble fisket med nordiske oversiktsgarn i strandsona og dypere bunnområder og med el-fiskebåt på grunt vann. ...
  • Fiskesamfunnet i Nordre Rena og Storsjøen. Oppsummering av resultater fra båtelfiske og dreggefiske i perioden 2009-2014 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;1206, Research report, 2015)
   I 2007 gjennomførte NINA et omfattende prøvefiske i Storsjøen i Rendalen kommune. Samme år ble fiskearten krøkle for første gang registrert i innsjøen. Dette var et resultat av ulovlig utsetting og det er i dag en etablert ...