• Ferskvandsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge med et tillæg om krebsen – 100 år i 2018! 

   Sandlund, Odd Terje; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H. (Journal article, 2018)
   I 2018 er det 100 år siden et grunnleggende arbeid om innvandring og forekomst av ferskvannsfiskene våre ble utgitt. Hartvig Huitfeldt-Kaas la gjennom banebrytende forskning et solid grunnlag for mange av de temaene som ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fundin, Oppdal og Folldal kommuner 

   Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Rognerud, Sigurd; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;966, Research report, 2013-08)
   Etter reguleringen av Fundin i 1970 er det gjennomført én fiskebiologisk undersøkelse i 1981, samt gjennomført et enkelt prøvefiske og samlet inn fangstskjemaer i hvert av årene 1999- 2001. Da det var over 10 år siden ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Dalsvatnet, Ångårdsvatnet og Tovatna i Trollheimen, 2014 

   Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;1172, Research report, 2015)
   Denne rapporten omhandler krepsdyr, bunndyr og fisk i Dalsvatnet, Ångardsvatnet og Østre, Midtre og Vestre Tovatnet. Alle innsjøene er lokalisert i Oppdal kommune, Sør-Trøndelag, bort-sett fra en mindre del av Vestre ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eikesdalsvatnet høsten 2009 

   Hesthagen, Trygve; Saksgård, Randi; Sandlund, Odd Terje; Eloranta, Antti (NINA Rapport;578, Research report, 2009)
   Rapporten omhandler resultatene av de fiskebiologiske undersøkelsene i Eikesdalsvatnet høsten 2009. Dette er en av våre største og dypeste kystnære innsjøer, med et middel- og maksimum dyp på henholdsvis 89 og 155 m. ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen, Nord-Trøndelag, 2016 

   Sandlund, Odd Terje; Brabrand, Åge; Davidsen, Jan G.; Gjelland, Karl Øystein; Heggberget, Tor G.; Knudsen, Rune; Pettersen, Oskar; Saksgård, Laila; Sjursen, Aslak D.; Aass, Per (NINA Rapport;1334, Research report, 2017)
   Sandlund, O.T., Brabrand, Å., Davidsen, J.G., Gjelland, K.Ø., Heggberget, T.G., Knudsen, R., Pettersen, O., Saksgård, L., Sjursen, A. og Aass, P. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen, Nord-Trøndelag, 2016. - NINA ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea med sideelver i 2016 

   Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Sjursen, Aslak Darre; Sandlund, Odd Terje; Rønning, Lars; Berger, Hans Mack; Museth, Jon (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;, Report, 2017)
   I Selbusjøen med tilløpselver og i Nea med tilløpselver ble det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser høsten 2016 på oppdrag for Statkraft Energi AS. I Selbusjøen omfattet undersøkelsen prøvefiske med bunngarn ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Tunnsjøen og Tunnsjøflyan, 2014 

   Sandlund, Odd Terje; Heggberget, Tor Gravråk; Saksgård, Randi J.; Staldvik, Frode (NINA Rapport;1156, Research report, 2015)
   NINA gjennomførte i august 2014 fiskebiologiske undersøkelser i Tunnsjøen og Tunnsjøflyan på oppdrag fra NTE. Det er gjort svært få slike undersøkelser i Tunnsjøen siden den ble regulert i 1943, og ingen rapporterte ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Vekteren, Nord-Trøndelag, 2016 

   Sandlund, Odd Terje; Heggberget, Tor G.; Pettersen, Oskar; Saksgård, Laila; Sjursen, Aslak (NINA Kortrapport;58, Research report, 2017)
   Sandlund, O.T., Heggberget, T.G., Pettersen, O., Saksgård, L., Sjursen, A. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Vekteren, Nord-Trøndelag, 2016. - NINA Kortrapport 58. 19 s. Fiskebestanden i Vekteren er i god tilstand, ...
  • Fiskebiologiskundersøkelse i Møkeren, Kongsvinger kommune. Beskrivelseav fiskesamfunnet og vurdering av forhold for ørret og ørretutsettinger 

   Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;948, Research report, 2013-05)
   I forbindelsen med etableringen av Bedafors og Varalden kraftstasjoner i Sikåa (elv mellom Varaldsjøen og Møkeren), ble det gitt pålegg om utsetting av 2300 ørret (> 20 cm) i Møkeren. Da Sikåa var sterkt berørt av ...
  • Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune 

   Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje; Dokk, John Gunnar; Museth, Jon; Rognerud, Sigurd; Gjelland, Karl Øystein; Helland, Ingeborg Palm; Westberg, Tron Steffen (NINA Rapport;864, Research report, 2012)
   Det er imidlertid ikke gjort noen større fiskeundersøkelse de siste 10 årene. Det var derfor ønskelig med en ny oppdatert status av fiskesamfunnet i Aursunden, med et særlig fokus på sik-, ørret- og røyebestandene. De ...
  • Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune. Effekter av fem år med tynningsfiske etter sik 

   Johnsen, Stein I.; Sandlund, Odd Terje; Eloranta, Antti; Gjelland, Karl Øystein; Bærum, Kim Magnus; Dokk, John Gunnar; Bækkelie, Knut Andreas E. (NINA Rapport;1517, Research report, 2019)
   Johnsen. S.I., Sandlund, O.T., Eloranta, A., Gjelland, K.Ø., Bærum, K.M., Dokk, J.G. & Bækkelie, K.A.E. 2019. Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune - Effekter av fem år med tynningsfiske etter sik. NINA Rapport 1517. ...
  • Fiskesamfunnet i Nordre Rena og Storsjøen. Oppsummering av resultater fra båtelfiske og dreggefiske i perioden 2009-2014 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;1206, Research report, 2015)
   I 2007 gjennomførte NINA et omfattende prøvefiske i Storsjøen i Rendalen kommune. Samme år ble fiskearten krøkle for første gang registrert i innsjøen. Dette var et resultat av ulovlig utsetting og det er i dag en etablert ...
  • Fiskesamfunnet i Osensjøen, Trysil og Åmot kommuner Hedmark. Status i 2013 og endringer siden 1970-åra 

   Sandlund, Odd Terje; Linløkken, Arne; Gjelland, Karl Øystein; Johnsen, Stein Ivar; Rognerud, Sigurd; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Garmo, Øyvind Aaberg; Walseng, Bjørn (NINA rapport;1046, Research report, 2014)
   Målsetningen for undersøkelsene i Osensjøen i 2013 var å fastslå status for fiskebestandene mer enn 30 år etter åpningen av Osa kraftverk i 1981. Mer spesifikt skulle vi også vurdere mulige effekter av planlagte endringer ...
  • Fiskesamfunnet i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner Betydningen av reguleringsinngrep, beskatning og avbøtende tiltak 

   Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Sandlund, Odd Terje; Rognerud, Sigurd; Linløkken, Arne; Wærvågen, Svein Birger; Dokk, John Gunnar (NINA rapport;720, Research report, 2011)
   Johnsen, S.I., Kraabøl, M., Sandlund, O.T., Rognerud, S., Linløkken, A., Wærvågen, S.B. & Dokk, J.G. 2011. Fiskesamfunnet i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner - Betydningen av reguleringsinngrep, beskatning og avbøtende ...
  • Fiskesamfunnet i Storsjøen i 2016. Effekter av reguleringsinngrep, fiske og introdusert krøkle 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein I.; Eloranta, Antti; Sandlund, Odd Terje; Linløkken, Arne; Bærum, Kim Magnus; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1374, Research report, 2017)
   Museth, J., Johnsen, S. I., Eloranta, A., Sandlund, O.T., Linløkken, A., Bærum, K. M. og Dokk, J. G. 2017. Fiskesamfunnet i Storsjøen i 2016. Effekten av reguleringsinngrep, fiske og introdusert krøkle. NINA Rapport 1374. ...
  • Fiskesamfunnet i Storsjøen i Åmot og Rendalen kommuner. Betydningen av reguleringsinngrep, endret beskatning og avbøtende tiltak 

   Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Johnsen, Stein Ivar; Rognerud, Sigurd; Saksgård, Randi J. (NINA Rapport;388, Research report, 2008)
   Museth, J., Sandlund, O. T., Johnsen, S. I., Rognerud, S. & Saksgård, R. 2008. Fiskesamfunnet i Storsjøen i Åmot og Rendalen kommuner. Betydningen av reguleringsinngrep, endret beskatning og avbøtende tiltak – NINA Rapport ...
  • Fisket i Femund - matauk og utmarksnæring 

   Næsje, Tor F.; Sandlund, Odd Terje (Others, 2008)
  • Fiskeundersøkelser i Osensjøen 2010 - 2011 Med tidstrender for sik og lagesild 

   Linløkken, Arne; Rognerud, Sigurd; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;737, Research report, 2011)
   Linløkken, A. N., Rognerud, S. & Sandlund, O. T. 2011. Fiskeundersøkelser i Osensjøen 2010 – 2011. Med tidstrender for sik og lagesild. – NINA Rapport 737. 26 s. Det ble gjennomført ekkoloddregistreringer av fisk og ...
  • Fiskeundersøkelser i Storflya, Øvre Namsen, 2016 

   Heggberget, Tor G.; Pettersen, Oskar; Sandlund, Odd Terje (NINA Kortrapport;44, Research report, 2016)
   Heggberget, T.G, Pettersen, O. og Sandlund, O.T. 2016. Fiskeundersøkelser i Storflya, Øvre Namsen, 2016. - NINA Kortrapport 44. 15 s. I juni 2016 ble det gjennomført et enkelt prøvefiske med garnserie og teiner i Storflya, ...
  • Forsøk med trål og ekkolodd i Mjøsa, 2012 

   Gjelland, Karl Øystein; Rustadbakken, Atle; Haugen, Thrond O; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;927, Research report, 2013)
   Trål har i liten grad vore brukt ved undersøkingar av fiskesamfunn i norske innsjøar. Gjennom innføringa av Vanndirektivet har Norge forplikta seg til meir regulær oppfølging av den økologiske tilstanden i større ...