• Manual for entering data to the nature index database. Version 2.1 

   Pedersen, Bård; Kvaløy, Pål (NINA Rapport;1139, Research report, 2015)
   Pedersen, B. and Kvaløy, P. 2015. Manual for entering data to the nature index database. Version 2.0 – NINA Report 1139. 52 pp. This manual guides the user in how to enter, edit and update data and other information about ...
  • Mapping and Assessment of Ecosystem Services in Norway: Examples as support for implementation of ecosystem accounting 

   Stange, Erik; Rusch, Graciela M. (NINA Report;2012, Research report, 2021)
   Stange, E. and Rusch, G.M. 2021. Mapping and Assessment of Ecosystem Services in Norway: Examples as support for implementation of ecosystem accounting. NINA Report 2012. Norwegian Institute for Nature Research. This ...
  • Mapping natural and artificial migration hindrances for fish using LiDAR remote sensing 

   Hedger, Richard D.; Blumentrath, Stefan; Bergan, Morten A.; Eloranta, Antti P. (NINA Rapport;1833, Research report, 2020)
   Hedger, R.D., Blumentrath, S., Bergan, M.A. & Eloranta, A.P. 2020. Mapping natural and artificial migration hindrances for fish using LiDAR remote sensing. NINA Report 1833. Norwegian Institute for Nature Research. We ...
  • Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning. Applications to urban ecosystem accounting for Oslo 

   Hanssen, Frank; Barton, David N.; Nowell, Megan; Cimburova, Zofie (NINA Rapport;1677, Research report, 2019)
   Hanssen, F., D.N. Barton, M. Nowell, Z. Cimburova 2019. Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning – applications to urban ecosystem accounting for Oslo. NINA Report 1677. Norwegian Institute for Nature ...
  • Marin fauna i Gaulosen – Trondheimsfjorden. Et foreslått marint verneområde 

   Järnegren, Johanna; Forsgren, Elisabet; Sneli, Jon-Arne (NINA Rapport;1097, Research report, 2014)
   På oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er foreliggende undersøkelse gjennomført av NINA og NTNU for å gi mer informasjon om den marine faunaen i Gaulosen i forbindelse med beslutning om nye marine verneområder i Norge. ...
  • Markbulia - Einunna. Verknad på villrein ved endring i regulering av inntaksdam 

   Jordhøy, Per (NINA Rapport;302, Research report, 2007)
   Jordhøy, Per. 2007. Markbulia – Einunna. Verknad på villrein ved endring i regulering av inntaksdam. - NINA Rapport 302. 47 s. Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og Østerdalen kraftproduksjon har planar om å ...
  • Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. 

   Framstad, Erik (NINA Rapport;1692, Research report, 2019)
   Framstad, E. (red.) 2019. Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. NINA Rapport 1692. Norsk institutt for naturforskning. Program for terrestrisk ...
  • Masseuttak i Jordfallet, Alta kommune. Konskvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle W. (NINA Rapport;32, Research report, 2005)
   Jacobsen, K.-O. & Bjerke, J. W. 2005. Masseuttak i Jordfallet, Alta kommune – Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 32. 28 pp + vedlegg. Det planlegges en utvidelse av masseuttaket Jordfallet i Alta, og ...
  • Materials and methods appendix for valuation of ecosystem services of green infrastructure in Oslo 

   Barton, David Nicholas; Vågnes Traaholt, Nora; Blumentrath, Stefan (NINA Rapport;1115, Research report, 2015)
   The material in this report constitutes a Methods and Materials appendix for two reports dis-seminating the results to a wider audience in English and Norwegian. We recommend that readers start with one of the cited reports ...
  • Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, deltema landbruk 

   Granmo, Lars Petter; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;180, Research report, 2006)
   Granmo L. P. & Tømmervik, H., Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, vurdering av landbruk - NINA Rapport 180. 44 pp. Vi har vurdert de konsekvensene en utbygging av Målselv fjellandsby vil ha for landbruket i området. ...
  • Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle W. (NINA Rapport;178, Research report, 2006)
   Jacobsen, K.-O. og Bjerke, J.W. 2006. Målselv fjellandsby – Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 178. 34 s. + vedlegg. Det planlegges en etablering av ”Målselv fjellandsby” i Myrefjellet i Målselv. ...
  • Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, deltema reindrift 

   Danielsen, Inge Even; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;179, Research report, 2006)
   Danielsen I. E. og Tømmervik, H. 2006. Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, vurdering av reindrift - NINA Rapport 179. 53 pp + vedlegg. Vi har vurdert de konsekvensene en utbygging av Målselv fjellandsby vil ha for ...
  • Målstyrt forvaltning. Metoder for håndtering av ferdsel i verneområder 

   Gundersen, Vegard; Andersen, Oddgeir; Kaltenborn, Bjørn Petter; Vistad, Odd Inge; Wold, Line Camilla (NINA rapport;615, Research report, 2011)
   Gundersen, V., Andersen, O., Kaltenborn, B. P., Vistad, O. I. & Wold, L. C. 2011. Målstyrt forvaltning - Metoder for håndtering av ferdsel i verneområder. – NINA Rapport 615. 107 s. Litteraturstudiet handler om verneområder ...
  • Meninger om merking av store rovdyr 

   Skogen, Ketil (NINA rapport;916, Research report, 2012)
   Skogen, K. 2012. Meninger om merking av store rovdyr. NINA Rapport 916, 28 s. Tidligere studier har vist at merking og annen manipulering av store rovdyr er omstridt, og særlig blant dem som har klare oppfatninger om ...
  • Meninger om rovviltforvaltning. Erfaringer fra tre kommuner på Østlandet 

   Skogen, Ketil; Figari, Helene; Krange, Olve (NINA rapport;607, Research report, 2010)
   Ketil Skogen, Helene Figari og Olve Krange. 2010. Meninger om rovviltforvaltning - NINA Rapport 607. 64 s. I flere tiår har rovvilt vært et viktig forskningstema i Norge. Det gjelder først og fremst de store rovdyras ...
  • Mer storlaks i Namsenvassdraget. Vurdering av fiskeforsterkende tiltak 

   Bremset, Gunnbjørn; Thorstad, Eva Bonsak; Fiske, Peder; Lund, Roar Asbjørn; Heggberget, Tor Gravråk (NINA Rapport;286, Research report, 2007)
   Gunnbjørn Bremset, Eva B. Thorstad, Peder Fiske, Roar A. Lund og Tor G. Heggberget. Mer storlaks i Namsenvassdraget. Vurdering av fiskeforsterkende tiltak - NINA Rapport 286. 57 s. På oppdrag av Namsenvassdragets ...
  • Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal elgregion (ValHal) og øvre Hallingdal. Sluttrapport 

   Solberg, Erling J.; Rolandsen, Christer M.; Heim, Morten (NINA Rapport;1395, Research report, 2018)
   Solberg, E.J., Rolandsen, C.M. & Heim, M. 2017. Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal elg-region (ValHal) og øvre Hallingdal. Sluttrapport. NINA Rapport 1395. Norsk institutt for natur-forskning. Merkeprosjekt elg i ...
  • Merking av oter i innlandet i Norge – et pilotstudium 

   van Dijk, Jiska Joanneke (NINA rapport;799, Research report, 2012)
   Van Dijk, J. 2012. Merking av oter i innlandet i Norge – et pilotstudium. -NINA Rapport 799. 14 s. EnviPEAK-prosjektet ser nærmere på effekter av raske vannstandsendringer i forbindelse med vannkraftproduksjon. I ...
  • Mesnaelva i Lillehammer. Brukerinteresser og økologi i et bynært, regulert vassdrag 

   Skår, Margrete; Kraabøl, Morten; Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir; Stange, Erik (NINA Rapport;1309, Research report, 2017)
   Skår, M., Kraabøl. M. Øian, H., Andersen. O. og Stange, E. 2017. Mesnaelva i Lillehammer. Brukerinteresser og økologi i et bynært, regulert vassdrag - NINA Rapport 1309. 93 s. I nær framtid vil konsesjonsvilkår i mange ...
  • Metoder for horisontskanning og risikovurdering av dørstokkarter 

   Sandvik, Hanno (NINA Rapport;1860, Research report, 2020)
   Sandvik, H. 2020. Metoder for horisontskanning og risikovurdering av dørstokkarter. NINA Rapport 1860. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede arter utgjør en av de viktigste antropogene truslene mot det globale og ...