• Accounting for amenities and regulating ecosystem services of urban trees. Testing a combined field protocol for VAT19 and i-Tree Eco valuation methods. 

   Nollet, Alexandre; Barton, David A.; Cimburova, Zofie; Often, Anders (NINA Report;1948, Research report, 2021)
   Nollet, A., Barton, D.N., Cimburova, Z. & Often, A. 2021. Accounting for amenities and regulating ecosystem services of urban trees. Testing a combined field protocol for VAT19 and i-Tree Eco valuation methods. NINA Report ...
  • Accounting for urban trees. Revising the VAT03 compensation value model 

   Lauwers, Laura; Barton, David N.; Blumentrath, Stefan; Often, Anders; Nowell, Megan (NINA Rapport;1453, Research report, 2017)
   Lauwers, L., Barton, D.N., Blumentrath, S., Often, A. & Nowell, M. 2017. Accounting for urban trees. Updating the VAT03 compensation value model. NINA Report 1453. Norwegian Institute for Nature Research. Urban trees provide ...
  • Biologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Brønnøy Kalk AS 

   Walseng, Bjørn; Jonsson, Bror; Often, Anders; Reitan, Ole (NINA Rapport;218, Research report, 2006)
   Walseng, B., Jonsson, B., Often. A. og Reitan, O. 2006. Biologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Brønnøy Kalk AS - NINA Rapport 218. 45 s. I forbindelse med at Brønnøy Kalk AS fremmet forslag om ...
  • Eikehagen ved Søndre Berg i Tønsberg kommune 

   Endrestøl, Anders; Often, Anders (NINA Rapport;2074, Research report, 2022)
   Endrestøl, A. & Often, A. 2022. Eikehagen ved Søndre Berg i Tønsberg kommune. NINA Rapport 2074. Norsk institutt for naturforskning. Eikehagen ved Søndre Berg i Tønsberg kommune er et nasjonalt verdifullt område, både hva ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplan for sanddynemark 

   Ødegaard, Frode; Brandrud, Tor Erik; Erikstad, Lars; Evju, Marianne; Fjellberg, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Often, Anders (NINA rapport;809, Research report, 2011)
   Ødegaard, F., Brandrud, T.E., Erikstad, L., Evju, M., Fjellberg, A., Gjershaug, J.O. & Often, A. 2011. Faglig grunnlag for handlingsplan for sanddynemark. NINA Rapport 809. 55 s. Denne handlingsplanen omfatter sanddynemark ...
  • Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking 

   Bruteig, Inga; Dahle, Sondre; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Åström, Jens (NINA Kortrapport;39, Research report, 2016)
   Bruteig, I. E., Dahle, S., Endrestøl, A., Fossøy, F., Hanssen, O., Often, A., Staverløkk, A., Westergaard, K. B. og Åström, J. 2016. Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking. – NINA Kortrapport ...
  • Fremmede arter ved planteimport – Kartlegging og overvåking 2014–2016 

   Bruteig, Inga E.; Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Dahle, Sondre; Staverløkk, Arnstein; Stabbetorp, Odd; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1329, Research report, 2017)
   Bruteig, I.E., Endrestøl, A., Westergaard, K.B., Hanssen, O., Often, A., Åström, J., Fossøy, F., Dahle, S., Staverløkk, A., Stabbetorp, O. og Ødegaard, F. 2017. Fremmede arter ved planteimport – Kartlegging og overvåking ...
  • Fremmede arter – spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking og metodeutvikling 2017–2018 

   Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Brandsegg, Hege (NINA Rapport;1557, Research report, 2018)
   Westergaard, K.B., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Åström, J., Fossøy, F., Jacobsen, R.M., Kyrkjeeide, M.O. & Brandsegg, H. 2018. Fremmede arter – spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking og ...
  • Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvegen «import av planteprodukter» 

   Hagen, Dagmar; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Skarpaas, Olav; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;915, Research report, 2012)
   Hagen, D., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Skarpaas, O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2012. Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvegen «import av planteprodukter». - NINA Rapport 915. 76 s. Fremmede ...
  • Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvei «import av tømmer» 

   Hagen, Dagmar; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Skarpaas, Olav; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;980, Research report, 2013-09)
   Hagen, D., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Skarpaas, O. Staverløkk, A., Ødegaard, F. 2013. Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvei «import av tømmer». - NINA Rapport 980. 92 s. Globalisering og ...
  • Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017 

   Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Often, Anders; Hanssen, Oddvar; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Kyrkjeeide, Magni Olsen (NINA Rapport;1397, Research report, 2017)
   Westergaard, K.B., Endrestøl, A., Often, A., Hanssen, O., Åström, J., Fossøy, F. & Kyrkjeeide, M.O. 2017. Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017 – NINA Rapport 1397. 23 s. I denne ...
  • Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak 

   Blaalid, Rakel; Often, Anders; Magnussen, Kristin; Olsen, Siri Lie; Westergaard, Kristine Bakke (NINA Rapport;1432, Research report, 2017)
   Blaalid, R., Often, A., Magnussen, K., Olsen, S. L. & Westergaard, K. B. 2017. Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak. – NINA Rapport 1432. 87 s. Fremmede skadelige karplanter ...
  • Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Filling, Skamsdalssetrin og beiteområde ved Sletthella i Lesja kommune 

   Jordhøy, Per; Often, Anders (NINA Rapport;1289, Research report, 2016)
   Jordhøy, P. og Often, A. 2015. Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Filling, Skamsdalssetrin og beiteområde ved Sletthella, Dalsida i Lesja kommune. – NINA Rapport 1289. 25 s. I samband med ivaretaking av ...
  • Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nedre Reindøl, Reindølsætrin og Svartdalsætrin i Lesja kommune 

   Jordhøy, Per; Often, Anders (NINA rapport;1188, Research report, 2015)
   Jordhøy, P. & Often, A. 2015. Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nedre Reindøl, Reindølsætrin og Svartdalsætrin i Lesja kommune. NINA Rapport 1188. 25 s.+ vedlegg. I samband med ivaretaking av naturbeitemark ...
  • Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nysetra, Tandsetra, Sjong og Kvita i Lesja kommune 2017 

   Jordhøy, Per; Often, Anders (NINA Rapport;1396, Research report, 2017)
   Jordhøy, P. & Often, A. 2017. Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nysetra, Tandsetra, Sjong og Kvita i Lesja kommune 2017. – NINA Rapport 1396. 31 s.+ vedlegg I samband med ivaretaking av naturbeitemark ...
  • Kartlegging av ferskvannsfauna, naturtyper og artsmangfold i forbindelse med flomsikringstiltak i Kvam, Nord-Fron kommune. Effekter av planlagte tiltak på biologisk mangfold 

   Aarrestad, Per Arild; Bongard, Terje; Johnsen, Stein Ivar; Myklebost, Heidi Elin; Often, Anders; Olstad, Kjetil; Reitan, Ole (NINA Rapport;995, Research report, 2013-11)
   Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) skal iverksette flomsikringstiltak langs elva Veikleåa/ Storåa som renner ut i Gudbrandsdalslågen ved Kvam. I den forbindelse har NINA kartlagt ferskvannsfauna (bunndyr og fisk), ...
  • Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Nord-Norge 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Often, Anders; Myklebost, Heidi Elin; Olsen, Siri Lie; Hagelin, Jon; Ruano, Monica; Frivoll, Vigdis; De Stefano, Matteo (NINA Rapport;1427, Research report, 2017)
   Kyrkjeeide, M.O., Often, A., Olsen, S.L., Myklebost, H.E., Hagelin, J., Ruano, M., Frivoll, V. & De Stefano, M. 2017. Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær Nord-Norge. NINA Rapport 1427 Fremmede arter ...
  • Kartlegging og forslag til skjøtselsplan for strandmaurløve, strandmurerbie, og strandtorn på Sandbakken, Jomfruland i Kragerø kommune. 

   Endrestøl, Anders; Often, Anders (NINA Rapport;1550, Research report, 2018)
   Endrestøl, A. & Often, A. 2018. Kartlegging og forslag til skjøtselsplan for strandmaurløve, strandmurerbie, og strandtorn på Sandbakken, Jomfruland i Kragerø kommune. NINA Rapport 1550. Norsk institutt for naturforsknin ...
  • Naturverdi- og endringsvurderinger for utvalgte områder i Vågå og Ringsaker kommuner 

   Erikstad, Lars; Stabbetorp, Odd Egil; Often, Anders (NINA Rapport;552, Research report, 2010)
   Erikstad,L., Stabbetorp, O.E. & Often, A. 2010. Naturverdi- og endringsvurderinger for utvalgte områder i Vågå og Ringsaker kommuner. - NINA Rapport 552. 42 s. Denne rapporten inngår i et tverrfaglig prosjekt som har som ...
  • Naturverdier på Bygdøy 

   Bendiksen, Egil; Bjureke, Kristina; Stabbetorp, Odd Egil; Brandrud, Tor Erik; Often, Anders (NINA Rapport;77, Research report, 2005)
   Bendiksen, E., Bjureke, K., Stabbetorp, O.E., Brandrud, T.E. og Often, A. 2005. Naturverdier på Bygdøy. - NINA Rapport 77. 118 s.