Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolberg, Erling Johan
dc.contributor.authorStrand, Olav
dc.contributor.authorVeiberg, Vebjørn
dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.contributor.authorHeim, Morten
dc.contributor.authorRolandsen, Christer Moe
dc.contributor.authorSolem, May I.
dc.contributor.authorHolmstrøm, Frode
dc.contributor.authorJordhøy, Per
dc.contributor.authorNilsen, Erlend Birkeland
dc.contributor.authorGranhus, Aksel
dc.contributor.authorEriksen, Rune
dc.date.accessioned2015-09-10T08:30:29Z
dc.date.accessioned2015-09-11T07:25:41Z
dc.date.available2015-09-10T08:30:29Z
dc.date.available2015-09-11T07:25:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNINA rapport. 58 p. Norsk institutt for naturforskning, 2015nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2802-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/299452
dc.description.abstractDette er en framdriftsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt etter de tre første årene i kontraktsperioden 2012–2017. I rapporten gir vi en oversikt og kvalitetsvurdering av data innsamlet i årene 2012–2014 og viser utviklingen i flere sentrale overvåkingsparameter fra de respektive overvåkingsområdene for elg, hjort og villrein. I tillegg gir vi en generell vurdering av bestandsutviklingen på nasjonalt og regionalt nivå samt en grov oversikt over tilstand og utvikling i beitetilbud og beitetrykk på aktuelle trearter. I de tre siste årene har vi stort sett fått inn data med samme omfang og kvalitet som i forrige kontraktsperiode (2007–2011), men med noe variasjon mellom områder. I tillegg er det å merke seg at vi har opprettet 2 nye overvåkingsområder for hjort. Disse er begge opprettet på Østlandet, der hjorten nylig har etablert seg og bestandene er økende. Utviklingen i den samlede tettheten av hjortevilt i Norge er nedadgående. Siden toppåret i 2010, felles det nå færre elg, hjort og rådyr, og den samme utviklingen finner vi i antallet elg, hjort og rådyr som er påkjørt og drept i trafikken. Trenden i bestandstetthet varierer likevel mye mellom bestander og arter. Generelt sett har det vært en økning i antallet villrein, og avskytningen har økt de siste tre årene. Dette skyldes mest at bestandstettheten har økt mye på Hardangervidda. Samlet ser vi likevel ingen dramatiske endringer i bestandstettheten av hjortedyr i Norge. Det meste av bestandsvariasjonen skyldes varierende jakttrykk, og i de aller fleste tilfellene er variasjonen et resultat av en ønsket utvikling. I Norge er ikke elg, hjort eller villrein særlig utsatt for predasjon, og følgelig er det bare unntaksvis at rovdyr har en stor effekt på bestandsdynamikken. Tilsvarende ser vi ikke tegn til tetthetsavhengige responser i overlevelse (utenom jakt) og kalveproduksjon av en slik styrke at disse alene kan føre til bestandsnedgang. Dette betyr likevel ikke at bestandene er upåvirket av tetthetsavhengige effekter. Særlig i hjortebestandene har vi de siste 20 årene sett en kraftig reduksjon i slaktevekter og fruktbarhetsrater i takt med økende bestandstetthet. Dette er mest sannsynlig en respons på økt konkurranse om maten med påfølgende redusert vekst. Tilsvarende ser vi i villreinområdene indikasjoner på at kalveproduksjonen varierer med varierende bestandstetthet, men stor variasjon mellom år gjør det vanskelig å konkludere entydig. I flere av elgområdene har bestandskondisjonen sunket mye de siste 25 årene, selv i områder der bestandene samtidig er redusert. Et presserende spørsmål er derfor om kondisjonsnedgangen på 1990-tallet utelukkende er forårsaket av de høye bestandstetthetene eller om også andre faktorer helt eller delvis ligger til grunn for den manglende positive responsen i bestandskondisjon. For å bedre kunne avklare slike spørsmål har vi igangsatt en mer regulær overvåking av beitegrunnlaget i skogen. Dette gjennomføres som et samarbeid med Landsskogtakseringen ved Norsk institutt for skog og landskap, som i 2 takster (9. takst: 2005–2009, og 10. takst: 2010– 2014), har gjennomført taksering av beitetrykk og beitetilbud i den skogdekte delen av landet. Datamaterialet som er innsamlet så langt synes å være av rimelig høy kvalitet og vi forventer å benytte dette langt mer aktivt i årene som kommer. Spesielt ønsker vi å undersøke hvordan beitetilbud og beitetrykk varierer mellom områder, og i hvilken grad beitetilbud og bestandstetthet i kombinasjon kan forklare den store variasjonen vi ser i elgens bestandskondisjon i Norge. Beitetilbud, beitetrykk, bestandsovervåking, elg, hjort, hjortevilt,hjorteviltforvaltning, Norge, rådyr, villrein, Browse abundance, Browsing pressure, Moose, Norway, Population monitoring, Red deer, Reindeer, Roe deer, Ungulate managementnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1177
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1177.pdf
dc.subjectBeitetilbudnb_NO
dc.subjectbeitetrykknb_NO
dc.subjectbestandsovervåkingnb_NO
dc.subjectelgnb_NO
dc.subjecthjortnb_NO
dc.subjecthjorteviltnb_NO
dc.subjecthjorteviltforvaltningnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectrådyrnb_NO
dc.subjectvillreinnb_NO
dc.subjectBrowse abundancenb_NO
dc.subjectBrowsing pressurenb_NO
dc.subjectMoosenb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectPopulation monitoringnb_NO
dc.subjectRed deernb_NO
dc.subjectReindeernb_NO
dc.subjectRoe deernb_NO
dc.subjectUngulate managementnb_NO
dc.titleHjortevilt 2012–2014 : Framdriftsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjorteviltnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-09-10T08:30:29Z
dc.source.pagenumber58 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1263135
dc.relation.projectAndre: Miljødirektoratetnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning (NINA). Kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel