Show simple item record

dc.contributor.authorSkrindo, Astrid Brekke
dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorMehlhoop, Anne Catriona
dc.contributor.authorSingsaas, Frode Thomassen
dc.contributor.authorBredin, Yennie Katarina
dc.date.accessioned2022-01-31T08:44:19Z
dc.date.available2022-01-31T08:44:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4862-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2975827
dc.description.abstractSkrindo, A.B., Hagen, D., Mehlhoop, A.C., Singsaas, F.T. & Bredin, Y.K. 2022. Reetablering av vegetasjon i tørrlagte vannmagasin. NINA Rapport 2077. Norsk institutt for naturforskning. Naturinngrep og tap av leveområder for arter er regnet som den største trusselen mot naturmangfoldet, både i Norge og resten av verden. Dammer og andre vassdragsanlegg er store naturinngrep som påvirker naturmangfoldet betydelig både under bygging og mens de er i drift. Mer enn 50 000 dammer (demninger) høyere enn 15 m finnes i verden i tillegg til millioner av mindre dammer. Det internasjonale naturpanelet er klare på at det ikke lenger holder å unngå nye inngrep, men at områder må restaureres. Nedleggelse av dammer frigjør arealer som kan restaureres. NVE mottar og behandler stadig flere søknader om konsesjon til nedleggelse av dammer, men fremdeles er det relativt lite erfaring med nedleggelser i Norge. Når dammene fjernes, senkes vannstanden og tidligere magasinbunner blir helt eller delvis tørrlagt. Disse tørrlagte områdene framstår som unaturlige elementer i landskapet, men ved å tilrettelegge for vegetasjonsetablering, så kan området gjenopprette naturverdier og framstå som mer attraktive for friluftsliv. Vegetasjonsetablering er også grunnlaget for at andre organismegrupper kommer tilbake og vil bidra til å hindre avrenning til det gjenværende vassdraget. Formålet med prosjektet er å sammenfatte tilgjengelig kunnskap basert på internasjonal og nasjonal litteratur som omhandler revegetering av reguleringssone ved permanent senkning av vannstanden i vannmagasiner. Vi har sammenstilt vitenskapelig og grå litteratur (rapporter og upubliserte data) som omhandler vegetasjonsetablering i tørrlagte vannmagasin. Det er gjennomført en rekke studier og forskning i tilknytting til damfjerning, men det faglige fokuset har i all hovedsak vært på fisk, sedimenter og vannøkosystemet generelt. Kun et fåtall forskningsprosjekter og studier omhandler vegetasjonsetablering i tørrlagte magasiner, som er temaet i denne studien. Ved å se de internasjonale studiene i sammenheng med norske studier som omhandler vegetasjonsetablering i sammenlignbare områder, kan vi oppsummere følgende råd om revegetering i tørrlagte magasin: - Klar målformulering er avgjørende for å vurdere om det tar kort eller lang tid før vegetasjonssammensetningen oppfyller målet. - Naturlig revegetering er den foretrukne revegeteringsmetoden i samtlige studier, og kun når forholdene ikke ligger til rette for naturlig revegetering, blir andre revegeteringsmetoder benyttet. Utfordringen ligger i å vurdere når det er nødvendig med ytterligere tiltak. - De viktigste faktorene som må vurderes er: terrengform, sedimentsammensetning, (grovt/fint), erosjonsstatus, organisk innhold, fuktighet, avstand til omkringliggende vegetasjon, og forekomst av fremmede arter i nærområdet.en_US
dc.description.abstractSkrindo, A.B., Hagen, D., Mehlhoop, A.C., Singsaas, F.T. & Bredin, Y.K. 2022. Revegetation in drained reservoir. NINA Report 2077. Norwegian Institute for Nature Research. Habitat loss and degradation is considered the greatest threat to biodiversity, both in Norway and the rest of the world. Dams and other hydropower facilities affect biodiversity both during construction and during operation. More than 50,000 dams higher than 15 m exist in the world in addition to millions of smaller dams. The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES, states that nature conservation is no longer enough to stop the loss of biodiversity. There is a need for restoration of degraded ecosystems. The Norwegian Water Resources and Energy Directorate, NVE, receives an increasing number of applications for dam removal, but still there are relatively little experience with dam removal in Norway. When the dams are removed, the water level is lowered, and previous reservoirs are partially drained. These arid areas appear as foreign, but by facilitating the establishment of vegetation, the ecological conditions can be restored and the area might appear more attractive for people. Vegetation establishment facilitates the return of other groups of organisms and will help to prevent runoff to the remaining watercourse. The purpose of this project is to summarize available knowledge based on international and national literature on revegetation in water reservoirs where the water level is permanently lowered due to dam removal. A large number of studies on dam removal has been conducted, but the focus has mostly been on fish, sediments and the aquatic ecosystem in general. Only a few scientific studies focus on establishment of vegetation after dam removal, which is the topic of this report. By including international studies on dam-removal in addition to Norwegian studies on revegetation in comparable areas, we can summarize the following advice on revegetation in dry-laid reservoirs: - A clear definition of the revegetation goal is crucial to assess whether it takes a short or long time before the vegetation composition meets the goal. - Natural revegetation is the preferred revegetation method in all studies, and only when the conditions are not favorable to natural revegetation, other revegetation methods are used. The challenge is to assess when further measures are needed. - The most important factors that should be considered when choosing revegetation methods are: topography, sediment composition (rough/fine), erosion status, organic content, moisture, distance to surrounding vegetation, and occurrence of invasive species in the area.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2077
dc.subjectLitteraturstudieen_US
dc.subjecttørrlagte magasinen_US
dc.subjectdamen_US
dc.subjectdamfjerningen_US
dc.subjectvannkraften_US
dc.subjectvegetasjonen_US
dc.subjectrevegeteringen_US
dc.subjectrestaureringen_US
dc.subjectvegetasjonsetableringen_US
dc.subjectliterature studyen_US
dc.subjectdrained reservoiren_US
dc.subjectlakebeden_US
dc.subjectdam removalen_US
dc.subjecthydro poweren_US
dc.subjectvegetationen_US
dc.subjectrevegetationen_US
dc.subjectrestorationen_US
dc.titleReetablering av vegetasjon i tørrlagte vannmagasinen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber31en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record