Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.date.accessioned2021-06-03T13:11:42Z
dc.date.available2021-06-03T13:11:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4786-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2757577
dc.description.abstractLarsen, B.M. 2021. Flytting av elvemusling i Norge. Eksempler på når, hvor og hvorfor flytting av elvemusling er benyttet som tiltak og resultater fra oppfølging og overvåking. NINA Rapport 2007. Norsk institutt for naturforskning. I handlingsplanen for elvemusling for perioden 2019-2028 er det forutsatt at det skal utarbeides retningslinjer for når og hvordan flytting av muslinger skal gjennomføres. Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Trøndelag ga Norsk institutt for naturforskning (NINA) våren 2020 oppdraget med å starte dette arbeidet. Prosjektet ble delt i to trinn. Første trinn skulle gi eksempler på flytting av elvemusling i Norge, hvorfor flyttinger har blitt gjennomført, antall muslinger involvert, samt erfaringer og eventuell oppfølging/overvåkning i tilknytning til flyttingen. Andre trinn skal omfatte den egentlige veilederen. Der vil det bli foreslått kriterier for når og hvordan flytting av muslinger bør foregå basert på erfaringene i trinn 1 sammen med anbefalinger og retningslinjer benyttet i andre land med elvemusling. Selv om flytting av elvemusling har vært benyttet som et forvaltningstiltak i mer enn 30 år i Norge, er det aldri gitt noen samlet oversikt over hvor og når dette er benyttet som tiltak i arbeidet med bevaring og forvaltning av elvemusling. I hvilken sammenheng er muslinger flyttet? Hva har effekten vært? Når vi snakker om flytting av elvemusling, skiller vi gjerne mellom flytting som et forvaltningsrettet tiltak for å styrke eller reetablere naturlige bestander med elvemusling og flytting som avbøtende tiltak for å unngå skade på elvemusling i forbindelse med planlagte inngrep i eller i nær tilknytning til elva. Det er omtalt 71 registrerte enkelttiltak (flyttinger) i rapporten i perioden 1990-2020. Det har vært en betydelig økning i antall flyttinger av elvemusling i løpet av den siste tiårsperioden. Forvaltningsrettede tiltak er gjennomført i til sammen 31 enkelttiltak, fordelt på 22 kjente lokaliteter i Norge. Flytting (etter 1990) av elvemusling mellom lokaliteter (vassdrag) for å reetablere utdødde (eller antatt utdødde) bestander og flytting av elvemusling innad i lokaliteten (vassdraget) for å reetablere en delbestand som har forsvunnet har forekommet i ni kjente lokaliteter, fordelt på 11 enkelttiltak. I tillegg er det flyttet musling innad i en lokalitet (vassdrag) eller (sjeld-nere) til en annen lokalitet der formålet primært har vært å tilrettelegge for økt rekruttering (bringe vertsfisk og musling sammen) i 14-15 lokaliteter, fordelt på 20 enkelttiltak. Flytting av muslinger benyttes også som et midlertidig, forebyggende tiltak ved aktiviteter og inngrep i lokaliteter med elvemusling som kan tenkes å skade muslingene. Slike avbøtende tiltak har forekommet i forbindelse med vegbygging (utbedring, kulverter og nyanlegg), forbygning, ras- og flomsikring, nedgraving av vannledning, avløpsledning og strømkabel, damvedlikehold og tiltak ved kraftverk, bygging av fisketrapp, restaurering og habitatforbedring, utbedring av badeplass, rotenonbehandling, kryssing av elv ifm. hogst og bygging av kalkdoseringsanlegg. Til sammen 40 enkelttiltak, fordelt på 27 lokaliteter, er registrert med slike avbøtende tiltak. Når muslinger er flyttet har det i de fleste tilfellene skjedd innenfor relativt korte avstander (<0,5 km). De fleste flyttingene har skjedd i juni, men med en relativt jevn fordeling på hele perioden mellom mai og oktober. Antall muslinger som er flyttet varierer veldig mye mellom de ulike prosjektene, men de fleste involverer likevel mindre enn 250 individer. Vi har likevel flere eksempler der antallet har vært større enn tusen muslinger.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2007
dc.subjectflyttingen_US
dc.subjecttiltaken_US
dc.subjectElvemuslingen_US
dc.subjectFreshwater pearl musselen_US
dc.subjecttranslocationen_US
dc.subjectactionsen_US
dc.titleFlytting av elvemusling i Norge. Eksempler på når, hvor og hvorfor flytting av elvemusling er benyttet som tiltak og resultater fra oppfølging og overvåkingen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber68en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record