Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergan, Morten André
dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.coverage.spatialNorge, Trøndelag, Gaulanb_NO
dc.date.accessioned2020-02-17T13:44:54Z
dc.date.available2020-02-17T13:44:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-3496-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642038
dc.description.abstractBergan, M. A. & Solem, Ø. 2020. Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2019. NINA Rapport 1741. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer resultater fra ungfisktellinger (august-oktober) og problemkartlegging (april-oktober) gjennomført på strekningen Gaulosen – Midtre Gauldal i 2019. Arbeidet omfattet 54 stasjoner eller avgrensede bekkeområder i 23 forskjellige små vassdragssystemer til Gaula. Samtidig ble strekninger problemkartlagt og befart for å avdekke risiko eller årsaker til bortfall av laks/ørret. De beregnede ungfisktetthetene er benyttet til å klassifisere økologisk tilstand med laksefisk som kvalitetselement, der avdekkede, potensielle påvirkningsfaktorer som kan medvirke til redusert tilstand er angitt og beskrevet dersom mulig. (Sjø-) ørret dominerer uten unntak foran laks i de undersøkte vassdragene i 2019, noe som skyldes at fokuset er rettet mot sjøørretbekker. Det er varierende resultater og mindre positiv utvikling i ungfisktettheter for enkelte bekker, mens andre bekker (både tiltaksbekker og øvrige) viser en mer positiv trend i utviklingen av ungfiskbestanden. Som tidligere år avdekkes og registreres nye, gamle, små og store inngrep og belastninger i mange viktige sjøørretvassdrag. Ungfisktellingene og problemkartleggingen i sidebekker til Gaula synliggjør konkrete behov for både små (utlegging av gytesubstrat og storstein) og mer omfattende tiltak (fullstendig restaurering, gjenåpning og etablering av frie vandringsveier), i mange vassdrag i årene fremover. Etter hvert som nye vassdrag inkluderes og problemkartlegges, avdekkes flere inngrep, endringer og påvirkninger. Problemkartleggingen de siste årene, og senest i 2019, viser at det generelle inngreps- og forurensningsomfanget øker i Gaulavassdraget, og vi ser en trend mot et stadig økende press på Gaulas nedbørfelt og sidebekker. Den relative betydningen av nye belastninger er nå mye større enn for 50-100 år siden, siden mange inngrep i dag gjøres i resterende deler av intakte sjøørretvassdrag. Arealbehovet for en rekke ulike samfunnsinteresser ser ut til å overskride hensynet til bevaring og styrking av vannmiljøtilstand. Bygging av ny vei langs Gaula, nydyrking av tidligere urørte nedbørfelt, økende virksomhet innen hogst og skogsarbeid og etablering av massedeponier i nær tilknytning til viktige sjøørretbekker, utgjør nå en stor og voksende risiko for irreversibel degradering og tap av areal knyttet til sjøørret og biologisk mangfold i bekkene. Per nå kan det se ut som det viktigste tiltaket vi står ovenfor er å verne eksisterende vassdragstrekninger og nedbørfelt for ytterligere inngrep, endringer og belastning. Samtidig ser vi svært positive effekter av ulike tiltak i bekkene. Derfor bør det være en prioritert oppgave å få satt i gang flere tiltak i en rekke sidevassdrag og bekker for å bedre oppgangsforhold, gytemuligheter og oppvekstsvilkår for ørretunger. Utbedring av vandringshindre og -barrierer, tiltak mot forurensning og naturhermende restaureringstiltak er viktige virkemidler for å styrke sjøørretbestanden, og for å nærme seg vannforskriftens miljømål. Det må nå rettes et stort fokus på så vel vern av vassdrag og nedbørfelt som på tiltakssiden, for å ha realistiske forventninger om å nå fastsatte miljømål etter vannforskriften, samt for å ha mulighet til å bygge opp igjen en livskraftig og høstbar sjøørretbestand i Gaulavassdraget. Dette arbeidet starter i tilløpsbekkene, som i dag er nøkkelområdene for sjøørreten i Gaula.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1741
dc.subjectsjøørretnb_NO
dc.subjectbekkernb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectproblemkartleggingnb_NO
dc.subjectpåvirkningnb_NO
dc.subjectmiljøtilstandnb_NO
dc.subjecthydromorfologiske endringernb_NO
dc.subjectvannforskriftennb_NO
dc.subjectstreamsnb_NO
dc.subjectseatroutnb_NO
dc.subjectHYMOnb_NO
dc.subjectmigration barriernb_NO
dc.subjectpollutionnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectWFDnb_NO
dc.titleProblemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2019nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2328]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel