Show simple item record

dc.contributor.authorLangeland, Knut
dc.contributor.authorDanielsen, Inge Even
dc.contributor.authorTømmervik, Hans
dc.contributor.authorBallesteros, Manuel
dc.coverage.spatialNorge, Finnmark fylke, Nordkapp kommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-11-22T16:43:54Z
dc.date.available2019-11-22T16:43:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3465-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2630139
dc.description.abstractLangeland, K., Danielsen, I.E., Tømmervik, H. og Ballesteros, M. 2019. Veidnes anlegg for oljeomlasting. Konsekvensutredning tema Reindrift. NINA Rapport 1714 Norsk institutt for naturforskning. Det utarbeides en plan for omlastningsterminal på Veidnes på Magerøya i Nordkapp kommune for skip til skip lasting av olje fra Johan Castbergfeltet. Anlegget i driftsfase består i hovedsak av to kaier med infrastruktur for å laste olje mellom skip som ligger ved kaiene. Anlegget har og flytekaier for to taubåter, administrasjonsbygg, tekniske installasjoner og installasjoner for sikkerhet. Anlegget blir bygd i to faser og har en byggetid på ca. 3 år. Det vil foregå mudring, sprengning og peling i anleggsperioden i tillegg til normalt anleggsarbeid. Det er tatt hensyn til reindrifta i planleggingen av anleggsarbeidet. I driftsfase vil det ligge skip til kai hver 3.-4. dag og de vil ha en liggetid på 24-36 timer. Veidneset er en liten halvøy ut i sjøen sør i Sarnesfjorden omgitt av bratte fjellsider. Halvøya er til dels relativt flat i forhold til omkringliggende terreng og har gode beiteforhold for rein, spesielt på vår og sein høst da det er lite snø i området. Mahkaravju siida har sommerbeite på Magerøya fra 15. april til 1. oktober og de benytter Veidneset som losseplass for rein om våren. Både siidaen og resten av distrikt 16 har gjennomgått en god del endringer i flyttemønsteret de siste 10-15 år. Siidaen har derfor måttet gå over til å transportere reinen til Magerøya om våren som fast ordning de siste 5 årene. Veidneset blir brukt som losseplass og siidaen har i realiteten ingen sikre faste alternative losseplasser på grunn av dårlig veistandard og for få snuplasser for store lastebiler. Det er også mangel på egnede hvileområder for reinen etter lossing. Veidneset er en del av et gammelt trekk- og flyttsystem for reinen. Sarnesfjorden har et terreng som er noe mer lavereliggende og kupert og med slakere fjellsider enn det som er normalt på Magerøya. I utredningen har vi lagt et influensområde som har en radius på 5 km ut fra den planlagte oljeterminalen og vi har vurdert hvilke virkninger anlegget kan få på reindrifta i influensområdet på bakgrunn av kunnskap om rein og antropogene forstyrrelser, innsamlede og offentlige data. Influensområdet er videre delt opp i 8 delområder basert på egenskaper som beitetype og -område, reintrekk, bebyggelse, og terrengformer for å kunne sette verdi på delområdene. Tre områder, inkludert planområdet på Veidneset utmerker seg med å få svært høy verdi i henhold til kriteriene i veileder V712 (Anonym 2018b) og kriteriene foreslått av Reindriftsforvaltningen (Anonym 2009). De er både en del av en beitetype som er minimumsbeite og/eller et viktig sted for drifta og er en viktig del av trekksystemet til reinen i området. Tre områder får høy verdi som minimumsbeiter eller beite inn mot faste flyttleier eller reindriftsanlegg. To områder får middels eller noe verdi pga bebyggelse. Støykartene viser at hele Veidneset blir liggende i tiltakssone for støy for utendørs opphold for mennesker i driftsfasen og i anleggsfasen. I tillegg er det sannsynlig at aktivitet og kunstig belysning vil påvirke dyra ut ifra det vi vet om reinsdyr (Rangifer tarandus sp.) og forstyrrelser fra litteraturen. Veidneset er blitt et meget viktig knutepunkt for reindrifta i området både som losse og hvileplass om våren. Det er og et viktig knutepunkt i trekkrutene mellom de viktige minimumsbeitene og trekkområdene i Sarnesbukta og Kobbholdalen og viktige trekk og minimumsbeiteområder på og sør for Bismarhallen. Veidneset ligger midt mellom disse områdene. For selve planområdet på Veidneset er det sannsynlig at anlegget vil ha ødeleggende effekt for reindrifta både som losseplass og som trekkområde for rein både i anleggs- og driftsfase. Anlegget vil trolig virke som en barriere i trekkleia og det er derfor knyttet store konsekvenser til de tilliggende viktige trekk og beiteområdene i Kobbholdalen og Sarnesbukta samt rundt Bismarhallen også selv om effekten er marginalt mindre. Samlet sett finner vi en kritisk til svært stor negativ konsekvens i anleggsfase og en svært stor negativ konsekvens av anlegget i driftsfase i disse delområdene. Den meget høye konsekvensgraden kommer av at vi vurderer det som sannsynlig at trekkleia over Veidneset kan bli helt eller delvis stengt i den forstand at reinen slutter å benytte den og at reinen dermed ikke får beveget seg fritt og utnyttet viktige minimumsbeiter på en effektiv måte. Det er også sannsynlig at Veidneset ikke kan benyttes som losseplass for rein på grunn av for mye støy og annen påvirkning fra anlegget. Dermed vil man måtte frakte reinen lenger unna og muligens bort fra de viktigste vårbeitene i siidaen. Dette i seg selv kan også være med på å endre trekk og flyttemønsteret i deler av siidaen. Det er krevende å predikere konsekvensene av en barriere i trekksystemet på Veidneset. I første omgang kan man tenke seg at man ved tilrettelegging med ledegjerder og arbeidsinnsats kan drive reinen gjennom området for å få utnyttet beitelandet skikkelig For reineierne er dette en ressursbelastning på den enkelte utøver som igjen kan gå ut over økonomien i siidaen. Det må også etableres en ny losseplass for rein i området, både for bruk i anleggs- og driftsfasen av anlegget. Vi anbefaler at denne blir lagt et sted i Sarnesbukta for å kunne utnytte de viktige lavereliggende beiteområdene mest mulig effektivt. Vi anbefaler også at man følger godt med på hvordan reinen benytter området både i anleggsfasen og de første årene etter driftsfasen er startet opp, og at tiltakshaver og Mahkaravju siida holder god kontakt for å kunne diskutere andre nødvendige avbøtende tiltak etter som man får erfaring med hvordan reinen benytter området etter at anlegget er kommet på plass. Vi anbefaler også å vurdere å opprette en hensynssone for reindrifta i forhold til videre utbygging i hele Sarnesfjorden i videre arbeid med kommunale planer i Nordkapp kommune slik at man ikke ytterligere legger inn tiltak som har negativ effekt på trekk og beitebruken i de viktige minimumsbeitene i området uten at mulige effekter er godt utredet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1714
dc.subjectReinsdyrnb_NO
dc.subjectKonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectOljeterminalnb_NO
dc.subjectTamreinnb_NO
dc.subjectReindriftnb_NO
dc.subjectEquinornb_NO
dc.subjectReindeernb_NO
dc.subjectEnvironmental assessmentnb_NO
dc.subjectOil terminalnb_NO
dc.subjectSemi domestic reindeernb_NO
dc.subjectReindeer herdingnb_NO
dc.subjectEquinornb_NO
dc.titleVeidnes anlegg for oljeomlasting. Konsekvensutredning tema Reindriftnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber61 + vedleggnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2326]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record