Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.coverage.spatialGaula, Størennb_NO
dc.date.accessioned2019-01-10T14:13:18Z
dc.date.available2019-01-10T14:13:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3337-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2580237
dc.description.abstractBergan, M.A. 2019. Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2018. NINA Rapport 1597. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2018 ble det foretatt undersøkelser av ungfisk av laks, ørret og bunndyrsamfunn i Gaula i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Midtre Gauldal kommunes renseanlegg (Moøya Renseanlegg, RA). Den undersøkte elvestrekningen mottar og akkumulerer den samlede belastningen fra henholdsvis Moøya RA, ulike kloakk-kilder og annen forurensning via flere tilsigsbekker, i tillegg til et punktutslipp fra Norsk Kylling AS. Bunndyrundersøkelsen avdekket ingen større negative problemer knyttet til nedslamming, eutrofiering og/eller organisk belastning ned-strøms utslippspunktene i 2018. Økologisk tilstand klassifiseres som «Svært god» ved bruk av bunndyr som kvalitetselement på alle undersøkte stasjoner, både oppstrøms og nedstrøms utslippet til Norsk Kylling AS. Dette betyr at man er godt innenfor miljømålet fastsatt av vannforskriften på dette vassdragsavsnittet i Gaula ved Støren. Ungfiskundersøkelsene i 2018 ga ingen indikasjoner på at utslippspunktet påvirker bestandene av laks og sjøørret negativt i berørte elvepartier av Gaula. Alle forventede årsklasser av laks er tilstede, og elvestrekninger i Gaula ved Støren har gjennomgående høye tettheter av årsyngel og ungfisk av laks. Tetthetsnivåene ligger i øvre sjikt sammenlignet med ungfiskdata fra resten av Gaula i 2018 og de siste årene. Ungfisktettheten av sjøørret er svært lav i Størenområdet. Variasjoner i tetthet av ørretunger mellom stasjoner og år har sammensatte forklaringer, der ingen av dem kan knyttes opp mot utslippspunktene. Enganbekken, en liten sjøørretførende bekk som drenerer forbi Norsk Kylling AS og tilstøtende industriområde, ble også undersøkt i 2018. Målinger av vanntemperatur, bunndyrundersøkelser og ungfisktellinger i bekken avdekker en kraftig forverring i vannmiljøtilstand sammenlignet med undersøkelser gjort året før. Bunndyrfaunaen nærmet seg da miljømålet «God» økologisk tilstand nedstrøms industriområdet, men er i 2018 redusert til «Dårlig» økologisk tilstand. Resultatene viser en tilnærmet kollaps i bunndyrfaunaen og biologisk mangfold. Det registreres ungfisk og årsyngel av ørret i nedre del av bekken, men tettheten er uvanlig lave. Tross ulike tiltak for å sanere ulike utslipp til Enganbekken i senere år, ble det målt vanntemperaturer på rundt 18 grader i nedre del av bekken før samløpet med Gaula, mens tilsvarende temperaturer på strekningene opp mot industriområdet og Norsk Kylling AS var over 20 grader. Den 21. september i 2018 ble det i tillegg avdekket et kraftig forurensningsutslipp av ukjent innhold. Akutt fiskedød kan ha skjedd i etterkant av dette utslippet og de samtidig høye vanntemperaturene. Langtidskonsekvenser av slike regelmessige belastninger de siste årene kan være en utarming av spesielt ørretbestanden i Enganbekken, men også i Gaula omkring samløpet med Enganbekken. Det skyldes at Enganbekkens vanntemperatur og næringstilbud, utenom tidsperiodene for større utslipp, tiltrekker seg ungfisk av laks og ørret, som aktivt svømmer opp i bekken gjennom året. Den faglige anbefalingen er et økt fokus på utslippsproblematikken i Enganbekken i tiden fremover der man løser de vannøkologiske problemene som er avdekket i år, men som også er kjent og omtalt tidligere. Det er gjennomført nylige tiltak for å avbøte de avdekkede problemene i Enganbekken i 2018, og det blir viktig å få klarhet om tiltakene virker etter hensikt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;
dc.subjectUngfisknb_NO
dc.subjectLaksnb_NO
dc.subjectSjøørretnb_NO
dc.subjectBunndyrnb_NO
dc.subjectMiljøtilstandnb_NO
dc.subjectØkologisk tilstandnb_NO
dc.subjectOvervåkningnb_NO
dc.subjectResipientundersøkelsernb_NO
dc.titleBiologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2326]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel