Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.date.accessioned2018-10-10T15:20:59Z
dc.date.available2018-10-10T15:20:59Z
dc.date.created2017-04-03T14:39:26Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2135-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567491
dc.description.abstractLarsen, B.M. 2010. Problemkartlegging med tilknytning til elvemusling i Hunnselva og forslag til tiltaksplan for å ta vare på og reetablere elvemusling i vassdraget. - NINA Rapport 559. 39 s. Det har vært en negativ utvikling i bestanden av elvemusling i Hunnselva fra 1940-tallet og fram til i dag. I dag finnes det elvemusling bare på strekningen mellom Vestbakken kraftverk og Raufoss; en strekning som er ca 7 km lang. Det er beregnet en nedgang i antall muslinger på ca 30 % i løpet av de siste ti årene, og på grunn av manglende rekruttering står bestanden av musling i fare for å dø ut. For elvemuslingen kan det være vanskelig å identifisere enkelt-faktorene i miljøet som har hatt størst betydning for den negative bestandsnedgangen i Hunnselva. Faktorer som imidlertid har virket negativt på elvemusling er bl.a.: - Eutrofiering (høyt næringsinnhold med forhøyede verdier av nitrogen og fosfor) - Forandringer i hydrologisk regime på grunn av vannkraftutbygging (regulert vannføring og demninger) - Høy sedimenttransport og økt gjenslamming bl.a. på grunn av manglende eller svakt utviklet kantsone mot elv og sidebekker - Ødelagt habitat; mangel på store steiner, død ved og variasjon i substratet - Fysiske inngrep i og langs elveløpet (vegbygging, legging av vann- og avløpsledninger) - Høy vanntemperatur på grunn av klimavariasjoner og manglende eller svakt utviklet kantsone som gir liten skygge - Forurensning - Mangel på vertsfisk (ørret) og usikkerhet om egnetheten til den lokale ørretstammen - Fangst og perlefiske I handlingsplanen for elvemusling i Norge er målet for arbeidet med forvaltning av elvemusling i et langsiktig perspektiv er at den skal finnes i livskraftige populasjoner i hele Norge. Alle nåværende naturlige populasjoner skal opprettholdes eller forbedres. For Hunnselva vil det bety at forholdene må forbedres slik at rekrutteringen kommer i gang igjen og bestanden kan øke i antall på lang sikt. Tiltak som kan være aktuelle for å gjenskape gode oppvekstvilkår for elvemusling er bl.a.: - Redusere næringstilførselen (nitrat og fosfat) og redusere mengden suspenderte partikler eller graden av uklarhet/grumsethet (turbiditet). Nitratmengden ligger over det som man tror er grenseverdien for at voksne elvemuslinger skal overleve på lang sikt. Nitratmengden i Hunnselva (målt ved Raufoss) må derfor reduseres betydelig; anslagsvis 50 %. Målsetting-en må være at ingen verdier skal være høyere enn 500 μg/l. - Etablere minstevannføringsreglement og manøvrering som tar høyde for regelmessige ”spy-leflommer” - Etablering av kantsoner for å gi bedre skygge og redusere vanntemperaturen samt filtrere jord- og leirpartikler og næring fra overflateavrenning - Habitatforbedrende tiltak med tilførsel av stor stein og blokk samt restaurering av bunnsubst-rat - Flytting av muslinger fra nedre til øvre del av vassdraget - Styrking av ørretbestanden - Infeksjon av ørretunger før utsetting - Ta større hensyn til elvemusling og sette krav til konsekvensutredninger i saker som berører de delene av Hunnselva som har elvemusling - Informasjon - god formidlingsstrategi og kommunikasjon med sentrale brukergrupper vil være en forutsetning i det videre arbeidet En bestand av elvemusling som opprettholder naturlig rekruttering i Hunnselva vil være det synlige beviset på god vannkvalitet og god økologisk status. elvemusling, tiltaksplan, Hunnselva, freshwater pearl mussel, management plan, River Hunnselvanb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;559
dc.titleProblemkartlegging med tilknytning til elvemusling i Hunnselva og forslag til tiltaksplan for å ta vare på og reetablere elvemusling i vassdragetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO
dc.source.issue559nb_NO
dc.identifier.cristin1463288
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Opplandnb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record