Show simple item record

dc.contributor.authorØian, Hogne
dc.date.accessioned2018-09-10T08:52:12Z
dc.date.available2018-09-10T08:52:12Z
dc.date.created2017-03-27T12:55:20Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1981-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561659
dc.description.abstractØian, H. Verneplan for utvidelse av Ormtjernkampen – Skaget nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv. NINA Rapport 415, 52 s. Denne rapporten presenterer konsekvensvurderingen for reiseliv i henhold til det foreslåtte verneforslaget for utvidelse av Ormtjernkampen-Skaget nasjonalpark. Samlet sett vurderes utredningsområdets verdi i reiselivssammenheng til å være av middels verdi, både på nasjonalt regionalt og lokalt plan. Konsekvensene av et eventuelt vern består av både direkte og indirekte, lokale og mer regionale virkninger. De samlede konsekvensene avhenger av en rekke faktorer som ikke er avklart, og også av hvordan næringen i området faktisk forholder seg til vernet dersom det etableres. Et vern vil kunne øke interessen for området fra turister, men samtidig legge mindre begrensninger på utnyttelsen av selve området. Alternativene som er vurdert i tillegg til 0-alternativet dreier seg om to ulike forslag om grensedragninger innenfor utredningsområdet som hver seg foreslås vernet med henholdsvis standard og lokalt tilpassede forskrifter. Konsekvensen av forskjeller i grensedragninger vurderes som relativt marginale. Derimot vurderes forskjeller i de to settene av forskriftsmaler å gi større utslag i konsekvensvurderingen, ettersom de lokalt tilpassede forskriftene foreslått av Fylkesmannen på mange punkter får færre negative konsekvenser for reiselivet, sammenlignet med standard forskriftsmaler, som klart virker for lite tilpasset dagens bruksinteresser i området. 0-alternativet Det legges til grunn at samordnet planlegging på tvers av kommunene etter pbl vil videreføre områdets karakter og bruk omtrent som idag. Også eiendomsfoholdene med store arealer statsallmenning vil bidra til dette. Det er grunn til å regne med fortsatt vekst for reiselivet i og rundt utredningsområdet i årene som kommer, men ikke i samme sterke grad som de siste årene. For de fleste destinasjonene og bedriftene som tilbyr overnatting og aktiviteter er det områder som vender bort fra utredningsområdet som er de mest aktuelle for videre utvikling. DNT har et godt utbygd tilbud innenfor, mens overnattingstallene ser ut til å være stabile. Overnattingstallene for bedrifter som befinner seg i randsonene, og som er utgangspunkt for bruk av utredningsområdet, har i flere år vært stabile eller i svak vekst. Fortsatt snømangel i lavereliggende strøk kan medføre økt tilstrømning av skiturister i årene som kommer. Det kan også være grunn til å forvente en viss økning i ferdsel knyttet til nyere former naturbaserte aktiviteter som delvis er kommersielt organiserte. Selv om det hersker usikkerhet om utviklingen de nærmeste årene, er det grunn til å forvente gradvis økt press på området som kan over tid kan tenkes å virke negativt inn på reiselivets eget ressursgrunnlag; naturmiljø og kulturlandskap. Virking og konsekvens av 0-alternativet vurderes samlet som ingen konsekvens. Alternativ 1 A Dette alternative bygger på lokalt tilpasset forskriftsmal og gir i det alt vesentlige reiselivet som finnes innenfor, eller i tilknytning til utredningsområdet, muligheter til å fortsette som før. Nyetableringer, som for eksempel stølsturisme, anses det også mulig å realisere innenfor de rammene dette alternativet setter. Vernet anses også å gi området en økt attraktivtet og mer besøk, i alle fall i de første årene. Virkningene og konsekvensene av alternativ 1A vurderes som liten positiv. Nasjonalpark, reiseliv, konsekvenser, National park, tourism, impactsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;415
dc.titleVerneplan for utvidelse av Ormtjernkampen-Skaget nasjonalpark. Konsekvenser for reiselivnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO
dc.identifier.cristin1461382
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Opplandnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record