Show simple item record

dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.coverage.spatialSøndre Rena, Åmot kommune, Hedmark fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-03-22T12:51:14Z
dc.date.available2018-03-22T12:51:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3200-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2491736
dc.description.abstractMuseth, J. & Johnsen S.I. 2018. Forsvarets anlegg for oversetting av kjøretøy over vassdrag (OVAS) i Søndre Rena - Resultater fra overvåking av effekter på fiskebestanden, 2008 – 2017. NINA Rapport 1469. Norsk institutt for naturforskning. Vinteren 2008 anla Forsvaret ved Forsvarsbygg Utvikling to av fire planlagte OVAS-traséer for tyngre kjøretøy i Søndre Rena i Åmot kommune. Fylkesmannen ga et 5-årig pålegg om natur-forvaltningstiltak/overvåking, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) fikk oppdraget med å overvåke utviklingen av fiskebestanden i Søndre Rena. I 2013 publiserte NINA, Rapport 996 som oppsummerte overvåkingen av fiskebestanden frem til 2012. Det besluttet å videreføre overvåkingen i Søndre Rena, og denne raporten oppsummerer resultatene fra overvåkingen av fiskebestanden i perioden 2008 – 2017. Det er benyttet samme metoder de siste årene som tidligere, dvs. det er gjennomført elektrisk båtfiske i OVAS-området og på kontrollområdene på Bertinusenget, Rødsbakken og Hansber-get. For å sammenligne resultater mellom år er fangstene uttrykt som antall individer fanget per minutt båtelfiske (CPUE). Det er også gjennomført gytegroptellinger i OVAS-området og i kon-trollområdene på Rødsbakken og Hansberget. Harr og ørret var de dominerende fiskeartene fanget under båtelfiske i alle år i perioden 2008 – 2017. Det var noe større dominans av disse artene på de mer hurtigstrømmende partiene av elva (f.eks. Bertinusenget, Rødsbakken og Hansberget) enn i det mer stilleflytende OVAS-området. Undersøkelsene viser at ørretbestanden har økt i både OVAS-området og kontrollom-rådene. Harrbestanden har økt i OVAS-området. Det ble ikke observert signifikante endringer i forekomsten av andre arter i OVAS- eller kontrollområdene. Ut i fra resultatene av overvåkingen kan vi konkludere med følgende: • Det er ikke påvist store endringer i sammensetningen av fiskesamfunnet i OVAS-området. • Det er registrert en signifikant økning i forekomsten av ørret og harr i OVAS-området, men det er ikke registrert noen signifikante trender for øvrige fiskearter (abbor, gjedde, lake, mort, niøye, sik, steinsmett og ørekyt). • Det er dokumentert årviss rekruttering av harr og ørret i OVAS-området. Det ble påvist årsunger, ettåringer og toåringer av harr og ørret her i samtlige år. • Ørretbestanden i Søndre Rena er i en positiv utvikling. I kontrollområdene er det regi-strert en økning i forekomsten av ørret i alle lengdeklasser, med unntak av fisk ≥ 400 mm. • Harrbestanden ser også ut til å være inne i en positiv utvikling, og i OVAS området er det registrert en signifikant økning i tettheten av harr. For kontrollområdene sett under etter er bildet forholdsvis likt, men her er ikke det ingen statistisk signifikant positiv trend. • Det ble observert få gytegroper av ørret på Hansberget og Rødsbakken i 2017, men en økning i OVAS-området. Våre resultater viser at rekrutteringen til harr- og ørretbestanden i Søndre Rena har økt. En økning i gytebestanden av begge arter som følge av strengere reguleringer av fisket er den mest sannsynlige forklaringen, men variasjon i vannføring og vanntemperatur mellom år vil også på-virke årsklassestyrken til begge arter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1469
dc.subjectharrnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectmortnb_NO
dc.subjectsteinsmettnb_NO
dc.subjectørekytnb_NO
dc.subjectabbornb_NO
dc.subjectgjeddenb_NO
dc.subjectsiknb_NO
dc.subjectniøyenb_NO
dc.subjectlakenb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectelfiskebåtnb_NO
dc.subjectgytegropregistreringernb_NO
dc.subjectOVASnb_NO
dc.titleForsvarets anlegg for oversetting av kjøretøy over vassdrag (OVAS) i Søndre Rena. Resultater fra overvåking av effekter på fiskebestanden, 2008-2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber27 s.nb_NO
dc.relation.projectForsvarsbygg/Eiendomsforvaltning/Region Østnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2316]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record