Show simple item record

dc.contributor.authorWold, Line C.
dc.contributor.authorSelvaag, Sofie K.
dc.contributor.authorVistad, Odd Inge
dc.coverage.spatialNorge, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker, Trollheimen, Innerdalennb_NO
dc.date.accessioned2017-06-28T06:59:08Z
dc.date.available2017-06-28T06:59:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3075-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447096
dc.description.abstractWold L.C, Selvaag S.K. & Vistad O.I. (2017). Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder - NINA Rapport 1360 91 s. Som ett ledd i arbeidet med en utvikling av besøksstrategi ble det sommeren 2016 gjennomført en brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder. Undersøkelsen inkluderte en on-site selvregistreringsundersøkelse der de besøkende i området ble oppfordret til å fylle ut et kortfattet spørreskjema da de var på tur. Spørreskjemaene var plassert i kasser ved de viktigste innfallsportene til områdene. Det var utplasser 22 svarkasser i Trollheimen og Innerdalen. Det praktiske arbeidet knyttet til selvregistreringsundersøkelsen ble gjennomført av lokal forvaltning/SNO. I etterkant ble de brukerne som hadde oppgitt e-postadresse på selvregistreringskortet invitert til å delta i en internettbasert etterundersøkelse som NINA hadde ansvaret for. Det ble samlet inn svar fra 7917 brukere i selvregistreringsundersøkelsen og fra 1136 i etterundersøkelsen. Svarprosenten i etterundersøkelsen var 53,4 og representativiteten sammenlignet med selvregistreringsundersøkelsen var god (for kjønn, alder, nasjonalitet, lokalt bosatte var det små forskjeller), men det var noen færre førstegangsbesøkende og noen flere brukere med lengre erfaring fra langturfriluftsliv i etterundersøkelsen. Gjennomsnittsalderen var 45 år og kjønnsfordelingen var relativt jevn – en liten overvekt av kvinner (55,9 %). Andelen nordmenn var relativt høy – 85 %, mens 11 % var bosatt i lokalkommunene. Det betyr at nesten 90 % var tilreisende. Splitter vi ytterligere opp ser vi at cirka 1/3 har hytter/fritidsbolig/seter i Trollheimen-området. Dette er trolig noe av årsaken til at det er relativt få førstegangsbesøkende og at så mange som 67 % har besøkt området tidligere. 66 % av de besøkende var på dagstur da de fylte inn selvregistreringskort. Naturopplevelse, føle frihet og å oppleve villmark er de viktigste motivene for å besøke Trollheimen/Innerdalen. Mulighetene for å gå langtur, fred og ro og å se dramatiske landskap følger like bak. De aller fleste fulgte stien da de fylte inn selvregistreringskort, men en del flere går også til dels utenfor sti hvis en ser på bruken gjennom året som helhet. Gode, tydelige og godt merkede stier verdsettes og de viktigste grunnene for at brukerne går på stien er komfort og trygghet. Fottur er den klart viktigste aktiviteten i barmarksperioden, men en del oppga også høstingsaktiviteter, fotografere og sykkeltur. Ulike former for ski (både på og utenfor løype/merka trase) er de dominerende vinteraktivitetene. Kartlegging av interessen for ulike former for friluftslivsaktiviteter viser at det er de tradisjonelle aktivitetene – tur og høsting – det er størst interesse for. Nesten 3/5 hadde innhentet informasjon før de besøkte Trollheimen/Innerdalen og flest oppga at de hadde benyttet internett, venner/bekjente eller turistinformasjon. Dersom forvaltningsmyndigheten skulle gi mer informasjon om området er turforslag, kart og informasjon om spesielle attraksjoner det brukerne er mest interessert i. 82 % visste at Trollheimen/Innerdalen var vernet før de besøkte området og de fleste synes også det var positivt at områdene er vernet. Det faktum at områdene er vernet er imidlertid ikke noen viktig årsak for at de valgte å besøke. Nesten ¾ oppga at Trollheimen/Innerdalen var hovedformålet med den turen de var på, og få var på rundreise eller besøkte området på impuls. Brukerne var relativt godt fornøyd med tilretteleggingen for friluftsliv. Blant de som kjente området fra før var antall brukere og slitasje de to forholdene som flest mente hadde økt, mens ganske få mente søppel og støy hadde økt. Til slutt i rapporten presenterer vi hvordan utvalgte indikatorer varierer mellom de ulike innfallsportene, og vi summerer kort enkelte funn opp mot føringer eller ambisjoner i forvaltningsplanen for verneområdene i Trollheimen.nb_NO
dc.description.abstractWold L.C, Selvaag S.K. & Vistad O.I. (2017). Visitor survey in Trollheimen and Innerdalen land-scape protection areas - NINA Rapport 1360. 91 p. As a part of the ongoing work with establishing a visitor strategy in Trollheimen/Innerdalen, a visitor survey was conducted during the summer 2016. The survey included a two-step process: first, an on-site self-registration survey were visitors were encouraged to fill in a short questionnaire when being in the area. The questionnaires were placed in boxes at the most important entrance points to the area, all together 22 boxes were deployed in the area. The practical work concerning this was done by local management/SNO. Second; the respondents in the on-site survey were asked to provide their e-mail addresses and a more comprehensive questionnaire were sent to those that did. NINA was responsible for this follow-up survey. We collected re-sponses from 7917 respondents in the on-site survey and from 1136 in the follow-up. This gives a response rate of 53.4, and the representativeness was considered good for comparable vari-ables in both data sets (for gender, age, nationality, percentage of local residents differences were small), however there was somewhat fewer first-time visitors and somewhat more users with longer experience with long-distance hiking in the follow-up than in the on-site survey. The mean age was 45 years, and the gender balance was quite even – there were slightly more women than men. Norwegians constituted a relative large share of the respondents – 85 %, while 11 % were residents in the local municipalities. This also means that almost 90 % of the users were visitors to the area. We also found that approximately 1/3 had a cabin or leisure home inside or nearby the protection areas. This is probably one explanatory factor for the finding that relatively few were first-time visitors (67 % had visited Trollheimen/Innerdalen previously). Sixty-six percent of the visitors were on a day-trip when they filled in the self-registration card. Having a nature experience, feel freedom and experience wilderness are the most important motives for visiting Trollheimen/Innerdalen, whilst the possibility for long-distance hiking, tranquility and peace, and seeing dramatic landscapes follow closely. Most followed the marked trails on the trip when they filled in the self-registration card, however when asking about movement in the area throughout the year, a larger amount said they partly also got around moving off the trails/in the terrain. Distinct and marked trails are valued and the most important reasons for using the trails were comfort and security. Hiking by foot is the most important activity during the bare-ground season, while hunting/gathering activities, photographing and biking comes next. Different kinds of cross-country skiing activities are the domination winter activities. Mapping the respondents’ interest in different kinds of outdoor recreation activities support this as traditional outdoor activities – hiking and hunting/gathering – are the activities that most are interested in. Nearly 3/5 of the respondents had obtained information about Trollheimen/Innerdalen prior the visit, the most common sources were internet, from friends/family and tourist information. If the management authority were to provide more information, hiking suggestions, maps and information about special attractions were the most demanded topics. Eighty-two percent knew that Trollheimen and Innerdalen were protected as landscape protec-tion areas, and the protection status was considered positive by most. However, the protection status was not an especially important reason for deciding to visit the area. Nearly ¾ said the visit to Trollheimen/Innerdalen was the main purpose of the trip they were on, which means the area to a lesser degree is part of a round trip or an area visited impulsively. For the most part the respondents were satisfied with the facilitation for outdoor recreation. Among those who had visited the area before 2016 the number of visitors and erosion were the two conditions that they considered had increased, relatively few felt it had been an increase in garbage and noise. At the end of the report, we present some selected indicators in a comparable outline for all of the 22 entrance points, to show possible geographic variations throughout the areas. We also include a short discussion concerning some of the important and relevant issues in the management plan for the protection areas in the Trollheimen region.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1360
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectTrollheimen landskapsvernområdenb_NO
dc.subjectInnerdalen landskapsvernområdenb_NO
dc.subjectFriluftslivnb_NO
dc.subjectBrukerundersøkelsenb_NO
dc.subjectSpørreundersøkelsenb_NO
dc.subjectFerdselsregistreringernb_NO
dc.subjectTrollheimen landscape protection areanb_NO
dc.subjectInnerdalen Landscape Protection Areanb_NO
dc.subjectOutdoor recreationnb_NO
dc.subjectVisitor surveynb_NO
dc.subjectQuestionnairenb_NO
dc.subjectPeople countingnb_NO
dc.titleBrukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder sommeren 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber91 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2323]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record