Show simple item record

dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.contributor.authorAanes, Karl Jan
dc.coverage.spatialNordlandnb_NO
dc.date.accessioned2017-06-21T11:45:20Z
dc.date.available2017-06-21T11:45:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3069-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446580
dc.description.abstractBergan, M. A. & Aanes, K. J. 2017. Tiltaksplan for Segeråga i Rødøy og Meløy kommuner, Nordland. Forslag til rehabilitering og avbøtende tiltak etter nydyrking, samt habitat- og fiskeforsterkingstiltak for sjøørret og laks i vassdraget. - NINA rapport 1358. 41 s. Rapporten presenterer forslag til en tiltaksplan for vassdraget Segeråga i Rødøy og Meløy kommuner, Nordland. Vassdraget har i løpet de siste 30 årene vært utsatt for vesentlige menneskeskapte endringer i nedbørfeltet i form av nydyrking av myr. Dette har ført til betydelig erosjon og forårsaket en partikkelforurensning med økt sedimentasjon av finstoff og sand i vassdraget. Både biologisk mangfold og fiskebestandene (ørret/sjøørret, laks og trolig sjørøye) i vassdraget har fått vesentlig reduserte livsvilkår som følge av dette. Rapporten gir en kort gjen-nomgang av hele elvestrekningen, med størst fokus på anadrom strekning og nydyrkingsområdet øverst i vassdraget. På bakgrunn av tilgjengelige biologiske data og feltbefaringer de siste årene foreslås konkrete, kartfestede avbøtende tiltak, for å redusere avrenning av partikler fra nydyrkingsområdene og holde tilbake erosjonsmateriale øverst i vassdraget. Videre er det foreslått habitatforbedrende løsninger og fiskeforsterkningstiltak, fortrinnsvis i anadrom strekning, men også i kildeområdene som har en bekkelevende ørretbestand. Blant de viktigste tiltakene for å stoppe erosjon og utlekking av finpartikulært materiale fra nydyrkingsområde i øvre del av Segeråga. Det anses som avgjørende å få kontroll på den menneskeskapte tilførselen av erosjonsmateriale fra nydyrkingsområdet, for å kunne oppnå ønskede miljømål i Segeråga. Dersom en ikke får kontroll på dette problemet vil andre tiltak som settes inn for å restaurere vassdragsmiljøet og naturverdiene i området ha liten effekt. I noen vassdragsavsnitt er det formålstjenlig i å iverksette flere former for biotoptiltak parallelt med tiltak for å redusere partikkelforurensningen, slik at man kan fremskynde reetablering av fiskebestandene i Segeråga. De viktigste tiltakene for å styrke fiskebestandene er å tilføre vassdraget egnet substrat i form av stein i ulike størrelser for å bedre gyte- og oppvekstmulighetene. Videre er det viktig å fjerne sand og andre finsedimenter fra gjenfylte dypområder. For å gjenoppbygge en bestand av sjø-ørret er det nødvendig å gjenåpne vandringsmulighetene i Meåsbekken, som da kan bli en viktig tilløpsbekk til hovedelva for anadrom laksefisk. Denne bekken har ikke tilsvarende slamproblemer som Segeråga, Tiltakene i Meåsbekken vil gi en betydelig gevinst ved å øke produksjons-arealet for sjøvandrende laksefisk, som dermed kan få tilgang til svært gode gyte- og oppvekst-områder som ikke har vært tilgjengelige i nyere tid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1358
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectSjøørretnb_NO
dc.subjectLaksnb_NO
dc.subjectBunndyrnb_NO
dc.subjectNydyrkingnb_NO
dc.subjectPartikkelforurensningnb_NO
dc.subjectØkologisk tilstandnb_NO
dc.subjectRestaureringnb_NO
dc.subjectTiltaksplannb_NO
dc.subjectMiljømålnb_NO
dc.subjectSeatroutnb_NO
dc.subjectSalmonnb_NO
dc.subjectMacroinvertebratesnb_NO
dc.subjectBognb_NO
dc.subjectPeatlandsnb_NO
dc.subjectAgriculturenb_NO
dc.subjectEcological statusnb_NO
dc.subjectRestorationnb_NO
dc.subjectMitigating measuresnb_NO
dc.subjectEnvironmental objectivesnb_NO
dc.titleTiltaksplan for Segeråga i Rødøy og Meløy kommuner, Nordland. Forslag til rehabilitering og avbøtende tiltak etter nydyrking, samt habitat- og fiskeforsterkingstiltak for sjøørret og laks i vassdragetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber41 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2328]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record