Show simple item record

dc.contributor.authorThomassen, Jørn
dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorBevanger, Kjetil Modolv
dc.contributor.authorHanssen, Frank Ole
dc.date.accessioned2017-05-30T13:23:02Z
dc.date.available2017-05-30T13:23:02Z
dc.date.created2017-03-07T09:07:46Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1815-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443892
dc.description.abstractThomassen, J., Hagen, D., Bevanger, K. og Hanssen, F. 2007. Dialogprosjektet ”Felles politikk for fjellområdene”. Dialogkonferanse Vauldalen Fjellhotell 14.–16. mars 2007. – NINA Rapport 255. 69 s. Fjellområdene i Sør-Trøndelag er del av reinbeitedistriktene Essand, Riast-Hyllingen og Femund, Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde. Prosjektet omfatter arealer i kommunene Holtålen, Røros, Selbu og Tydal. Her har det opp gjennom årene vært betydelige konflikter knyttet til arealbruk i utmarka. Reindriftsnæringa føler seg presset gjennom stadig større aktivitet i og inntil beiteområdene. Grunneierne føler at deres muligheter til næringsutvikling i utmarka/ fjellområdene begrenses av den samiske næringsutøvelsen. Arealbrukskonfliktene har delvis vart i flere generasjoner, og det virker ikke som det generelle konfliktnivået blir mindre. Prosjektet ”Felles politikk for fjellområdene” er etablert som et samarbeidsprosjekt mellom aktører innen næringsliv, forvaltning og politikk. Utgangspunktet er et ønske om felles forståelse for konfliktene i regionen og å etablere en kontakt og dialog mellom de ulike interessene. Prosjektet består av i alt 5 faser. Fase 1 så på hvordan naturinngrep påvirker reindrifta, spesielt effekter av forstyrrelse og effekter på tamrein. Fase 2 omfattet registrering av arealbruk og arealbruksendringer, med fokus på større tekniske inngrep de siste 30-35 år. Arbeidet med de to fasene har vært koordinert og tett samkjørt, se NINA Rapport 225 (Hagen m.fl. 2007). Møter er gjennomført med alle sentrale aktører i konflikten, og representerer en viktig del av kunnskapsgrunnlaget. Dette arbeidet har vært et viktig fundament for arbeidet i fase 3 – en dialogkonferanse hvor aktørene sammen skal legge grunnlaget for en bedre sameksistens i åra som kommer. Fase 4 vil være oppfølgingsarbeidet etter anbefalinger gitt på dialogkonferansen, mens fase 5 er planlagt som en konsensuskonferanse (høst 2007/vår 2008). Denne rapporten er en sammenstilling av fase 3 i prosjektet, dialogkonferansen. Sentrale aktører innen reindriftsnæring, landbruk og berørte kommuner var samlet til dialog på Vauldalen fjellhotell 14.–16. mars 2007. Dag 1 besto av innledende foredrag om sentrale tema innen konferansens problematikk (se vedlegg). Dag 2 og 3 var viet dialog, hvor deltakerne ble inndelt i heterogene grupper og hvor de jobbet seg systematisk gjennom problematikken (etter en justert metodikk hentet fra arbeid med konsekvensutredninger). Resultatene fra gruppearbeidene ble lagt fram i plenum som også diskuterte og konkluderte. Konklusjonene var grunnlaget for neste gruppearbeid, som igjen var grunnlaget for anbefalinger i siste gruppearbeid. Konferansen ble avsluttet med åpen meningsutveksling om hvor veien videre skulle gå. Gruppearbeid 1 arbeidet med fokustema og påvirkningsfaktorer på disse. Med fokustema menes tema som settes i fokus i konfliktbildet, mens påvirkningsfaktorer er faktorer eller forhold som påvirker eller kan påvirke fokustemaene. Oppgaven var å vurdere og prioritere de viktigste tema og faktorer i konfliktbildet i området. Mange fokustema ble vurdert, gruppene ga prioritet til: Reindrift, næringsutvikling i utmark (fritidshus-utbygging og fritidsbruk) og bygdeutvikling. Temaene rein på innmark, rettigheter og rolleforståelse (grunneiere, reineiere, kommune, politikere) ble også vurdert som viktige, men ble ikke behandlet videre av tidsmessige årsaker. En rekke påvirkningsfaktorer ble vurdert i sammenheng med fokustemaene. Sør-Trøndelag, dialogkonferanse, konflikt, arealbruk, hyttebygging, reindrift, Sør-Trøndelag county, dialog conference, conflict, land use, recreational homes, reindeer husbandrynb_NO
dc.description.abstractThomassen, J., Hagen, D., Bevanger, K. and Hanssen, F. 2007. The dialog project “Mutual politics in the mountain areas”. Dialog conference Vauldalen Mountain hotel 14.–16. March 2007. – NINA Report 255. 69 pp. The mountain areas in Sør-Trøndelag County are part of the reindeer husbandry areas Essand, Riast-Hyllingen and Femund, Sør-Trøndelag/Hedmark reindeer region. This project includes areas in the municipalities Holtålen, Røros, Selbu and Tydal. During several years these areas have experienced severe land use conflicts. The landowners perceive that reindeer husbandry limits their possibilities of innovative economic development in the mountain areas, while the reindeer husbandry apprehend years of increasing building of recreational cottages and other encroachments as a threat to their trade. The land use conflicts have a long history and do not seem to be reduced. The project ”Mutual politics in the mountain areas” is a cooperation between economic interests, management authorities and politics. The project is based on the need for a common understanding of the conflict situation in the region, and a wish to establish contact and dialog between the different stakeholders. NINA report 225 (Hagen m.fl. 2007) contains the results from phase 1 and 2 in the project (of total 5 phases). Phase 1 is a literature review concerning infrastructure development and the effect on reindeer, with a special focus on disturbance and reindeer husbandry. Phase 2 reports land use and land use changing in the project area during the last 30-35 years. Data have been collecting from public databases and reports, literature and from several stakeholder meetings. Phase 1 and 2 is the baseline for stage 3 – a dialog conference – where the stakeholders will meet to prepare for a better coexistence in the future. This report is a synthesis of phase 3 in the project, the dialog conference. Important stakeholders from the reindeer husbandry, agriculture and affected municipalities conducted the dialog conference at Vauldalen Mountain Hotel 14. – 16. March 2007. The first day of the conference consisted of introductory talks about central conference issues (see appendix 1). Day 2 and 3 concentrated on dialog where the participants systematically worked with central issues in heterogeneous groups (based on a methodology from participatory environmental impact assessments (scoping)). The group work results were presented, discussed and concluded in plenary. The conclusions from each plenary session were the basis for the next group work and so on. The conference ended up with an open exchange of views - were to proceed. Focal issues and accompanying impact factors were the tasks for the first group work. Focal issues are issues of high importance in the conflict picture, while impact factors are factors or conditions which can or will affect the focal issues. The task was to assess and prioritize the most important issues and factors given the picture of conflict in the area. Many focal issues were assessed, priority were given to: reindeer husbandry; development of trade and business in wild lands (holiday cottages and outdoor recreation); and rural development. The issues reindeer on cultivated land areas; rights and understanding of roles (land owners, reindeer owners, municipality, politicians) were assessed important, but were not discussed further due to time shortage. Several impact factors associated with the focal issues were assessed. In group work 2 the task was to combine impact factors and focal issues by building up a schematic flow chart with corresponding explanations. There was a great need for dialog and discussions in the groups, showing great willingness and abilities to seek for solutions. Mutually the participants achieved insight into each others situation, challenges and possibilities, and a better understanding of dialog as one important tool for a better coexistence. Two groups concentrated on reindeer husbandry, while the last group worked with development of trade and business and rural development, including impact factors. Four schematic flow charts (cause-effect charts) were made. The dialog conference was rounded off with an open plenary dialog/discussion. The statement from one of the participants that “we have much more that we agree on than what we disagree on” is an important recognition to be brought further on in the coming work. The main objective with and the results from the dialog conference were to bring together various stakeholders in a dialog around the problems to be addressed, listen to each others situation and motivations, and get mutual insight into thoughts. Communication and knowledge are important in such participatory processes and are per se conflict reducing. In addition to the dialog itself, several recommendations were given on further investigations/research (i.e. peoples use of the area, and reindeer activity throughout the year), the need for increased dialog between the stakeholders (like between the municipalities, management bodies, landowners and reindeer owners), mitigating measures and conflict reducing efforts (like revised hiking path maps, closure of forest roads for public use, building of recreational cabins in non conflict areas and plans for use of fences to avoid reindeer migration). Assessments of time aspects for the actions have also been done. The recommendations will be brought further by the project steering committee in their effort to seek for a better coexistence in the mountain region.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;255
dc.titleDialogprosjektet Felles politikk for fjellområdene”. Dialogkonferanse Vauldalen Fjellhotell 4. – 16. mars 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber69 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1456177
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Sør-Trøndelagnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,7,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameFellestjenestene
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record