Show simple item record

dc.contributor.authorVistad, Odd Inge
dc.contributor.authorEide, Nina Elisabeth
dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorNellemann, Christian
dc.contributor.authorFramstad, Erik
dc.contributor.authorErikstad, Lars
dc.contributor.authorGjershaug, Jan Ove
dc.contributor.authorVistnes, Ingunn Ims
dc.date.accessioned2017-03-28T08:24:10Z
dc.date.available2017-03-28T08:24:10Z
dc.date.created2017-02-24T09:16:57Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1818-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435539
dc.description.abstractVistad, O.I., Eide, N.E., Hagen, D., Nellemann, C., Framstad, E., Erikstad, L., Gjershaug, J.O. & Vistnes, I. 2007. Overvakingsplan for verneområda på Dovrefjell. Del C. Skjema og instruksar. Vedlegg til NINA Rapport 188. Versjon 1 – mars 2007. - NINA Rapport 188A. 40 s. Saman med denne rapporten fylgjer 18 lause vedlegg. Det er tre hovudgrunnar til at desse ikkje blir stifta inn i rapporten. For det fyrste reknar vi med at det blir behov for å korrigere eller supplere innhaldet i (nokre av) dei, etter som ein får erfaring med praktisk overvaking. Dei må altså oppdaterast etter behov, noko som er enklare ved bruk av lause vedlegg. Oppdatering må skje i samråd med forskarar i NINA, og primært med dei som står ansvarlege for dei ulike tema og fagområda i denne overvakingsplanen. Vi utstyrer difor kvart vedlegg med eit versjonsnummer. Dovrefjellrådet (eller annan instans med tilsvarande forvaltningsansvar for verneområda på Dovrefjell) har ansvar for at nyaste versjon av skjema / instruks til ei kvar tid vert nytta i overvakingsarbeidet. For det andre kan behovet for konkrete feltinstruksar bli utvida (jfr. vår omtale av ”det ideelle” i høve til ”det prioriterte”). Lause vedlegg gjer det enklare å leggje til instruksar for nye tema. For det tredje skal ikkje feltinstruksen, med detaljar om kvar og korleis overvakinga skjer, vere open tilgjengeleg for alle (slik sjølve hovudrapporten er). Det gjev ei sårbar overvaking. Følgjande vedlegg er med: A. FAUNA Vedlegg 1. Villrein: Kartlegging av arealbruk gjennom året Vedlegg 2. Villrein: Systematisk beitekartlegging, med kopling til uroing og påverknad Vedlegg 3. Moskus: Kartlegging av arealbruk gjennom året Vedlegg 4a. Registrering av reir for kongeørn Vedlegg 4b. Registrering av reir for rovfugl Vedlegg 4c. Observasjonar av rovfugl Vedlegg 5. Observasjonar av utvalde fugleartar av særleg interesse Vedlegg 6. Instruks for taksering av rype og skogsfugl Vedlegg 7a. Smågnagarfangst Vedlegg 7b. Smågnagarindeks B. FERDSEL OG FRILUFTSLIV Vedlegg 8. Automatisk teljing av personar langs utvalde stiar Vedlegg 9. Organisert moskusguiding C. PÅVERKNAD OG INNGREP Vedlegg 10. Overvaking av stislitasje Vedlegg 11a. Registrering av snøskuterkøyring Vedlegg 11b. Registrering av barmarkskøyring og køyreskade Vedlegg 12. Registrering og rydding av søppel Vedlegg 13. Kartlegging av bygningar og tekniske anlegg Vedlegg 14. Kartlegging av inngrep Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. overvaking, monitor, forvaltning, verneformål, fauna, vegetasjon, friluftsliv, påverknad og inngrepnb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;188A
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectDovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalparknb_NO
dc.subjectovervakingnb_NO
dc.subjectmonitornb_NO
dc.subjectforvaltningnb_NO
dc.subjectverneformålnb_NO
dc.subjectfaunanb_NO
dc.subjectvegetasjonnb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjectpåverknad og inngrepnb_NO
dc.subjectDovrefjell-Sunndalsfjella national parknb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectmanagementnb_NO
dc.subjectpreservation goalsnb_NO
dc.subjectvegetationnb_NO
dc.subjectoutdoor recreationnb_NO
dc.subjectphysical impacts and encroachmentsnb_NO
dc.titleOvervakingsplan for verneområda på Dovrefjell. Del C. Skjema og instruksar. Vedlegg til NINA Rapport 188. Versjon 1 – mars 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber40 s.nb_NO
dc.source.issue188anb_NO
dc.identifier.cristin1453568
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record