Show simple item record

dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.contributor.authorKyrkjeeide, Magni Olsen
dc.contributor.authorMyklebost, Heidi
dc.contributor.authorGjershaug, Jan Ove
dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.contributor.editorBergan, Morten Andre
dc.coverage.spatialStjørdal, Nord-Trøndelag, Hofstadelvanb_NO
dc.date.accessioned2017-03-06T12:46:22Z
dc.date.available2017-03-06T12:46:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3004-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433005
dc.description.abstractBergan, M.A., Kyrkjeeide, M.O., Myklebost, H., Gjershaug, J.O. og Solem, Ø. 2017. Undersøkelser av biologisk mangfold i Hofstadelva, Stjørdal, etter erosjonssikring og restaurering – Resultater og vurderinger fra feltsesongen 2016 - NINA Rapport 1320. 48 sider. Denne rapporten presenterer kortfattede resultater og vurderinger fra biologiske mangfoldundersøkelser utført i feltsesongen 2016 i Hofstadelva. Videre overvåking pågår, og undersøkelser i 2017 og 2018 skal gjennomføres i tillegg. Undersøkelsene er konsentrert til deltemaene bunndyr, fisk, fugl og planteliv, og er knyttet til gjennomførte erosjonssikringstiltak i og ved vassdraget i 2014/-15. Resultatene fra 2016 viser at det biologiske mangfoldet generelt sett er godt i gang med rekolonisering, og at denne reetableringsfasen har skjedd svært hurtig for enkelte organismegrupper, spesielt for bunndyr og fisk. Bunndyr har reetablert hurtig fra «artsbanker» ovenfor restaurert strekning, og noe rekolonisering har skjedd fra Gråelva nedstrøms. Nøkkelarter for Hofstadelva påvises i tilfredstillende grad. Laksefisk, med sjøørret som dominerende art, har hatt frie vandringsveier og egnet substrat for gyting og oppvekst på restaurert strekning. Restaurert strekning har hatt vellykket gyting i stort omfang allerede første høst etter avsluttet anleggsarbeid. Denne positive utviklingen skjer som forventet i Hofstadelva etter endt tiltaksperiode, og skyldes i stor grad at råd og innspill som ble gitt i forundersøkelsene er fulgt. For bunndyr og laksefisk spesielt er det avdekket noen risikofaktorer som kan redusere mulighetene for å oppnå et optimalt sluttresultat for fastsatte miljømål for vassdraget. Hovedpunktene her er erosjonsproblematikk langs og nært elvebredden som følge av kvegtråkk, som kan få konsekvenser for reetablering av en fungerende kantvegetasjon, og gi partikkelforurensning og nedslammingsproblematikk i elva. Videre kan oppvandringsproblemer for laksefisk oppstå dersom to veikrysninger i nedre del av elva ikke jevnlig ettersees og ryddes de kommende årene etter restaureringen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1320
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectStjørdal, Nord-Trøndelagnb_NO
dc.subjectHofstadelvanb_NO
dc.subjectrestaureringnb_NO
dc.subjectreetableringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectbiologisk mangfoldnb_NO
dc.subjectfuglnb_NO
dc.subjectlaksefisknb_NO
dc.subjectsjøørretnb_NO
dc.subjectbunndyrnb_NO
dc.subjectbotanikknb_NO
dc.subjectrestorationnb_NO
dc.subjectrecolonizationnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectbiodiversitynb_NO
dc.subjectbirdsnb_NO
dc.subjectbotanynb_NO
dc.subjectsalmonidsnb_NO
dc.subjectseatroutnb_NO
dc.subjectmacroinvertebratesnb_NO
dc.titleUndersøkelser av biologisk mangfold i Hofstadelva, Stjørdal, etter erosjonssikring og restaurering - Resultater og vurderinger fra feltsesongen 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber48 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2048]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record