Show simple item record

dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.contributor.authorPettersen, Oskar
dc.contributor.authorHesthagen, Trygve
dc.date.accessioned2016-12-21T09:48:05Z
dc.date.available2016-12-21T09:48:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-426-2973-9
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2425638
dc.description.abstractSandlund, O.T., Pettersen, O. og Hesthagen, T. 2016. Effekter av spredning av karpefisk på biologisk mangfold. En litteraturgjennomgang. - NINA Kortrapport 35. 29 s. En gjennomgang av publisert kunnskap om seks karpefiskarter viser at økologisk rolle og funksjon varierer mye fra art til art. Dette fører til at den økologiske risikoen knyttet til spredning av disse artene til nye vannforekomster også varierer fra art til art. Basert på Artsdatabankens sys-tem (versjon 2012) for vurdering av økologisk risiko forbundet med spredning av arter, er det ørekyt og mort som har høy eller svært høy risiko. For ørekyt er dette spesielt knyttet til den negative effekten på rekrutteringa til samlevende aurebestander. For mort er det knyttet til artens evne til å utnytte de fleste næringskilder langs land og i de åpne vannmassene, og dens egen-skaper som effektiv planktonspiser som fører til nedbeiting av dyreplanktonet. Dette kan både gi større algemengder i innsjøen («top-down-kontroll») og føre til at andre fiskearter som lever av dyreplankton taper i konkurransen om mat. For sørv er økologisk risiko satt til høy, noe som henger sammen med artens evne til å utnytte de fleste næringskilder i strandsona. For karuss settes økologisk risiko til lav/høy. Arten kan ha betydelig effekt i vannforekomster der den lever alene, men er forholdsvis svak under konkurranse eller predasjon fra andre fiskearter. For suter settes økologisk risiko til lav, da arten trolig har liten økologisk effekt, men det har skjedd en viss spredning de senere år, slik at invasjonspotensialet, som vanligvis ville bli ansett som begrenset, eventuelt må settes til moderat. For karpe settes økologisk risiko til lav/høy, da denne arten trolig har omtrent samme økologiske effekt som karuss, men stiller strengere krav til vanntemperatur for gyting og næringsopptak. For alle artene, muligens med unntak av ørekyt og mort, er kunnskapene om de økologiske effektene av introduksjon så begrenset at det er umulig å gjennomføre sikre vurderinger av økologisk risiko.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;35
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectfremmede arternb_NO
dc.subjectkarpefisknb_NO
dc.subjectørekytnb_NO
dc.subjectmortnb_NO
dc.subjectsørvnb_NO
dc.subjectsuternb_NO
dc.subjectkarussnb_NO
dc.subjectkarpenb_NO
dc.subjectrisikovurderingnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectnon-native speciesnb_NO
dc.subjectCyprinidaenb_NO
dc.subjectEuropean minnownb_NO
dc.subjectroachnb_NO
dc.subjectcommon ruddnb_NO
dc.subjecttenchnb_NO
dc.subjectcrucian carpnb_NO
dc.subjectcarpnb_NO
dc.subjectrisk assessmentnb_NO
dc.titleEffekter av spredning av karpefisk på biologisk mangfold. En litteraturgjennomgangnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber35 s.nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-671|2016nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record