Er en enklere og oftere kortere rapportform til oppdragsgiver, gjerne for prosjekt med mindre arbeidsomfang enn det som ligger til grunn for NINA Rapport. Rapportserien benyttes også til framdriftsrapporter eller foreløpige meldinger til oppdragsgiver. ISSN: 2464-2797

Recent Submissions

 • Kartlegging av aureforekomst i Salvikbekken, Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Resultat fra feltundersøkelser i 2015 

  Bremset, Gunnbjørn (NINA Kortrapport;56, Research report, 2018)
  Bremset, G. 2018. Kartlegging av aureforekomst i Salvikbekken, Nærøy kommune. Resultat fra feltundersøkelser i 2015. - NINA Kortrapport 56, 12 sider. Salvikbekken er et lite kystvassdrag som munner ut i indre del av ...
 • Overvåking av palsmyr – pilotstudie på insekter i Haukskardmyrin, Dovre 

  Dahle, Sondre; Hanssen, Oddvar; Ødegaard, Frode (NINA Kortrapport;76, Research report, 2017)
  Dahle, S., Hanssen, O. & Ødegaard, F. 2017. Overvåking av palsmyr – pilotstudie på insekter i Haukskardmyrin, Dovre. – NINA Kortrapport 76. 15 s. I Norge er seks palsmyrområder inkludert i det nasjonale overvåkingsprosjektet ...
 • Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse 

  Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars (NINA Kortrapport;51, Research report, 2017)
  Bakkestuen, V. & Erikstad, L. 2017. Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse - NINA Kortrapport 51. 16 s. Rapporten beskriver resultater fra et kort forprosjekt hvor hensikten har vært å se på i hvilken grad ...
 • Reinheimen vest. Tidlege kulturspor etter villrein 

  Hole, Runar; Jordhøy, Per (NINA Kortrapport;53, Research report, 2017)
  Hole, R. og Jordhøy, P. 2017. Reinheimen vest - Tidlege kulturspor etter villrein - NINA Kortrapport 53. 24 s. Målsetjinga med dette prosjektet er mellom anna å få samla inn data som kan fortelje kva betyding kystfjellområda ...
 • Elektrisk fiske - effekter av høy vanntemperatur på fangbarhet av ungfisk. Resultater fra eksperimentelt feltstudium sommeren 2015 

  Bremset, Gunnbjørn; Diserud, Ola; Saksgård, Laila; Sandlund, Odd Terje; Ugedal, Ola (NINA Kortrapport;13, Research report, 2016)
 • Utredning av bevaringstiltak for fisk i Drammensregionen 

  Hesthagen, Trygve; Sandlund, Odd Terje; Lo, Håvard; Florø-Larsen, Bjørn; Wist, Anveig Nortug (NINA Kortrapport;57, Research report, 2017)
  I Drammenselva og Lierelva ble det i 1987 påvist laks infisert av Gyrodactylus salaris. I 2003 ble parasitten også påvist hos laks i Sandeelva vest for Drammenselva. Miljødirektoratet har satt ned ei arbeidsgruppe for å ...
 • Hjortevilt på Nyhamna. Estimering av bestanden våren 2017 og mulige bestandsregulerende tiltak. 

  Stokke, Sigbjørn (NINA Kortrapport;77, Research report, 2017)
  Stokke, S. 2017. Hjortevilt på Nyhavna. Estimering av bestanden våren 2017 og mulige bestandsregulerende tiltak. – NINA Kortrapport 77. 16 s. A/S Norske Shell sitt landanlegg på Nyhamna ble i 2012 permanent innegjerdet. ...
 • Habitatrestaurering i Eira. Forslag til handlingsplan med prioritering av tiltaksområder 

  Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Bremset, Gunnbjørn; Havn, Torgeir Børresen (NINA Kortrapport;69, Research report, 2017)
  Jensås, J.G., Ulvan, E.M., Bremset, G. & Havn, T.B. 2017. Habitatrestaurering i Eira. Forslag til handlingsplan med prioritering av tiltaksområder. - NINA Kortrapport 69, 21 sider + vedlegg. I mars 2015 og oktober 2015 ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2016 

  Ugedal, Ola; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor F.; Thorstad, Eva B. (NINA Kortrapport;74, Research report, 2017)
  Ugedal, O., Saksgård, L.M., Næsje, T.F. & Thorstad, E.B. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2016. – NINA Kortrapport 74. 44 s. Altaelva er ei av Norges beste elver for sportsfiske etter laks. Stortinget vedtok ...
 • Kartlegging av oterfallvilt i Norge. Årsrapport 2016 

  Ulvund, Kristine; Dijk, Jiska van; Hamre, Øyvind (NINA Kortrapport;67, Research report, 2017)
  Ulvund, K., van Dijk, J., Hamre, Ø. 2017. Kartlegging av oterfallvilt i Norge. Årsrapport 2016. NINA Kortrapport 67. 17 s. Oteren er klassifisert som sårbar (VU) i den norske rødlista (Henriksen og Hilmo 2015) og arten ...
 • Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen 

  Saksgård, Randi (NINA Kortrapport;79, Research report, 2017)
  Saksgård, R. 2017. Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen - NINA Kortrapport 79, 15 s. Ungfiskundersøkelser av laks og ørret har vært gjennomført årlig i Suldalslågen siden 1978. Tettheten av årsyngel (0+) av laks har variert ...
 • Brukerundersøkelse Jutulhogget vest sommeren 2016 

  Wold, Line C. (NINA Kortrapport;63, Research report, 2017)
  Wold, L.C. 2017. Brukerundersøkelse Jutulhogget vest sommeren 2016 - NINA Kortrapport 63, 21 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i deler av Jutulhogget naturreservat (vest). Det ble utplassert to ...
 • Vurdering av konsekvenser for fisk ved endrede fyllingskrav for Tesse, Lom og Vågå kommuner 

  Johnsen, Stein Ivar; Brabrand, Åge (NINA Kortrapport;78, Research report, 2017)
  Stein I. Johnsen & Åge Brabrand 2017. Vurdering av konsekvenser for fisk ved endrede fyllingskrav for Tesse, Lom og Vågå kommuner - NINA Kortrapport 78. 14 s. + vedlegg I 2011 ble reguleringskonsesjonene for Tesse revidert ...
 • NiN i ferskvann - Utprøving av kartleggingsmetodikk i elv og kobling til typologi i vannforskriftene 

  Dervo, Børre K.; Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan; Nygård, Magnus (NINA Kortrapport;68, Research report, 2017)
  To elvestrekninger i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune i Oppland, en elvestrekning i Surna i Surnadal og Rindal kommuner i Møre og Romsdal, en elvestrekning i Søndre Land kommune i Oppland og innsjøen Femunden i Sør-Trøndelag ...
 • Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk 

  Foldvik, Anders; Pettersen, Oskar (NINA Kortrapport;75, Research report, 2017)
  Foldvik, A. & Pettersen, O. 2017. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk. - NINA Kortrapport 75, 18 s. Reguleringen av Suldalslågen til kraftproduksjon har hatt negative effekter for ...
 • Reisaelva 2016. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand. 

  Svenning, Martin-Arne (NINA Kortrapport;81, Research report, 2017)
  Svenning, M-A. 2017. Reisaelva 2016. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand. - NINA Kortrapport 81, 23 s. Resultatene fra elektrofisket i Reisaelva de siste årene viser at estimert årlig ...
 • Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016 

  Brandrud, Tor Erik; Dima, Bàlint (NINA Kortrapport;80, Research report, 2017)
  Brandrud, T.E. & Dima, B. 2017. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. – NINA Kortrapport 80. 15 s. Kartlegging (start av overvåking) av habitat-spesifikke, jordboende kalksopper i nordre del av ...
 • Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann - Resultater 2016 

  Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Halvorsen, Godtfred Anker; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn (NINA Kortrapport;73, Research report, 2017)
  Overvåkingsprogrammet ”Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann” er en videreføring av programmer som delvis startet som det såkalte ”Forskref”-programmet finansiert av det daværende Norges teknisk-naturvitenskapelige ...
 • Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser 

  Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Evju, Marianne (NINA Kortrapport;72, Research report, 2017)
  Aarrestad, P.A., Blom, H., Brandrud, T.B., Johansen, L. Lyngstad, A., Øien, D-I. og Evju, M. 2017. Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser. – NINA Kortrapport 72. 72 s. I ...
 • Sommerfugler samlet på Bygdøy i Oslo kommune i 2016 

  Endrestøl, Anders; Berggren, Kai (NINA Kortrapport;71, Research report, 2017)
  Endrestøl, A. og Berggren, K. 2017. Sommerfugler samlet på Bygdøy i Oslo kommune i 2016. - NINA Kortrapport 71. 26 s. Bygdøy er lokalisert innerst i Oslofjorden, og har derfor godt klima (med milde vintre og høye ...

View more