Now showing items 21-40 of 66

  • Personleg råd og hjelp reduserer talet redningsaksjonar 

   Brendehaug, Eivind; Urbaniak-Brekke, Anna-Maria; Dannevig, Halvor (Journal article, 2019)
   Mountain tourism is in rapid growth, and Norway is receiving its share. This again has led to unprecedented levels of mountain rescue missions, which has trespassed the capacity of the mountain rescue service at some ...
  • Opplevelser i relativt urørt natur med få andre folk 

   Gundersen, Vegard; Barton, David N.; Köhler, Berit (Journal article, 2019)
   This article presents a literature study of the comprehensive amount of North-American wilderness research. In recent years there has been a paradigm shift in national park policy and management in Norway from nature ...
  • Et retroperspektiv på lærerstudenters friluftsliv og naturopphold i skole og fritid - et antroposentrisk fremfor et økosentrisk natursyn 

   Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun; Aadland, Eli Kristin (Journal article, 2019)
   Artikkelen tematiserer hvilke natursyn fem lærerstudenter fremmer på bakgrunn av egne erfaringer med opphold i naturen i oppvekst og tidligere skolegang. Drøftelsen tar utgangspunkt i et gjennomført refleksjonsnotat i ...
  • Bred verdiskaping som strategi for bærekraftig stedsutvikling 

   Haukeland, Per Ingvar; Brandtzæg, Bent Aslak (Journal article, 2019)
   This article is based on the evaluation of two national programs in Norway on values creation based on natural and cultural resources from 2006 to 2014, and it has been used by Oppland county council program on Values ...
  • Moltekrig på Hedmarksvidda 

   Teien, Ida Kristine (Journal article, 2019)
   Large quantities of cloudberries were picked on Hedmarksvidda (the Hedmark Plains) during the interwar years. Hedmarksvidda is the name of large, contiguous marshy areas in the municipalities of Ringsaker, Hamar, Løten, ...
  • Steder i naturen: sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet 

   Murtnes, Åsve; Jørgensen, Kari Anne; Birkeland, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   I denne artikkelen utforskes teoretiske og empiriske perspektiver på sted i undervisningssammenheng, og det stilles spørsmål om hvordan læringsarenaer i naturen kan forstås som sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet. ...
  • Dagens stibrukere er skeptiske til tilrettelegging for nasjonal turiststi – en studie fra Oslomarka 

   Anchin, Konstantin; Stensland, Stian (Journal article, 2020)
   Artikkelen studerer bruken av turstien mot Vettakollen i Oslomarka. Formålet er å identifisere brukergrupper, brukernes syn på stiens tilstand og deres holdning til tilrettelegging. Videre trekkes det frem faktorer som ...
  • Forvaltning av hensynsfull ferdsel i villreinområder 

   Gundersen, Vegard; Singsaas, Marianne (Journal article, 2020)
   The last remaining populations of wild mountain reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Europe, live in mountain ranges in southern-Norway. A network of infrastructure such as roads, railways, tourist cottages, and popular ...
  • Fritidsbygg, friluftsliv og ferdsel i villreinområder: Sonering som forvaltningsredskap? 

   Singsaas, Marianne; Gundersen, Vegard (Journal article, 2021)
   Politiske signaler fremhever at fjell- og verneområder skal utnyttes som kilde til naturbasert reiselivsutvikling og verdiskaping i distriktene. Samtidig står man ovenfor store utfordringer knyttet til fragmentering av, ...
  • Miljøetiske tanker rundt utmarksbeite 

   Spedener, Mélanie (Journal article, 2021)
   Utmarksbeite har en lang tradisjon i Norge. Målet med utmarksbeite er å utnytte beiteressursene i utmarka uten at det går utover tømmerproduksjon, jakt, sanking av bær og sopp eller mulighetene for friluftsliv i området, ...
  • Naturgrunnlaget for turismen er i endring: flere faktorer virker sammen 

   Steinsvåg, Kirstin Maria Flynn; Wangen, Kristin; Brendehaug, Eivind; Hessen, Dag O. (Journal article, 2021)
   Samtidig som turisme er sårbart for en rekke effekter av klimaendringer, så er turisme i seg selv en viktig pådriver både for klimaendringer og naturslitasje. Den naturbaserte turismen i Norge har derfor et behov for en ...
  • Restaurering av edelløvskog – holdninger, muligheter og virkemidler 

   Kvakkestad, Valborg; Helgesen, Hilde; Flø, Bjørn Egil; Nordén, Björn; Rønningen, Katrina; Rørstad, Per Kristian (Journal article, 2021)
   I Norge regnes flere varianter av edelløvskog som truet. På Østlandet finnes det gjengrodde jordbruks- og skoglandskap hvor skjøtselstiltak kan bidra til å gjenskape edelløvskogen. Formålet med denne artikkelen er å ...
  • Kultur for skredsikkerhet i Norge, 1960 – 2020 

   Horgen, André; Christoffersen, Fredrik (Journal article, 2021)
   This article presents the results of a cultural-historical study related to avalanche safety and risk in Norway in the period 1960-2020. We have identified three major shifts related to how, at an institutional level, the ...
  • Demografiutvalget, mobiliteten, fritidsboligene og utmarka 

   Arnesen, Tor (Journal article, 2021)
   Jeg har latt meg fortelle at fritidsboliger og tilhørende mobilitet ikke var på kartet i innledende faser av demografiutvalgets arbeid – det var først etter at et tidlig konseptuelt utkast forelå at dette ble påpekt. ...
  • Norgesferie i krisetider – Hvordan så sommeren 2020 ut i fjellet? 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Keller, Rose; Vistad, Odd Inge (Journal article, 2021)
   The Covid-19 pandemic has led to dramatic changes in the tourism industry and Norway is no exception. One major change in Norwegian tourism in 2020 was that most Norwegians had their summer holiday in their own country ...
  • Innledning til artikkelsamlingen i temanummeret Vindkraft og reindrift 

   Brattland, Camilla; Hausner, Vera Helene (Journal article, 2022)
  • Inngrepseffekter på reindrifta i Troms. Kunnskapsgrunnlag for regionalt planarbeid 

   Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt (Journal article, 2022)
   Som et grunnlagsarbeid for det regionale planarbeidet for reindrifta i Troms gjennomførte Norut (som ble fusjonert inn i NORCE i 2019) på oppdrag for Troms fylkeskommune en inngrepsanalyse. Formålet med arbeidet var å gi ...
  • Reindriftas tradisjons- og erfaringsbaserte kunnskap – hvordan synliggjøres den og hvilken gjennomslagskraft har den? Erfaringer fra utbyggingsprosesser i Nordland 

   Risvoll, Camilla; Riseth, Jan Åge; Pavall, Mats; Eilertsen, Svein Morten (Journal article, 2022)
   En stor utfordring i dagens arealplanlegging er de mange virksomhetene som benytter seg av land- og naturressurser som konkurrerer eller kommer i konflikt med reindriftsnæringen. Reindrifta deltar i et mangfold av prosesser ...
  • Gradvis forbedring i kunnskapsgrunnlaget for virkninger av vindkraftutbygging på rein 

   Eftestøl, Sindre; Tsegaye, Diress; Flydal, Kjetil; Colman, Jonathan E. (Journal article, 2022)
   Det er stor enighet blant forskere om at menneskelig aktivitet har en negativ effekt på reinsdyrs (Rangifer tarandus tarandus) adferd og arealbruk. Det har imidlertid vært større uenigheter innenfor de samme forskningsmiljøene ...
  • Vindkraftutbygging og bærekraftig reindrift på to øyer i Troms 

   Brattland, Camilla; Hausner, Vera Helene (Journal article, 2022)
   Hvilken betydning har arealinngrep for reindriftas økologiske og kulturelle bærekraft? Konsekvensene av arealinngrep handler ikke kun om tap av beiteland og produksjon i reindriftsflokken, men også om endringer i samspillet ...