Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJacobsen, Karl Otto
dc.contributor.authorOften, Anders
dc.contributor.authorDahl-Hansen, Geir A. P.
dc.contributor.authorDahl-Hansen, Ida
dc.date.accessioned2015-03-20T09:42:30Z
dc.date.accessioned2016-05-06T13:29:59Z
dc.date.available2015-03-20T09:42:30Z
dc.date.available2016-05-06T13:29:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationJacobsen, K.-O., Often, A., Dahl-Hansen, G.A.P. & Dahl-Hansen, I. 2015. Tiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, Troms. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 1096. 49 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2715-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2388751
dc.description.abstractJacobsen, K.-O., Often, A., Dahl-Hansen, G.A.P. & Dahl-Hansen, I. 2015. Tiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, Troms. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 1096. 49 s I forbindelse med Statens vegvesen sitt arbeid med å gjøre tiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, i Nordreisa og Kvænangen kommune, har NINA fått i oppdrag å utrede konsekvensene for det terrestriske naturmiljøet (fauna og vegetasjon). Akvaplan-niva ble brukt som underleverandør for den akvatiske delen. Det er en ganske rik flora over Kvænangsfjellet, men det er ikke påvist svært verdifull vegetasjon/ naturtyper eller rødlistede planter på inngrepspunktene. Verdien for naturtyper og vegetasjon er satt til middels. 49 fuglearter og 12 pattedyrarter er med sikkerhet registrert i plan- og influensområdet, hvorav 7 er rødlistearter. Selve planområdets størrelse er såpass begrenset at verdien her er liten. Men faunaen i plan- og influensområdet gis samlet viltvekt på 4 (nasjonal/stor verdi), hovedsakelig på grunn av hekkefunn av jaktfalk i influensområdet. Både for vegetasjon og fauna er omfanget av de planlagte inngrepene imidlertid så små at konsekvensene også anses å være små. Fiskeelva og Oksfjordvatnet som helhet vurderes til å ha stor verdi med tanke på produksjon av fisk i Oksfjordvassdraget. Den delen av vatnet som potensielt vil kunne bli påvirket av anleggsarbeid er vurdert til å ha liten verdi med tanke på produksjon av fisk. Eideelva og Sandneselva har liten verdi som gyte- og oppvekstområde for fisk. Det er ikke på noen av de undersøkte lokalitetene knyttet spesielle verdier til akvatiske invertebrater (bunndyr) og ingen rødlistede arter er påvist. De planlagte inngrepene langs E6 er forholdsvis begrensede i areal og tid, og de fleste tiltaksområdene ligger i god avstand fra elv og vatn. Med dette som bakgrunn og status på akvatisk fauna vurderes omfanget av de tiltakene som skal gjennomføres til lite negativt. Det er allikevel knyttet usikkerhet til type og mengde forurensinger som vil kunne bli tilført vassdragene. Derfor er det i vurderingene gjort forbehold om at uforutsette hendelser og uhell som større utslipp av partikler og andre forurensende stoffer kan påvirke vassdragene i større grad enn det som er gitt i vurderingene. Avbøtende tiltak for begrensing av utslipp er foreslått. Fjæreområdet som kan bli berørt ved Rakkenesura er ei hardbunnsfjære, påvirket av strøm og bølgepåslag. Habitatene, miljøforholdene og artssammensetning indikerer at stasjonene er i tilnærmet naturlig tilstand. Det er ikke funnet noen uvanlige habitater eller rødlistearter på lokaliteten, og verdien av det berørte fjæreområdet anses som liten. Ettersom området er strømpåvirket vil finpartikulært materiale fra graving og spyling bli spredt i vannmassene med strømmen, og ha liten påvirkning på fauna i området. Direkte steindumping i fjæra vil påvirke fauna i umiddelbar nærhet til dumpeområdet, men stor stein vil raskt bli rekolonisert. Påvirkningen og omfanget inngrepene langs E6 vil ha på fjæresonen ved Rakkenesura ses derfor på som lite negativ. Samlet blir naturmiljøet i hele plan- og influensområdet vurdert til å ha store verdier. Men da omfanget av de planlagte inngrepene i all hovedsak vurderes til å være lite, blir konsekvensene lite negative/ubetydelig for naturmiljøet. Det gis forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene. Kunnskapsgrunnlaget og resultatene diskuteres i forhold til naturmangfoldloven.nb_NO
dc.description.abstractJacobsen, K.-O., Often, A., Dahl-Hansen, G.A.P. & Dahl-Hansen, I. 2015. Tmprovements of E6-road over Kvænangsfjellet, Troms. Impact assessment, evaluation on habitats and biodiversity. Troms County – NINA Report 1096. 49 pp. The Norwegian Public Roads Administration are planning improvements along E6 over the mountain pass Kvænangsfjellet in Nordreisa and Kvænangen Municipality, Troms County. The Norwegian institute for Nature Research (NINA) is contracted to assess the impacts of the improvements on the terrestrial nature (vegetation and fauna), and Akvaplan-niva was subcontracted to do the aquatic part of the project. The vegetation consists of widely distributed types, and do not qualify for being assessed as of regional or national value. No red-listed plant species were recorded, and the vegetation are evaluated to be of intermediate value. Forty-nine bird species and twelve mammal species have been recorded within this area, whereof seven are red-listed. The area has a wildlife weight of 4 on a scale from 0 to 5. The rivers Fiskeelva and lake Oksfjordvatn are considered to be of high value for the production of salmonid fish species in Oksfjord water course. The part of the lake that potentially can be affected by the construction work on E6, is considered to have low value with respect to fish production. The rivers Eideelva and Sandneselva have low value as spawning and on-growing areas for salmonid fishes. As regards aquatic invertebrates none of the investigated water bodies are of particular value, and no red-listed species were found. The planned road adjustments at E6 are relatively limited in surface area and time, and most of the action sites are located in relatively long distance from the water courses. Based on this and the status of the aquatic fauna, the extent of the planned road and terrain adjustments is considered to have low negative effects on the aquatic environment. It is however, some uncertainty connected to the type and amount of pollutants that potentially may be transported to the water courses. Therefore, some reservation are taken with regard to unpredicted incidents and major discharge of particles and chemical pollutants that can affect the water courses to a greater extent than those given in the above consideration. Actions to reduce discharge of particles are suggested. The beach habitat at Rakkenesura is a rocky beach strongly influenced by currents and waves. The environmental conditions and species composition at the site indicate that it is in its natural state. There are no special habitats or registered endangered species in the area that can be affected by the road construction, and the value of the area is considered small. Since the area is influenced by currents it is likely that small particles will be quickly distributed in the water masses and have little or no effect on the fauna in the area. Direct dumping of rock will affect fauna in the immediate vicinity of the dumping, but large rocks and boulders will probably be recolonized by local fauna in a relatively short time span. The impact the E6 construction work will have on the rock beach at Rakkenesura is therefore considered as small. The natural environment in the area (including the influence area) has overall high value. But as the extents of the planned land use are considered as being very modest, the impacts will be only little negative/insignificant. Actions that can reduce the negative impacts on the natural environment are presented and discussed. The level of knowledge and the results are discussed with reference to the Nature Diversity Act.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1096
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1096.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectKvænangennb_NO
dc.subjectNordreisanb_NO
dc.subjectTromsnb_NO
dc.subjectnaturtypernb_NO
dc.subjectviltverdiernb_NO
dc.subjectakvatiske verdiernb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectnaturmangfoldnb_NO
dc.subjectveinb_NO
dc.subjecthabitat typesnb_NO
dc.subjectwildlifenb_NO
dc.subjectaquatic valuesnb_NO
dc.subjectimpact assessmentnb_NO
dc.subjectroadnb_NO
dc.titleTiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, Troms. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-03-20T09:42:30Z
dc.source.pagenumber49 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1229002
dc.relation.projectStatens vegvesennb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel