Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKvingedal, Eli
dc.contributor.authorForseth, Torbjørn
dc.contributor.authorKroglund, Frode
dc.contributor.authorFjeldstad, Hans Petter
dc.date.accessioned2014-12-04T13:46:53Z
dc.date.accessioned2016-03-30T11:53:17Z
dc.date.available2014-12-04T13:46:53Z
dc.date.available2016-03-30T11:53:17Z
dc.date.issued2013-06
dc.identifier.citationKvingedal, E., Forseth, T., Kroglund, F. & Fjeldstad, H.-P. 2013. Reetablering av laks i Kragerøvassdraget – anbefalte tiltak for å sikre toveis vandringsmuligheter. - NINA Rapport 943. 36 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2548-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383108
dc.description.abstractDersom laks skal reetableres i Kragerøvassdraget må voksen laks kunne passere fem kraft-verk for å nå de potensielt mest produktive oppvekstområdene i vassdraget. Tilsvarende må smolt og utgytt laks og sjøørret, uten for store tap, kunne komme seg forbi de samme kraftver-kene på vei ned til sjøen. I dette arbeidet gir vi en kortfattet oversikt over hvilke alternative tiltak som finnes for å sikre opp- og nedvandring av laks forbi kraftverkene. Basert på observasjoner under befaring av kraftverkene og tekniske spesifikasjoner, foreslår vi hvilke tiltak som kan gjennomføres ved hvert kraftverk og anslår kostnader for løsninger for opp- og nedvandring. For å unngå at smolt passerer gjennom kraftverksturbinene må det settes inn tiltak som hindrer smolten å følge hovedstrømmen inn inntaket, samtidig som den får lett tilgang til et attraktivt sideløp. For at smolten ikke skal svømme inn kraftverksinntaket anbefaler vi at dagens vare-grinder skiftes ut med grinder som har mindre avstand mellom spilene. Med en lysåpning på 3 cm vil forholdene ved inntakene sannsynligvis virke avskrekkende på smolten, selv om den fysisk er i stand til å komme gjennom. Ved alle kraftverkene må det etableres sideløp nært kraftverksinntaket og med så stor vanntilførsel at sideløpet oppfattes som attraktivt. For å re-dusere vanntap kan eventuelt noe av vannet pumpes tilbake fra en oppsamlingskum der det ikke er returmuligheter for smolten. Smolten føres videre i rør eller kanaler til åpent vann (Langfoss) eller til inngangen på oppvandringstrappa der dette er praktisk mulig (Kammerfoss og Tveitereidfoss). Ved to av kraftverkene, Vafoss og Dalsfoss, foreslår vi at smolten vandrer ut via oppvandringstrappene. For å sikre oppvandring av voksen laks foreslår vi ulike tappeløsninger ved de enkelte kraft-verk.  Kammerfoss: motstrømstrapp (Denil-trapp)  Vafoss: spaltetrapp langs kraftverksbygning kombinert med heis  Langfoss: kulpetrapp (eller spaltetrapp) langs gammel tømmerrenne  Tveitereidfoss: kulpetrapp (eller spaltetrapp) i tre slynger langs kraftverksbygning  Nye Dalsfoss: kulpetrapp (eller spaltetrapp) i tunnelen til den gamle tømmerrennen Samlede kostnader for bygging av oppvandringsløsninger, inkludert heis ved Vafoss, er grovt estimert til 22 millioner kroner. Totalkostnadene for nedvandringsløsninger ved de fire nederste kraftverkene estimeres til mellom 6 og 9,5 millioner kroner. Ved Dalsfoss kan varegrindene til-passes under bygging uten vesentlige merkostnader. Det kan imidlertid bli nødvendig å føre smolten i en tunnel inn til tømmerrenna, noe som vil gi en høyere kostnad for nedvandrings-løsningene enn for de andre kraftverkene (estimert til 0,5 – 1 million pr. sideløp). I en første fase kan et alternativ til å bygge vandringsløsninger ved alle de fem kraftverkene være å transportere fisken forbi ett eller flere av kraftverkene med bil. Spesielt for smolten, som har en begrenset utvandringsperiode, kan dette være aktuelt. Nedenfor Dalsfoss er det bare strekningen ned til Tveitereidfoss som har større områder egnet for gyting og oppvekst. Å sam-le opp smolten ved Tveitereidfoss, eller alternativt Langfoss, og slippe den ut nedenfor Kam-merfoss kan derfor være en god første løsning. For å sikre rask reetablering av de øvre deler av elva, kan også transport av oppvandrende laks være gunstig i startfasen. Den enkleste løs-ningen vil være å samle opp fisken ved Kammerfoss og transportere den forbi Langfoss eller Tveitereidfoss. Biltransport av voksen laks fra Vafoss til oppstrøms Langfoss kan også være aktuelt som en mer langsiktig løsning.nb_NO
dc.description.abstractAdult salmon entering the Kragerø watercourse to spawn will have to pass five hydro power stations to reach the potentially most productive areas. When the smolts and kelts outmigrate to the sea, they should be able to pass the same power stations without extensive mortality rates. In this report we give a short overview of alternative mitigation measures to ensure both up- and downstream migration past all five power stations and associated dams. In order to prevent smolts and kelts from being entrained in the turbine intakes during downstream migration, both measures to discourage the fish from entering the intake region and guiding them to a safe bypass should be accomplished. To exclude smolt from turbine passage, existing trash racks should be replaced with screens with smaller gaps between the bars. Screens with free gaps of approximately 3 cm will discourage the smolt from passing, even though they are physically capable to slip in-between the screen elements. At all power stations, the bypass entrance should be close to the turbine intake and with enough water flow to attract downstream migrating fish. To reduce loss of power generation, water could be pumped back from a collection chamber and into the reservoir again. Smolts and kelts could then be collected into a tube or a channel with reduced water flow past the power station and into the tailwater or, if feasible, into the fish ladder. For ascending adult salmon we suggest different solutions for fishways, or fish ladders, at each power station:  Kammerfoss: baffle fishway (Denil)  Vafoss: vertical slot fishway along the power house combined with an elevator  Langfoss: pool or weir fishway following an old log sluice  Tveitereidfoss: pool or weir fishway in three loops along the power station building  New power station planned at Dalfoss: pool fishway in the tunnel of an old log sluice The costs for building the fishways, including the elevator, are coarsely estimated to 22 million NOK. Total costs for downstream migrating facilities at the four lower power stations are between 6 and 9.5 million NOK. Turbine intake screens with small gaps may be integrated at Dalsfoss during construction of the new power plant without substantial extra costs; however a tunnel to transport the smolts from the turbin intake to the fishway in the log sluice tunnel will incur higher costs for downstream migration mitigations compared to the other power stations (estimated to 0.5-1 million NOK per bypass). During the first stage of reestablishment, an alternative to full establishment of two-way migration facilities is to transport fish by car past one or several power stations.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;943
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/943.pdf
dc.subjectKragerøvassdragetnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectsmoltnb_NO
dc.subjectvandringnb_NO
dc.subjectreetableringnb_NO
dc.subjectvannkraftnb_NO
dc.subjectlaksetrappernb_NO
dc.subjectKragerø Rivernb_NO
dc.subjectatlantic salmonnb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.subjectsmolt migrationnb_NO
dc.subjectrestorationnb_NO
dc.subjectreestablishmentnb_NO
dc.subjecthydro powernb_NO
dc.subjectfish laddersnb_NO
dc.subjectfishwaysnb_NO
dc.titleReetablering av laks i Kragerøvassdraget – anbefalte tiltak for å sikre toveis vandringsmuligheternb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-04T13:46:53Z
dc.source.pagenumber36 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1043871
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel