Show simple item record

dc.contributor.authorBergesen, Knut Aanestad
dc.contributor.authorPettersen, Kristian
dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.date.accessioned2014-12-04T13:39:57Z
dc.date.accessioned2016-02-23T13:43:10Z
dc.date.available2014-12-04T13:39:57Z
dc.date.available2016-02-23T13:43:10Z
dc.date.issued2013-06
dc.identifier.citationBergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2013. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2012. - NINA Rapport 961. 27 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2570-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380153
dc.description.abstractÅret 2012 har vært et spennende år for stasjonen, men også utfordrende personalmessig med permisjoner og sykemeldinger. Selv om prosjektaktiviteten har gått ned sammenlignet med 2011, har det vært nok av arbeidsoppgaver å ta av. Stor oppgang av fisk i fella har tatt mye av tiden i løpet av sommer- og høstmånedene, og i tillegg har mengden av administrasjonsopp-gaver økt. Mattilsynet og Fiskeridirektoratet gjennomførte en kontroll av NINA Forskningssta-sjon (lokalitet Ims II og IV) i 2012 med hensyn til risikovurderinger og internkontrollarbeid knyt-tet til ytre miljø og rømming. Avvikene er lukket på bakgrunn av innsendt dokumentasjon. NINA Forskningsstasjon hadde et driftsunderskudd i 2012, og stasjonen er avhengig av at driftstilskuddet over statsbudsjettet opprettholdes. Stasjonen har behov for økt prosjektaktivitet som kan sikre videre drift, og samtidig gjøre det mulig å tilføre de nødvendige investeringene som det er behov for. Fiskefella i Imsa, en såkalt Wolf-felle, fanger all opp- og nedvandrende fisk. Det var en ned-gang i antall smolt som vandret ut fra Imsa i 2012 sammenlignet med 2011. Smoltutvandringen var også lavere enn i 2010 og 2009, men fortsatt mer enn dobbelt så høy som i 2008 da ut-vandringen var på det laveste. Det ble til sammen registrert 931 oppvandrende laks av ulike stammer i fella høsten 2012, hvorav 810 laks var av Imsa 1. generasjon. Dette var en nedgang på mer enn 400 laks i forhold til oppvandringen i 2011, men 300-400 flere enn i årene 2008-2010. I tillegg ble det registrert 74 Imsa villaks og 3 rømte oppdrettslaks i 2012. Antall villaks økte med 20 individer sammenliknet med 2011. Antall oppdrettslaks er det laveste antallet som er registrert i de siste fem årene. Av antatte feilvandrere fra andre vassdrag ble det registrert 23 laks. Det ble også fanget en regnbueørret i fiskefella i 2012, samme som i 2011. Det ble fanget 485 oppvandrende ål i fella i Imsavassdraget i 2012. Det var en økning i forhold til 2011, men likevel ikke noe høyt antall sammenlignet med tidligere år. På det meste er det registrert 43.400 individ (i 1982). Antall utvandrende blankål gikk ned i 2012 sammenliknet med 2011. Utviklingen og fremtiden for ålen er fremdeles usikker i Imsa, da en fortsatt vet lite om hvilke faktorer som avgjør størrelsen på bestanden. Det ble startet et nasjonalt overvåkings-program på ål i Norge i 2012 der fangstfella i Imsa inngår som en naturlig del av dette pro-grammet. Av andre viktige ting fra aktiviteten ved NINA Forskningsstasjon, Ims i 2012 kan det kort nev-nes at - Ti av NINAs forskningsprosjekter hadde direkte tilknytning til NINA Forskningsstasjon, Ims - Det er registrert 15 publiserte artikler og rapporter som helt eller delvis bygger på arbeider som er utført ved Forskningsstasjonen på Ims eller på materiale samlet inn fra Imsa - Månedlige veterinærkontroller av fisk i anlegget har vist at helsestatusen er god - Stryking av stamfisk startet opp i slutten av oktober 2012, og det ble lagt inn rogn fra sju ulike laksestammer og to ørretstammer i anlegget - Miljøundersøkelse, modifisert MOM-C undersøkelse og strandsonebefaring, ble utført 26. april 2012 av Resipientanalyse ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;961
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/961.pdf
dc.subjectNINA forskningsstasjon, Imsnb_NO
dc.subjectImsanb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectrøyenb_NO
dc.subjectsiknb_NO
dc.subjectålnb_NO
dc.subjectNINA aquatic research station, Imsnb_NO
dc.subjectRiver Imsanb_NO
dc.subjectatlantic salmonnb_NO
dc.subjectbrown troutnb_NO
dc.subjectarctic charrnb_NO
dc.subjecteuropean whitefishnb_NO
dc.subjecteuropean eelnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleNINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2012nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-04T13:39:57Z
dc.source.pagenumber27 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1037067
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record