Show simple item record

dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.date.accessioned2014-12-02T09:35:22Z
dc.date.accessioned2016-02-22T13:38:28Z
dc.date.available2014-12-02T09:35:22Z
dc.date.available2016-02-22T13:38:28Z
dc.date.issued2014-11
dc.identifier.citationBergan, M. A. 2014. Problemkartlegging i anadrome vassdrag i Søndre Fosen Vannområde. Fiskeregistreringer, historiske opplysninger og hydromorfologiske inngrep etter vannforskriften på Frøya og Sunde i Sør-Trøndelag - NINA Rapport 1077. 96 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2696-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2379959
dc.description.abstractNINA har foretatt en befaring og vurdering av fysiske inngrep, ungfiskundersøkelser og innhenting av historisk informasjon i anadrome vassdrag på Frøya høsten 2013. Omfanget og antall omtalte vassdrag er betydelig større, da inngrep på Frøya som her omtales har konsekvenser for et større antall ovenforliggende vassdrag/vassdragsavsnitt med opprinnelig oppgang av anadrom laksefisk, fortrinnsvis sjøørret. Vassdragene er vurdert og/eller klassifisert etter vannforskriftens retningslinjer mht. økologisk kontinuitet, habitatkvalitet, redusert eller tapt areal og endringer i bestandsstørrelse, der hydromorfologiske støtteparametre og anadrome laksefisk som kvalitetselement inngår. Bakgrunnen for undersøkelsen er kravene i vannforskriften om god økologisk tilstand i norske vannforekomster, og en kritisk lav sjøørretbestand i ytre og indre Trondheimsfjorden de siste 10- 15 årene. Det er stor mangel på kunnskaps- og erfaringsgrunnlag om vassdrag på Frøya, og indikasjoner på en historisk lav sjøørretbestand i også dette området. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at det i dag foreligger betydelige tap og kvalitetsreduksjon av tilgjengelig areal og strekninger for sjøørret i flere vassdrag på Frøya. Dette gjelder vassdrag som har eller opprinnelig har hatt anadrome fiskebestander, og som har hatt gode eller svært gode naturlige forutsetninger for produksjon av sjøørret. For de minste vassdragene, dvs de små sjøørretbekkene, er problematikken lik den vi ser på fastlandet i regionen. Redusert habitatkvalitet og tapt areal som følge av drenering av nedbørfelt, lukking, kanalisering og utretting utgjør de største bestandsreduserende faktorene, der årsakene ofte er jordbruk, bebyggelse og/eller veier i nedbørfeltet. Videre utgjør ulike former for vannbruk, vandringshindre og vandringsbarrierer, som skaper brudd på den økologiske kontinuiteten for vandringer av anadrom laksefisk, store faktorer for tap av areal for sjøørret noen av de mest vannrike vassdragene på Frøya. Det er flere menneskeskapte årsaker til inngrepene, der bl.a. krysninger i forbindelse med vei og lukkinger som følge av jordbruk og fiskesperrer/demninger fra oppdrettsindustri må nevnes Tapet av tilgjengelig areal for sjøørret og produksjon av sjøørretsmolt må anses som betydelig som følge av slike menneskeskapte endringer. Forhold knyttet til vassdragenes fysisk-kjemiske vannkvalitet er ikke studert i denne undersøkelsen. Ungfisk av regnbueørret ble påvist i flere av vassdragene på Frøya, og lokale opplysninger om mye regnbueørret i vassdrag på Frøya de siste tiårene er innhentet. Trolig er dette individer rømt fra nærliggende oppdrettslokaliteter, men dette er ikke avklart. Regnbueørret er en svartelistet art i norske vassdrag, med potensielt uheldige konsekvenser for stedegen laksefisk. En vet ikke omfanget av denne artens utbredelse og eventuell naturlig rekruttering i vassdrag på Frøya per i dag. Våre erfaringer fra problemkartleggingen på Frøya må inn i kunnskapsgrunnlaget for vassdrag på øya, der resultater og vurderinger i hver vannforekomst danner grunnlag for en bedre, mer oppdatert risikovurdering etter vannforskriften. En må påregne stort fokus på habitatfremmende tiltak og fjerning av vandringsbarrierer for å oppnå fastsatte miljømål etter vannforskriften i mange vannforekomster på Frøya.nb_NO
dc.description.abstractNINA has collected data on present fish communities, as well as historical information, to perform a screening of human impacts on anadromous populations of salmonids in small rivers and streams at Frøya, Sør-Trøndelag in 2013. Frøya is an island located in outer Trondheimsfjord, which historically had numerous small and medium-sized sea-trout streams. The study includes fieldwork such as electrofishing for juvenile salmonids, mapping/evaluation of migration barriers/obstacles, and collection of historical information, in order to assess the ecological and hydromorphological status in the waterbodies. The background to the study is the implementation of the Water Frame Directive (WFD) in Norwegian water management, and indications that the sea-trout populations in the study area presently is at a historically low level. The study shows that there has been a significant loss of available habitat, combined with habitat degradation, in several waterbodies. There are several manmade factors for these disturbances. For the smaller sea-trout streams, road crossings, closure and channelization seem to be population-reducing factors. Excessive water use in fish farming, and the construction of dams and weirs for the fish farming industry, seem to be a significant factor concerning loss of available habitat in medium-sized waterbodies, stopping fish passage to lakes and streams upstream. Mitigating measures, such as streamrestoration and removals of dams and other constructions, must be implemented in several waterbodies. This must be done to in order to achieve environmental goals according to the WFD, and to secure a minimum of available, high quality anadromous habitat for the sea trout population at Frøya.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1077
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1077.pdf
dc.subjectSør-Trøndelagnb_NO
dc.subjectsjøørretnb_NO
dc.subjectvannforskriftennb_NO
dc.subjectvanndirektivetnb_NO
dc.subjectinngrepnb_NO
dc.subjecttiltaknb_NO
dc.subjectSør-Trøndelag countynb_NO
dc.subjectanadromous troutnb_NO
dc.subjectwater frame directivenb_NO
dc.subjectAnthropogenic disturbancesnb_NO
dc.subjectmitigation measuresnb_NO
dc.titleProblemkartlegging i anadrome vassdrag i Søndre Fosen Vannområde. Fiskeregistreringer, historiske opplysninger og hydromorfologiske inngrep etter vannforskriften på Frøya og Sunde i Sør-Trøndelagnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T09:35:21Z
dc.source.pagenumber96 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1179880
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record