Show simple item record

dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorJensås, Jan Gunnar
dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.contributor.authorJohnsen, Bjørn Ove
dc.contributor.authorHvidsten, Nils Arne
dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.date.accessioned2014-12-02T11:08:54Z
dc.date.accessioned2015-12-30T16:09:17Z
dc.date.available2014-12-02T11:08:54Z
dc.date.available2015-12-30T16:09:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationUgedal, O., Berg, M., Jensås, J.G., Karlsson, S., Johnsen, B.O., Hvidsten, N.A. & Bremset, G. 2014. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra. Sluttrapport for perioden 2009-2013. NINA Rapport 1030. 81 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2642-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2372354
dc.description.abstractBævra er et sterkt regulert vassdrag hvor 43 % av nedslagsfeltet ved reguleringen i 1963 er overført til Svorka kraftsasjon som ligger ca. 3,7 km ovenfor vassdragets utløp i sjøen. Den Lakseførende strekning er 20,2 km, hvorav de øverste 5 km er uregulert, og en strekning på 11,5 km har fått redusert vannføring. Fra og med 2005 har det blitt gjennomført årlige fiske-biologiske undersøkelser for å kartlegge bestandsstatus til laks og sjøaure, vurdere effek-ter av reguleringen på fiskebestandene, tilrå aktuelle kompensasjonstiltak som kan øke den naturlige rekrutteringen av ungfisk og vurdere virkningen av utsetting av laks i vass-draget. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelser i perioden 2009-2013. I de siste fem årene har den rapporterte fangsten av laks variert fra 6 til 32 individer med en samlet vekt fra 17 til 158 kg, mens fangsten av sjøaure har variert mellom 12 og 24 in-divider med en samlet vekt fra 11 til 40 kg. Disse lave fangsttallene av laks og sjøaure føyer seg inn i trenden for vassdraget i de senere år. På grunn av lav vannføring i området opp-strøms kraftverket fanges lite fisk i dette området. Ut fra skjellanalyser har villaks utgjort størsteparten av fangsten i sportsfisket i Bævra i hele perioden 2005-2013. De siste fem år har innslaget av villaks variert fra 63 % i 2010 til 88 % i 2013. Resten av fangsten har vært laks som stammer fra utsettinger av smolt og rømt oppdrettslaks. Andel utsatt laks er gjennomgående en god del høyere i prøver fra høsten enn fra fiskesesongen. Høyest andel utsatt fisk ble funnet under stamfiske i 2010 og 2011 (46 og 53 %). Ved gytefisktellinger i perioden 2009-2013 ble det registrert flest laks i 2010 med 108 indi-vider og færrest laks i 2009 med 22 individer, mens det i de tre siste årene har blitt regi-strert i underkant av 50 individ hvert år. I samme periode ble det observert fra 21 til 89 sjø-aure i Bævra som ble antatt å være gytemodne, mens det i de siste tre årene har blitt regi-strert fra 44 til 69 individer. Tellingene har med unntak av årene 2009-2010 vært gjennom-ført i størsteparten av elva og omfattet en strekning på minst 15,5 km. Registreringene i 2009 og 2010 underestimerer derfor gytebestanden i større grad enn i de tre siste årene. Gytefisk har i alle år vært registrert i de fleste vassdragsavsnitt nedstrøms Lille Bævra, men det har vært noe årlig variasjon i andel i de ulike vassdragsavsnitt. Det ble ikke funnet gytefisk av laks eller sjøaure i den øvre del av lakseførende strekning i de fire årene det ble gjennomført fisketellinger her. Ungfiskundersøkelsene viser imidlertid at det er årlig gy-ting av aure oppstrøms Lille Bævra, men at forekomst av laks i dette området er sporadisk. For videreføring av gytefisktellinger i kommende år anbefales fortsatt en kombinasjon av drivtellinger og lysfiske som metoder, men der man etterstreber å gjøre undersøkelsene over et kortere tidsrom og så nær opp mot gyting som mulig, fortrinnsvis i første halvdel av oktober. Bævra, laks, sjøaure, vassdragsregulering, fisketetthet, vekst, pro-duksjon, gytebestand, fiskeutsettinger, tiltaknb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1030
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1030.pdf
dc.subjectBævranb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectsjøaurenb_NO
dc.subjectvassdragsreguleringnb_NO
dc.subjectfisketetthetnb_NO
dc.subjectvekstnb_NO
dc.subjectproduksjonnb_NO
dc.subjectgytebestandnb_NO
dc.subjectfiskeutsettingernb_NO
dc.subjecttiltaknb_NO
dc.titleFiskebiologiske undersøkelser i Bævra. Sluttrapport for perioden 2009-2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T11:08:54Z
dc.source.pagenumber81 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1159879
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record