Show simple item record

dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.contributor.authorJensås, Jan Gunnar
dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.contributor.authorRognes, Torstein
dc.contributor.authorFoldvik, Anders
dc.contributor.authorHeggberget, Tor Gravråk
dc.contributor.authorBorgos, Terje
dc.date.accessioned2014-12-02T11:07:31Z
dc.date.accessioned2015-12-30T11:52:19Z
dc.date.available2014-12-02T11:07:31Z
dc.date.available2015-12-30T11:52:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSolem, Ø., Bergan, M.A., Jensås, J.G., Ugedal, O., Rognes, T., Foldvik, A., Heggberget., T.G. & Borgos T. 2014. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget 2013. - NINA Rapport 1027. 98 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2639-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2372349
dc.description.abstractGaulavassdraget er et av Norges og verdens beste laksevassdrag, og har ligget på topp tre i Norge både når det gjelder fangst av laks og sjøørret. De senere årene har laksefangstene va-riert noe, men de er fortsatt av de høyeste i landet. Fangsten av sjøørret har avtatt sterkt og sjøørreten i Gaula har vært fredet siden 2009. Høsten 2013 ble det gjennomført omfattende ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Hensik-ten med undersøkelsene var å i) kartlegge bestandstetthet av ungfisk av laks og sjøørret, og sammenlikne resultatene med tilsvarende ungfiskundersøkelser på 1980- og 1990-tallet, ii) kart-legge mengden av skjul for ungfisk på elfiskestasjonene, iii) vurdere bestandssituasjonen for laks og sjøørret i hovedvassdraget og utvalgte sidevassdrag, iv) undersøke effekter av ulike flommer i vassdraget fram til og med 2012 og v) gi både lokal og offentlige forvaltning ett bedre grunnlag til å forvalte laks- og sjøørretbestander i vassdraget. Det ble funnet laksunger på alle 35 stasjoner i hovedelva og alle 7 stasjoner i sidevassdraget Sokna, mens ørretunger ble funnet på henholdsvis 27 og 4 stasjoner i hovedelva og Sokna. I de andre større sidevassdragene ble det funnet laks- og ørretunger på alle stasjoner. Andelene laksunger dominerte i fangstene over ørret, og var 94,7 % og 94,4 % i henholdsvis hovedelva og Sokna. I sideelvene Forda, Herjåa, Bua og Ræa dominerte også laksunger med henholdsvis 81,7 %, 55,6 %, 77,6 % og 79,0 % av fangsten. Det ble fanget kun én ål, som var ca. 350 mm. Den ble fanget ved Støren. Tetthet av 0+ laksunger i Forda, Herjåa, Bua og Ræa var lav (0,0 - 11,6 individer per 100 m2). Tetthet av eldre laksunger (≥ 1+) i disse sidevassdragene var også lav (4,8 - 28,9 individer pr. 100 m2), med unntak av Ræa (45,2 individer pr. 100 m2). Best vekst hos laksunger ble funnet i sidevassdraget Sokna, mens veksten var lavest på strekningen fra Eggafossen ned til der Sokna munner ut i hovedvassdraget. I Forda, Herjåa, Bua og Ræa var fangst av ørretunger svært lav, og det ble heller ikke funnet årsyngel av ørret i Forda, Herjåa og på den øverste stasjonen i Bua. Ved undersøkelsene av ungfiskbestanden høsten 2013 ble det funnet til dels lave tettheter av ungfisk av laks, spesielt årsyngel (0+). I deler av vassdraget ble det også funnet lave tettheter av toårige (2+) laksunger. Det ble funnet svært lave tettheter av ungfisk av ørret både i hovedelv, større sidevassdrag og i de mindre sidevassdragene. Sistnevnte er typiske gyteområder for sjø-ørret. Vår undersøkelse i 2013 og de siste års elfiskeundersøkelser i de mindre sidevassdragene viser en negativ utvikling i sjøørretrekrutteringen, og for mange sideelver skyldes dette sannsyn-ligvis lav gytebestand i de senere år og omfattende endringer i hydromorfologiske og vannkje-miske forhold. Holtålen-, Melhus-, Midtre Gauldal- og Trondheim kommune, Gaula, Sokna, Bua, Laks (Salmo salar) og ørret (Salmo trutta), overvåkingsrapport,ungfiskbestand, skjul og habitat, vannkvalitetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1027
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1027.pdf
dc.subjectHoltålen kommunenb_NO
dc.subjectMidtre Gauldal kommunenb_NO
dc.subjectMelhus kommunenb_NO
dc.subjectTrondheim kommunenb_NO
dc.subjectGaulanb_NO
dc.subjectSoknanb_NO
dc.subjectBuanb_NO
dc.subjectlaks (Salmo salar)nb_NO
dc.subjectørret (Salmo trutta)nb_NO
dc.subjectovervåkingsrapportnb_NO
dc.subjectungfiskbestandnb_NO
dc.subjectskjul og habitatnb_NO
dc.subjectvannkvalitetnb_NO
dc.titleUngfiskundersøkelser i Gaulavassdraget 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T11:07:31Z
dc.source.pagenumber98 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1138287
dc.relation.projectFylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljødirektoratet, Norsk Kylling og Statens vegvesennb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record