• Strandeng – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III 

      Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald; Ødegaard, Frode (NINA rapport;1170, Research report, 2015)
      Strandenger er åpne gress- og urtedominerte vegetasjonstyper i fjæresonen. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 viste til sammen 120 rødlistearter som er registrert i strandenger, og det ble konkludert med at kortvokste ...