Now showing items 267-286 of 1406

  • Effekten av høsting på produksjon og lønnsomhet i reindriften 

   Bårdsen, Bård-Jørgen; Berglann, Helge; Stien, Audun; Tveraa, Torkild (NINA rapport;999, Research report, 2014)
   Bestander av store klovdyr som f.eks. rein Rangifer sp., er regulert og begrenset gjennom ne-gativ tetthetsavhengighet og tilfeldig variasjon i klimatiske forhold. Tetthetsavhengighet og kli-ma påvirker individer av ulike ...
  • Effekter av ekstremflom på kunstig etablerte gyteområder og fisketetthet i Gråelva, Nord-Trøndelag 

   Einum, Sigurd; Berger, Hans Mack; Fjeldstad, Hans-Petter (NINA Rapport;220, Research report, 2006)
   Einum S., Berger, H. M. og Fjeldstad, H.- P. 2006. Effekter av ekstremflom på kunstig etablerte gyteområder og fisketetthet i Gråelva, Nord-Trøndelag. NINA Rapport 220, 30 s. I Gråelva har man siden 1992 gjennomført ...
  • Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur. En sammenstilling av nasjonal og internasjonal litteratur 

   Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir; Follestad, Arne; Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Kaltenborn, Bjørn Petter (NINA Rapport;1182, Research report, 2015)
   Øian, H., Andersen, O., Follestad, A., Hagen, D., Eide, N. E., Kaltenborn, B. 2015. Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur. En sammenstilling av nasjonal og internasjonal litteratur - NINA Rapport 1182, 77 s. Denne ...
  • Effekter av forstyrrelse på kolonihekkende fugl og effekter av avbøtende tiltak – en litteraturstudie 

   Lorentsen, Svein-Håkon; Follestad, Arne (NINA rapport;1033, Research report, 2014)
   Denne rapporten er en sammenstilling (litteraturstudie) av nasjonal og internasjonal forskning på effekter av forstyrrelse av kolonihekkende sjøfugler, samt en vurdering av mulige avbøtende tiltak. I flere verneområder ...
  • Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser 

   Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar (NINA Rapport;274, Research report, 2007)
   Erikstad, K.E. og Reiertsen, T.K. 2007. Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser. NINA Rapport 274, 24 s. Måser er toppredatorer i det marine miljø, og er svært utsatt for miljøgifter. Hos arter som ...
  • Effekter av isdekke på vinter-overlevelse til laksunger i Altaelva 

   Finstad, Anders Gravbrøt; Forseth, Torbjørn; Næsje, Tor; Ugedal, Ola (NINA Rapport;57, Research report, 2005)
   Anders G. Finstad, Torbjørn Forseth, Tor F. Næsje & Ola Ugedal. 2005. Effekter av isdekke på vinteroverlevelse til laksunger i Altaelva. - NINA rapport 57. 23 pp For å undersøke om det er en sammenheng mellom nedgangen i ...
  • Effekter av kalking på forsuringsrammede krepsebestander. Overvåking av fem lokaliteter i Hedmark over en 10-15 års periode 

   Taugbøl, Trond (NINA Rapport;98, Research report, 2005)
   Taugbøl, T. 2005. Effekter av kalking på forsuringsrammede krepsebestander. Overvåking av fem lokaliteter i Hedmark over en 10-15 års periode. - NINA Rapport 98. Prosjektet har sett på effekten av å kalke forsura ...
  • Effekter av kalking på vannkvalitet, dyreplankton, bunndyr, fisk og fritidsfiske i Buskerud 1997-2007 

   Johnsen, Stein Ivar; Dervo, Børre; Garnås, E.; Nilssen, Jens Petter; Tysse, Åsmund; Wærvågen, Svein Birger (NINA Rapport;420, Research report, 2009)
   Johnsen, S.I., Dervo, B. K., Garnås, E., Nilssen, J. P., Tysse, Å. & Wærvågen, S. B. 2009. Effekter av kalking på vannkvalitet, dyreplankton, bunndyr, fisk og fritidsfiske i Buskerud 1997-2007. NINA Rapport 420. 43 s. + ...
  • Effekter av klimaendringer for havstrand 

   Follestad, Arne; Evju, Marianne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;667, Research report, 2011)
   Follestad, A., Evju, M. & Ødegaard, F. 2011. Effekter av klimaendringer for havstrand. - NINA Rapport 667, 74 s. Forventete klimaendringer, i første omgang økt havnivå, men også mildere vintre, økt nedbør og lengre ...
  • Effekter av kunstig nattbelysning på naturmangfoldet - en litteraturstudie 

   Follestad, Arne (NINA Rapport;1081, Research report, 2014)
   Follestad, A. 2014. Effekter av kunstig nattbelysning på naturmangfoldet - en litteraturstudie. - NINA Rapport 1081, 89 s. Statens vegvesen har etterspurt et bedre faglig grunnlag for å kunne vurdere effekten av kunstig ...
  • Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering 

   Thorstad, Eva Bonsak; Todd, Christopher D.; Bjørn, Pål Arne; Gargan, Patrick G.; Vollset, Knut Wiik; Halttunen, Elina; Kålås, Steinar; Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius; Finstad, Bengt (NINA Rapport;1071, Research report, 2014)
   Lakselus er en ekstern parasitt på laksefisk i sjøen. Oppdrettslaks kan også være verter for lakselus, og åpne merder med oppdrettslaks bidrar derfor til økt produksjon av lakselus i kystområdene. Formålet med denne ...
  • Effekter av treslagsskifte, treplanting og nitrogengjødsling i skog på biologisk mangfold. Kunnskapsgrunnlag for å vurdere skogtiltak i klimasammenheng 

   Aarrestad, Per Arild; Bendiksen, Egil; Bjerke, Jarle Werner; Brandrud, Tor Erik; Hofgaard, Annika; Rusch, Graciela; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;959, Research report, 2013-03)
   Som oppfølging av St. meld. 21 Norsk klimapolitikk (2011-2012) vurderer regjeringen ulike tiltak for å nå målet om et nettoutslipp av klimagasser innen 2030. I denne sammenheng skal Klima og forurensingsdepartementet ...
  • Effekter av vassdragsregulering på smoltproduksjon i Åbjøravassdraget 

   Forseth, Torbjørn; Fjeldstad, Hans-Petter; Ugedal, Ola; Sundt, Håkon (NINA Rapport;233, Research report, 2007)
   Forseth, T., Fjeldstad, H-P., Ugedal, O. og Sundt, H. 2007. Effekter av vassdragsregulering på smoltproduksjonen i Åbjøravassdraget - NINA Rapport 233. 87 s. Regulering av Åbjøravassdraget (Åelva og Åbjøra) i 1980 og 2002 ...
  • Effekter på bunndyr aluminiumstilsetning mot G. salaris i Batnfjords-elva, 2003 og 2004 

   Bongard, Terje (NINA Rapport;9, Research report, 2005)
   Bongard, T. 2005. Effekter på bunndyr av aluminiumstilsetning mot G. salaris i Batnfjords-elva, 2003 og 2004. - NINA Rapport 9. 20 pp. Denne undersøkelsen tyder ikke på at behandling med aluminium i kombinasjon med lav ...
  • Efficient sampling for ecosystem service supply assessment at a landscape scale 

   Murguzur, Francisco Javier Ancin; Munoz, Lorena; Monz, Christopher; Fauchald, Per; Hausner, Vera Helene (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Decision makers and stakeholders need high-quality data to manage ecosystem services (ES) efficiently. Landscape-level data on ES that are of sufficient quality to identify spatial tradeoffs, co-occurrence and hotspots ...
  • Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for elg 

   Solberg, Erling Johan; Heim, Morten (NINA Rapport;159, Research report, 2006)
   Solberg, E. J. og Heim, M. 2006. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for elg. NINA Rapport 159. 18 s. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført systematisk overvåking av elg i 7 overvåkingsområder i ...
  • Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Fremtidig overvåking sett i lys av 15 års erfaring 

   Solberg, Erling Johan; Langvatn, Rolf; Andersen, Roy; Strand, Olav; Heim, Morten; Jordhøy, Per; Holmstrøm, Frode; Solem, Mai Irene (NINA Rapport;156, Research report, 2006)
   Solberg, E.J., Langvatn, R., Andersen, R., Strand, O., Heim, M., Jordhøy, P., Holmstrøm, P og Solem, M.I. 2006. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Fremtidig overvåking sett i lys av 15 års erfaring. - ...
  • Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein 

   Strand, Olav; Andersen, Roy; Jordhøy, Per (NINA Rapport;161, Research report, 2006)
   Strand, O., Andersen, R. og Jordhøy, P. 2006. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein. NINA Rapport 161. 35 s. Hovedelementene i overvåkingsprogrammet ser ut til å ha fått en sentral plass i driftplanene, ...
  • Egg incubation temperature affects the timing of the Atlantic salmon Salmo salar homing migration 

   Jonsson, Bror; Jonsson, Nina (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Here, we show that adult Atlantic salmon Salmo salar returned about 2 weeks later from the feeding areas in the North Atlantic Ocean to the Norwegian coast, through a phenotypically plastic mechanism, when they developed ...
  • Eikesdal alpin. Verknader på villrein i høve til utbygging av alpinanlegg 

   Jordhøy, Per (NINA Rapport;365, Research report, 2008)
   Jordhøy, P. 2007. Eikesdal alpin - Verknader på villrein i høve til utbygging av alpinanlegg . – NINA Rapport 365. 68 s. Eikesdal alpin AS ynskjer å få utarbeidd ein villreinfagleg uttale i samband med planar om skiping ...