• Status for norske laksebestander i 2018 

   Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;11, Research report, 2018)
   Anon. 2018. Status for norske laksebestander i 2018. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 11, 122 s. Mengden villaks er redusert, og antallet laks som kommer fra havet er mer enn halvert de siste tretti ...
  • Status for norske laksebestander i 2019 

   Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;Nr 12, Research report, 2019)
   Mengden laks som hvert år kommer fra havet er mer enn halvert siden 1980-tallet. Likevel er det flere laks som gyter i elvene. At det blir flere gytefisk selv om det kommer færre laks skyldes betydelige innskrenkinger av ...
  • Status for norske laksebestander i 2020 

   Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;15, Research report, 2020)
   Villaksen sliter fortsatt, til tross for mange gode tiltak. Økt dødelighet på grunn av lakselus er en viktig årsak. Det er også lyspunkter for laksen. Noen trusler er sterkt redusert på grunn av effektive tiltak, som sur ...
  • Status for småblankbestanden i Namsen 

   Thorstad, Eva Bonsak; Hindar, Kjetil; Berg, Ole Kristian; Saksgård, Laila M.; Norum, Ine Cecilie Jordalen; Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H.; Lehn, Lars Ove (NINA Rapport;403, Research report, 2009)
   Thorstad, E.B., Hindar, K., Berg, O.K., Saksgård, L., Norum, I.C.J., Sandlund, O.T., Hesthagen, T. & Lehn, L.O. 2009. Status for småblankbestanden i Namsen. - NINA Rapport 403. 95 s. Småblanken, som finnes kun i Namsenvassdraget, ...
  • Status for ungfiskbestanden i et regulert laksevassdrag (Levangerelva) relatert til vannføringsregimet 

   Lund, Roar Asbjørn (NINA Rapport;134, Research report, 2006)
   Lund, R.A. 2006. Status for ungfiskbestanden i et regulert laksevassdrag (Levangerelva) relatert til vannføringsregimet. - NINA Rapport 134. 40 s. Ungfiskbestanden i Levangerelva består i all hovedsak av laks. Ørretunger ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2017 

   Falkegård, Morten (Report from The Tana Monitoring and Research Group;1/2018, Research report, 2018)
   Anon. 2018. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2017. Report from the Tana Monitoring and Research Group nr 1/2018. This report is the first status assessment of the re-established Tana Monitoring and ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2018 

   Ukjent forfatter (Report from the Tana Monitoring and Research Group;2/2018, Research report, 2018)
   Anon. 2018. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2018. Report from the Tana Monitoring and Research Group nr 2/2018. This report is the second status assessment of the re-established Tana Monitoring and ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2019 

   Erkinaro, Jaakko; Orell, Panu; Falkegård, Morten; Foldvik, Anders (Report from the Tana Monitoring and Research Group;nr 1/2019, Research report, 2020)
   Anon. 2019. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2019. Report from the Tana Monitoring and Research Group nr 1/2019. This report is the third status assessment of the re-established Tana Monitoring and ...
  • Status og overvåking av krepsebestanden i Steinsfjorden i Buskerud 1979-2014. 

   Johnsen, Stein Ivar; Skurdal, Jostein; Garnås, Erik (NINA Rapport;1048, Research report, 2015)
   Johnsen, S.I., Skurdal, J. & Garnås, E. 2014. Status og overvåking av krepsebestanden i Steinsfjorden i Buskerud 1979-2014 - NINA Rapport 1048. 23 s. + vedlegg. Lange tidsserier er viktig for å kunne vurdere langsiktige ...
  • Status og tiltaksutredning for elvemusling i Sagelvvassdraget (Malvik kommune), Trøndelag 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;1834, Research report, 2020)
   Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2020. Status og tiltaksutredning for elvemusling i Sagelvvassdraget (Malvik kommune), Trøndelag. NINA Rapport 1834. Norsk institutt for naturforskning. Det er i løpet av 2019 utarbeidet en ...
  • Statuskartlegging av friluftsliv og reiseliv i forbindelse med utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark 

   Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein (NINA Rapport;33, Research report, 2005)
   Andersen, O. og Aas, Ø. 2005. Statuskartlegging av friluftsliv og reiseliv i forbindelse med utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. - NINA Rapport 33. 74 s.
  • Statusoversikt for jaktbart småvilt 

   Pedersen, Hans Chr.; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Nilsen, Erlend B. (NINA Rapport;1178, Research report, 2016-01-22)
   Pedersen, H.C., Follestad, A., Gjershaug, J.O. & Nilsen, E. 2016. Statusoversikt for jaktbart småvilt- NINA Rapport 1178. 258 s. Denne rapporten presenterer status for alle jaktbare småviltarter i Norge, totalt 16 ...
  • Steder i naturen: sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet 

   Murtnes, Åsve; Jørgensen, Kari Anne; Birkeland, Inger (Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen utforskes teoretiske og empiriske perspektiver på sted i undervisningssammenheng, og det stilles spørsmål om hvordan læringsarenaer i naturen kan forstås som sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet. ...
  • Stokmarknes miljøhavn i Hadsel kommune – ny vurdering av effekter på fugl ved planlagt utfylling 

   Follestad, Arne (NINA Rapport;1900, Research report, 2020)
   Follestad, A. 2020. Stokmarknes miljøhavn i Hadsel kommune - ny vurdering av effekter på fugl ved planlagt utfylling. NINA Rapport 1900. Norsk institutt for naturforskning. Hadsel kommune har planer for å etablere et nytt ...
  • Storaure i Femund 

   Næsje, Tor F.; Sandlund, Odd Terje (Others, 2008)
  • Storauren i Femund og Isteren. Utvikling i bestandene over de siste 30 år 

   Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon; Næsje, Tor; Qvenild, Tore; Saksgård, Randi J.; Ugedal, Ola (NINA Rapport;853, Research report, 2012)
   Målet med denne rapporten er å beskrive utviklingen i storaurebestandene i Femund og Iste-ren over en periode på ca. 30 år og gi råd om forvaltningen av bestandene. Både Femund og Isteren huser viktige storaurebestander. ...
  • Storsalamanderen og trafikk. Utfordringer for en myk trafikant 

   Dervo, Børre K.; Mjåland, Jan (NINA Rapport;1633, Research report, 2019)
   Dervo, B.K. & Mjåland, J. 2019. Storsalamanderen og trafikk. Utfordringer for en myk trafikant. NINA Rapport 1633. Norsk institutt for naturforskning. Vi har overvåket vandringene av storsalamander ved Lahelldammen i Lier ...
  • Storskarven i Innlandet Rapport fra seminar 10.-11. oktober 2018 

   Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;1562, Research report, 2018)
   Andersen, O. (red.). 2018. Storskarven i Innlandet. Rapport fra seminar 10.-11. oktober 2018. NINA Rapport 1562. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten sammenstiller presentasjonene som ble gitt under seminaret ...
  • Storskarven i nedre deler av Gudbrandsdalslågen. Bestandsstørrelse, diett og jaktuttak 2017 

   Andersen, Oddgeir; Ørslien, Gina; Dervo, Børre; Linløkken, Arne N.; Grønlien, Tore (NINA Rapport;1542, Research report, 2018)
   Andersen, O., Ørslien, G., Dervo, B. K., Linløkken, A. N. og Grønlien T. 2018. Storskarven i nedre deler av Gudbrandsdalslågen. Bestandsstørrelse, diett og jaktuttak 2017. NINA Rapport 1542. Norsk institutt for naturforskning Vi ...
  • Storørret i Bandak og Tokkeåi. Dokumentasjon, kunnskapsoppsummering og utfordringer 

   Kraabøl, Morten (NINA Rapport;544, Research report, 2010)
   Kraabøl, M. 2010. Storørret i Bandak og Tokkeåi. Dokumentasjon, kunnskapsoppsummering og utfordringer - NINA Rapport 544. 30 s. Storørreten i Bandak og Tokkeåi har med stor sikkerhet etablert seg som følge av naturlig ...