Now showing items 21-39 of 39

  • Naturbeitemark - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II 

   Bratli, Harald; Jordal, John Bjarne; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA rapport;714, Research report, 2011)
   Bratli, H., Jordal, J.B., Stabbetorp, O.E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Naturbeitemark – et hotspothabitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. – NINA Rapport 714. 85 s. Hotspot-habitatet naturbeitemark ...
  • Naturindeks for Norge: Åpent lavland. Metoder for utarbeiding av kart og beregning av areal 

   Venter, Zander; Stabbetorp, Odd Egil; Garnåsjordet, Per Arild; Aslaksen, Iulie (NINA Rapport;1715, Research report, 2019)
   Venter, Z., Stabbetorp, O.E., Garnåsjordet, P.A., & Aslaksen, I. 2019. Naturindeks for Norge: Åpent lavland. Metoder for utarbeiding av kart og beregning av areal. NINA Rapport 1715. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Dokumentasjon av sentral økosystemfunksjon 

   Framstad, Erik; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Johansen, Line; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd Egil; Øien, Dag-Inge (NINA Rapport;1781, Research report, 2020)
   Framstad, E., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Bär, A., Johansen, L., Olsen, S.L., Stabbetorp, O.E. & Øien D.-I. 2020. Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Dokumentasjon av sentral økosystemfunksjon. NINA Rapport 1781. ...
  • Naturverdi- og endringsvurderinger for utvalgte områder i Vågå og Ringsaker kommuner 

   Erikstad, Lars; Stabbetorp, Odd Egil; Often, Anders (NINA Rapport;552, Research report, 2010)
   Erikstad,L., Stabbetorp, O.E. & Often, A. 2010. Naturverdi- og endringsvurderinger for utvalgte områder i Vågå og Ringsaker kommuner. - NINA Rapport 552. 42 s. Denne rapporten inngår i et tverrfaglig prosjekt som har som ...
  • Naturverdier på Bygdøy 

   Bendiksen, Egil; Bjureke, Kristina; Stabbetorp, Odd Egil; Brandrud, Tor Erik; Often, Anders (NINA Rapport;77, Research report, 2005)
   Bendiksen, E., Bjureke, K., Stabbetorp, O.E., Brandrud, T.E. og Often, A. 2005. Naturverdier på Bygdøy. - NINA Rapport 77. 118 s.
  • Overvåking av dragehode Dracocephalum ruyschiana.Beskrivelse av metodikk og resultater 2017‒2020 

   Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;1976, Research report, 2021)
   Evju, M., Olsen, S.L., Skarpaas, O. & Stabbetorp, O.E. 2021. Overvåking av dragehode Dracocephalum ruyschiana. Beskrivelse av metodikk og resultater 2017‒2020. NINA Rapport 1976. Norsk institutt for naturforskning. Dragehode ...
  • Overvåking av klimaeffekter på biomangfold i Tov. Metodeutvikling 

   Bakkestuen, Vegar; Bruteig, Inga Elise; Framstad, Erik; Sloreid, Svein Erik; Stabbetorp, Odd Egil; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;52, Research report, 2005)
   Bakkestuen, V., Bruteig, I.E., Framstad, E., Sloreid, S.-E., Stabbetorp, O.E. og Aarrestad, P.A. 2005. Overvåking av klimaeffekter på biomangfold i Tov. Metodeutvikling. - NINA Rapport 52. 47 s.
  • Planter i Oslo havn 

   Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil (NINA rapport;637, Research report, 2010)
   Often, A. & Stabbetorp, O. 2010. Planter i Oslo havn. - NINA Rapport 637. 72 s. Sommer og høst 2010 ble karplantefloraen i Oslo Havn KF sin eiendom fra Ormsundkaia i sørøst til Hjortneskaia i nordvest kartlagt. Det ble ...
  • SNP discovery in the northern dragonhead Dracocephalum ruyschiana 

   Kleven, Oddmund; Endrestøl, Anders; Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Westergaard, Kristine Bakke (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The northern dragonhead Dracocephalum ruyschiana is a plant species experiencing a dramatic population decline that has led to the species being listed on Red Lists for species in many European countries. Here we used ...
  • Strandeng – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III 

   Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald; Ødegaard, Frode (NINA rapport;1170, Research report, 2015)
   Strandenger er åpne gress- og urtedominerte vegetasjonstyper i fjæresonen. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 viste til sammen 120 rødlistearter som er registrert i strandenger, og det ble konkludert med at kortvokste ...
  • Strandenger i Østfold – areal, økologisk tilstand og rødlistearter 

   Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Salt meadows in Østfold – area, ecological condition and red listed species
  • Truete arter og ansvarsarter: Kriterier for prioritering i kartlegging og overvåking 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Framstad, Erik; Gjershaug, Jan Ove; Halvorsen, Gunnar; Pedersen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;317, Research report, 2008)
   Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E., Bratli, H., Framstad, E., Gjershaug, J.O., Halvorsen, G., Pedersen, O., Stabbetorp, O. & Ødegaard, F. 2008. Truete arter og ansvarsarter: Kriterier for prioritering i kartlegging og ...
  • Undersøkelse av vegetasjon og forekomst av myrflangre (Epipactis palustris) på Haugerudmyra i Lier kommune 

   Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;397, Research report, 2008)
   Bratli, H. & Stabbetorp, O. E. 2008. Undersøkelse av vegetasjon og forekomst av myrflangre (Epipactis palustris) på Haugerudmyra i Lier kommune. - NINA Rapport 397. 34 s. En lokalitet for myrflangre (Epipactis palustris), ...
  • Utkast til forvaltningsplan for Elstad landskapsvernområde, Ullensaker kommune 

   Erikstad, Lars; Stabbetorp, Odd Egil; Halvorsen, Gunnar (NINA rapport;630, Research report, 2010)
   Erikstad, L., Stabbetorp, O. E. & Halvorsen, G. 2010. Utkast til forvaltningsplan for Elstad landskapsvernområde, Ullensaker kommune.– NINA Rapport 630, 64s. Elstad landskapsvernområde ble fredet ved kongelig resolusjon ...
  • Utprøving av metodikk for overvåking av effekter av atmosfærisk tilført nitrogen på fattig fjellvegetasjon.Pilotprosjekt for Naturindeks for Norge 

   Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil (NINA rapport;741, Research report, 2011)
   Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V. & Stabbetorp, O.E. 2011. Utprøving av metodikk for overvåking av effekter av atmosfærisk tilført nitrogen på fattig fjellvegetasjon. Pilotprosjekt for Naturindeks for Norge. – NINA Rapport ...
  • Verma kraftverk. Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma 

   Erikstad, Lars; Andersen, Oddgeir; Halvorsen, Gunnar; Reitan, Ole; Risan, Thomas; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;357, Research report, 2008)
   Erikstad, L., Andersen, O., Halvorsen, G., Reitan, O., Risan, T. & Stabbetorp, O. 2008. Verma kraftverk - Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma. - NINA Rapport 357. 55 s. Denne rapporten består av tre ...
  • Verneplan for Hjerkinn skytefelt – kunnskapsstatus for naturtyper, flora og fugleliv. 

   Reitan, Ole; Aarrestad, Per Arild; Gjershaug, Jan Ove; Stabbetorp, Odd Egil; Hagen, Dagmar (NINA Rapport;1088, Research report, 2014-11)
   I forbindelse med verneplanarbeidet for Hjerkinn skytefelt har NINA på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland oppdatert kunnskapen om naturtyper, flora og sårbart fugleliv i utredningsområdet. Sammenstillingen er utført på ...
  • Vurdering av populasjonsendringer på grunnlag av artsfunn 

   Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil; Bakkestuen, Vegar (NINA rapport;608, Research report, 2014)
   I dette prosjektet har vi vurdert mulighetene for å estimere tilstand og trender i mengden av arter på grunnlag av forekomstdata. En viktig potensiell anvendelse for dette er Naturindeksen, hvor bruk av forekomstdata vil ...
  • Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II 

   Wollan, Anders K.; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne; Halvorsen, Rune (NINA rapport;713, Research report, 2011)
   Wollan, A.K., Bakkestuen, V., Bjureke, K., Bratli, H., Endrestøl, A., Stabbetorp, O.E., SverdrupThygeson, A. & Halvorsen, R. 2011. Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ...