Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJensen, Thomas Correll
dc.contributor.authorPilotto, Francesca
dc.contributor.authorSchartau, Ann Kristin
dc.contributor.authorWalseng, Bjørn
dc.coverage.spatialNoreg, Norge, Norwayen_US
dc.date.accessioned2024-04-17T12:37:26Z
dc.date.available2024-04-17T12:37:26Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3127052
dc.description.abstractJensen, T.C., Pilotto, F., Schartau, A.K. & Walseng, B. 2024. Eutrofieringsindeks for småkreps: Crustacean Index of Trophic State (CIT). En trofi-indeks for klassifisering av økologisk tilstand i innsjøer og dammer. NINA Rapport 2436. Norsk institutt for naturforskning. Småkreps (vannlopper og hoppekreps) er velegnet som miljøindikator og har lenge blitt brukt for vurdering av vannkvalitet i Norge og flere andre land. Småkrepsenes egenhet skyldes at de er følsomme for ulike typer påvirkning, de er vidt utbredt og kan samles inn med enkelt utstyr til en lav kostnad. Småkreps har lenge vært brukt for å vurdere forsuringspåvirkningen av innsjøer, men det er også blitt utviklet flere indekser for bedømmelse av vannkvalitet mht. eutrofiering i utlandet. De fleste andre biologiske kvalitetselementer som er brukt i vurdering av innsjøers eut-rofieringstilstand i Norge reflekterer forholdene i den pelagiske delen av innsjøene. Småkreps vil derfor kunne være et godt supplement fordi gruppen har hovedvekt av litorale arter med en mindre andel pelagiske arter. Gruppen vil derfor samlet sett gi et mer fullstendig bilde av trofitil-standen i en innsjø. Dette prosjektet har hatt som mål å utvikle en eutrofieringsindeks basert på småkreps for tilstandsklassifisering av økologisk tilstand og vurdering av eutrofiering for norske innsjøer og dammer. Arbeidet har bestått i å sammenstille eksisterende data fra innsjøer og dammer langs en eutrofieringsgradient, identifisere referanselokaliteter, klassifisere arters tole-ranse for eutrofiering, etablere og utteste småkrepsbaserte indekser samt å fastsette referanse-tilstand og klassegrenser for den best egnede indeksen. Prøver fra 318 innsjøer og dammer spredt over det meste av landet, men med en hovedvekt fra Øst- og Sørlandet utgjør datagrunn-laget. Datasettet spenner over en total fosfor gradient fra 1 til 2725 μg P l-1 hvorav 131 lokaliteter er regnet som referanselokaliteter. Flere indekser ble testet og tilnærmingen «leave one out cross validation» er brukt for å undersøke sammenhengen mellom de ulike indeksene og total fosfor. Den best egnede indeksen ((følsomme arter – tolerant arter)/total antall arter)+1), baserer seg på artenes følsomhet overfor eutrofiering; kategorisert som følsomme, tolerante eller indif-ferente. Av 103 arter ble 48 kategorisert som følsomme, 17 som tolerante og 29 som indifferente. Indeksverdien avtar med økende næringssaltbelastning. Basert på sammenligning på tvers av kalsium og TOC-klasser foreslår vi totalt fire typer med separate referanseverdier og klassegren-ser for CIT: 1) Klar/humøs/svært humøs, moderat kalkrik og kalkrik; 2) Klar/humøs/svært humøs, kalkfattig og svært kalkfattig; 3) Svært klar, moderat kalkrik og kalkrik; 4) Svært klar, kalkfattig og svært kalkfattig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2436
dc.subjectvannlopperen_US
dc.subjecthoppekrepsen_US
dc.subjecteutrofieringen_US
dc.subjectindeksen_US
dc.subjectøkologisk tilstanden_US
dc.subjectinnsjøer og dammeren_US
dc.subjectNorwayen_US
dc.subjectMicrocrustaceansen_US
dc.subjectCladoceransen_US
dc.subjectCopepodsen_US
dc.subjectEutrophicationen_US
dc.subjectIndexen_US
dc.subjectEcological stateen_US
dc.subjectLakes and pondsen_US
dc.subjectNINA Rapporten_US
dc.titleEutrofieringsindeks for småkreps: Crustacean Index of Trophic State (CIT). En trofi-indeks for klassifisering av økologisk tilstand i innsjøer og dammer.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480en_US
dc.source.pagenumber22en_US
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-2773|2024en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel