Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRivrud, Inger Maren
dc.contributor.authorOdden, John
dc.contributor.authorDavey, Marie
dc.contributor.authorThorsen, Neri H.
dc.contributor.authorRolandsen, Christer M.
dc.contributor.authorStøen, Ole-Gunnar
dc.contributor.authorMysterud, Atle
dc.contributor.authorGrøntvedt, Carl Andreas
dc.contributor.authorFossøy, Frode
dc.contributor.authorVåge, Jørn
dc.contributor.authorRokseth, Malin
dc.contributor.authorRosvold, Jørgen
dc.date.accessioned2024-03-13T10:04:22Z
dc.date.available2024-03-13T10:04:22Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-426-5260-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3122084
dc.description.abstractRivrud, I.M., Odden, J., Davey, M., Thorsen, N.H., Rolandsen, C.M., Støen, O., Mysterud, A., Grøntvedt, C.A., Fossøy, F., Våge, J., Reiten, M.R. & Rosvold, J. 2024. Villsvin i Norge. Bestandsovervåking: Utbredelse, områdebruk og diett. NINA Rapport 2451. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/3122084 Villsvinet (Sus scrofa) har nylig gjenetablert seg i Norge, og regnes som en fremmed art på grunn av opphavet fra den reetablerte svenske villsvinbestanden. Villsvinet er en kontroversiell art i norsk natur som kan gjøre skade på innmark, den er en vektor for parasitter og alvorlige dyresykdommer som afrikansk svinepest (ASP), men den er også en verdsatt jaktressurs. Miljødirektoratet og Mattilsynet kom i 2019 med en handlingsplan mot villsvin, med mål om færrest mulig villsvin på minst mulig område. Målet ble høsten 2023 endret til utryddelse, som følge av påvist ASP hos villsvin i Sverige. I februar 2024 ble det utgitt et tillegg til handlingsplanen, der foreslåtte tiltak inkluderer en grundig bestandsovervåking. For å nå forvaltningsmålet er det nødvendig med overvåking, slik at vi kan få økt kunnskap om villsvinets utbredelse og bestandstall, populasjonsgenetikk, områdebruk og diett. Dette er også viktig kunnskap som grunnlag for avgrensing av tiltakssoner ved utbrudd av ASP. NINA bygger opp et effektivt system for bestandsovervåking av villsvin i Norge. Her presenterer vi resultater på tre prosjekter, som sammen kan gi styrket bestandsovervåking og økt beredskap mot ASP. Vi presenterer oppdaterte resultater for sannsynlig utbredelse av villsvin i Norge og tetthetsestimater i kjerneområdet, de første resultatene fra radiomerking av villsvin i Norge, og gir et innblikk i villsvinets høst- og vinterdiett. Estimater på villsvinets utbredelse i Norge viser at nye observasjoner av villsvin etter mars 2023 faller innenfor det tidligere utbredelsesområdet, uten tydelig ekspansjon. Det var en klar nedgang av observasjoner i tidligere Hedmark fylke, mens observasjoner i Akershus/Østfold var stabile. Samlet tyder dette på færre villsvin i omkringliggende områder til kjerneutbredelsen i Østfold. I kjerneområdet finner vi stabile bestandstall, men med store usikkerhetsestimater som sannsynligvis kan forbedres med mer omfattende datainnsamling. Pilotprosjektet på GPS-merking av fem villsvin har gitt oss nødvendig erfaring om fangst og merking av villsvin i Norge, og en god basis for mer omfattende prosjekter. Villsvinene beveget seg over relativt store områder og brukte mer tid på innmark utover høsten. Til tross for et begrenset datagrunnlag, har dette pilotprosjektet allerede gitt indikasjoner på at vi ikke nødvendigvis kan overføre kunnskap om arealbruk fra Sverige til Norge direkte. Dette understreker behovet for videre forskning på villsvins områdebruk i Norge, som lever under lavere bestandstettheter og andre klimatiske og topografiske forhold. Slik kunnskap er nødvendig for en mer presis avgrensing av tiltakssoner mot ASP. Et metodeutviklingsprosjekt på diett, med møkkprøver fra 50 villsvin, viser at trøfler utgjør en betydelig del av villsvinets høst- og vinterdiett i Norge. Det var ingen klare forskjeller i diettsammensetning mellom kjønn, alder eller kroppsvekt, som kan skyldes en opportunistisk fôrsøktaktikk. Arter som hvete, bygg og potet stammet fra antatt menneskelig aktivitet som jordbruk og åter. Tyngre hanner konsumerte 50 % mer av dette enn lettere hunner, som kan indikere ulik risikosensitivitet mellom kjønn, da åpen innmark kan oppfattes mer utrygt. Studier av villsvinets diett er viktig for å forstå utbredelse, vinteroverlevelse og bestandsvekst, data som er nødvendige i håndteringen av et utbrudd med ASP eller annen alvorlig smittsom sykdom. De tre prosjektene presentert her viser god synergi samtidig som de hver for seg har potensiale til å levere avgjørende informasjon for de ulike problemstillingene forvaltningen står ovenfor, fra generell utbredelse, til næringstilgang og fødevalg, lokal områdebruk og mulig smitterisiko til svinebesetninger. Med disse tre prosjektene, koblet sammen med genetisk struktur og slektskap hos villsvin, vil vi kunne levere en jevnlig robust overvåking av villsvinbestanden i Norge, og viktige data om artens økologi og spredning på dens nordligste utbredelsesgrense.en_US
dc.description.sponsorshipMiljødirektoratet, Viken Fylkeskommune, Landbruks- og matdepartementeten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2451
dc.subjectvillsvinen_US
dc.subjectSus scrofaen_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectutbredelseen_US
dc.subjectkamerafelleren_US
dc.subjectviltkameraen_US
dc.subjectområdebruken_US
dc.subjectbevegelsesmønstreen_US
dc.subjectradiomerkingen_US
dc.subjectdietten_US
dc.subjectDNA-metastrekkodingen_US
dc.subjectafrikansk svinepesten_US
dc.subjectSCANDCAMen_US
dc.subjectwild boaren_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectdistributionen_US
dc.subjectcamera trapsen_US
dc.subjectspace useen_US
dc.subjectmovement patternsen_US
dc.subjectGPS-markingen_US
dc.subjectdieten_US
dc.subjectmetabarcodingen_US
dc.subjectAfrican swine feveren_US
dc.subjectSCANDCAMen_US
dc.titleVillsvin i Norge. Bestandsovervåking: Utbredelse, områdebruk og dietten_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber45en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2314]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel