Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.contributor.authorMagerøy, Jon H.
dc.contributor.authorSkogmo, Kristian
dc.contributor.authorJohansen, Kristina Norum
dc.coverage.spatialHopselva, Vestland (Hordaland) – Oselva, Vestland (Hordaland) – Nyttingneselva, Vestland (Sogn og Fjordane) – Borgelva, Nordland – Gryttingselva, Nordland – Åelva/Bødalselva, Nordland – Vardneselva, Troms – Karpelva, Finnmarken_US
dc.date.accessioned2024-03-05T12:44:23Z
dc.date.available2024-03-05T12:44:23Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-426-5220-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3121098
dc.description.abstractLarsen, B.M., Magerøy, J.H., Skogmo, K. & Johansen, K.N. 2024. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2023. NINA Rapport 2412. Norsk institutt for naturforskning. I «Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera 2019–2028» inngår kartlegging og overvåking som ett av fem prioriterte satsingsområder. Overvåkingsprogrammet for elvemusling som ble etablert i 2000, ble oppsummert og evaluert i 2017 (NINA Rapport 1350) og videreført med et nytt og revidert opp-legg for perioden 2018–2023. Programmet omfatter nå 40 lokaliteter, som skal undersøkes en gang hvert sjette år. Dette innebærer årlige undersøkelser av fra to til fem lokaliteter med standard overvåkingsmetodikk (totalt 20 A-lokaliteter) og fra to til fem lokaliteter med en enklere metodikk (totalt 20 B-lokaliteter). I 2023 ble det undersøkt åtte lokaliteter: Fire A-lokaliteter (Oselva, Åelva, Vardneselva og Karpelva) og fire B-lokaliteter (Hopselva, Nyttingneselva, Borgelva og Gryttingselva). Overvåkingsprogrammet i seg selv er viktig for å dokumentere utvikling over tid. Like viktig er det at et systematisk innsamlet materiale fra mange lokaliteter vil frambringe ny generell kunnskap. Dette kan igjen initiere andre undersøkelser som er viktig for forvaltningen av elvemusling. Hopselva (Vestland, tidligere Hordaland fylke) har status som B-lokalitet og er ikke undersøkt tidligere i overvåkingsprogrammet, men det finnes en tilstandsbeskrivelse fra 2010. I 2010 og 2023 oppnådde Hopselva henholdsvis 6 og 9 av 36 poeng i poengmodellen (en verdivurdering som bedømmer status og levedyktighet for elvemusling). Bestanden har gått fra liten levedyktighet (sårbar for ytterligere reduksjon og kan kreve omfattende tiltak) til sannsynlig levedyktig, men tiltak bør fortsatt utredes/gjennomføres. Rekrutteringen er svak, men tallene kan likevel tyde på at bestanden har økt noe i antall fra 2010 til 2023. På grunn av en lav andel muslinger mindre enn 50 mm (1,1 %) og ingen muslinger mindre enn 20 mm i 2023, oppnådde Hopselva en naturindeks på bare 0,6. Økologisk tilstand ble vurdert å være moderat. Det skal imidlertid lite til før tilstanden blir ytterligere forverret, og det er nødvendig å utrede tiltak for å oppnå miljø-målene mht. elvemusling i vassdraget. Oselva (Vestland, tidligere Hordaland fylke) har status som A-lokalitet og er undersøkt tidligere i overvåkingsprogrammet i 2004 og 2012. I 2004, 2012 og 2023 oppnådde Oselva henholdsvis 17, 23 og 19 av 36 poeng i poengmodellen. Det var derfor en reduksjon i antall poeng i 2023, men bestanden bedømmes fortsatt å ha høy levedyktighet og meget høy verneverdi. Rekrutteringen har avtatt fra 2012 til 2023, og dette er årsaken til at antall poeng er redusert. Det var fortsatt 7 % av muslingene som var mindre enn 50 mm, men andelen muslinger mindre enn 20 mm (nyrekruttering) ble redusert fra 3 % i 2012 til 1 % i 2023. Oselva hadde en naturindeks på 1,0 i 2012, men denne falt til 0,8 i 2023. På samme måte gikk økologisk tilstand ned fra å være svært god i 2012 til å være god i 2023. Oselva opprettholder foreløpig et tilfredsstillende miljømål, men det er viktig å følge med på utviklingen slik at tilstanden ikke forverrer seg. Nyttingneselva (Vestland, tidligere Sogn og Fjordane fylke) har status som B-lokalitet og er ikke undersøkt tidligere i overvåkingsprogrammet, men det finnes tilstandsbeskrivelser fra 2003 og 2016. I 2023 oppnådde Nyttingneselva 16 av 36 poeng i poengmodellen. Bestanden bedømmes å være sannsynlig levedyktig, men tiltak bør utredes/gjennomføres. På grunn av en noe svak rekruttering (henholdsvis 0,9 og 6,6 % muslinger mindre enn 20 og 50 mm) oppnådde Nyttingneselva en naturindeks på 0,8 i 2023 og økologisk tilstand ble vurdert å være god. I 2003 oppnådde Nyttingneselva 20 poeng i poengmodellen, naturindeks på 1,0 og økologisk tilstand var svært god. Det har dermed vært en negativ utvikling i løpet av de siste 20 årene. Da rekrutteringen er noe svak og habitatkvaliteten er vurdert som dårlig i 2023, er det usikkert om rekrutteringen er høy nok til å sikre bestanden på lang sikt. For å oppnå en økologisk tilstand, der miljømålene er tilfredsstilt, må andelen muslinger mindre enn 50 mm øke og nyrekruttering må også forekomme regelmessig. Borgelva (Nordland fylke) har status som B-lokalitet og er ikke undersøkt tidligere i overvåkingsprogrammet, men det finnes tilstandsbeskrivelser fra 2007 og 2016. I 2023 oppnådde Borgelva 17 av 36 poeng i poengmodellen. Dette var en reduksjon i forhold til 2016, da Borgelva oppnådde 20 poeng. Det er varia-sjonen i rekruttering mellom år som gir størst utslag. Bestanden ble bedømt å ha høy levedyktighet og meget høy verneverdi i 2016, men ble redusert til sannsynlig levedyktig i 2023, og tiltak bør utredes/gjennomføres. På grunn av en noe svak rekruttering (henholdsvis 3,4 og 5,2 % muslinger mindre enn 20 og 50 mm) oppnådde Borgelva en naturindeks på 0,8 i 2023 og økologisk tilstand ble vurdert å være god. Da rekrutteringen er noe svak, er det usikkert om den er høy nok til å sikre bestanden på lang sikt. For å oppnå en stabil høy økologisk tilstand, der miljømålene er tilfredsstilt, må andelen muslinger mindre enn 50 mm øke og nyrekruttering må også forekomme regelmessig. Gryttingselva (Nordland fylke) har status som B-lokalitet og er ikke undersøkt tidligere i overvåkingspro-grammet, men det finnes en tilstandsbeskrivelse fra 2007. I 2023 oppnådde Gryttingselva 33 av 36 poeng i poengmodellen. Dette var en økning i forhold til 2007, da Gryttingselva oppnådde 25 poeng. Det er variasjonen i rekruttering mellom år og manglende graving i substratet i 2007 som gir størst utslag. Bestanden ble bedømt å ha høy levedyktighet og meget høy verneverdi både i 2007 og 2023. På grunn av god rekruttering i 2023 (henholdsvis 10,2 og 39,7 % muslinger mindre enn 20 og 50 mm) oppnådde Gryttingselva en naturindeks på 1,0 og økologisk tilstand ble vurdert å være svært god. Åelva (Nordland fylke) har status som A-lokalitet og er undersøkt tidligere i overvåkingsprogrammet i 2006 og 2013. I 2006, 2013 og 2023 oppnådde Åelva henholdsvis 32, 32 og 28 av 36 poeng i poengmodellen. Bestanden bedømmes å ha høy levedyktighet og meget høy verneverdi. Men rekrutteringen har avtatt noe fra 2004 og 2011 til 2023, og dette er årsaken til at antall poeng er redusert. Åelva hadde fortsatt en relativt høy andel muslinger mindre enn 50 mm (22,2 %), men andelen muslinger mindre enn 20 mm (nyrekruttering) ble redusert fra henholdsvis 12 og 5 % i 2006 og 2013 til bare 2 % i 2023. Åelva oppnådde likevel en naturindeks på 1,0 i 2023, det samme som tidligere. Økologisk tilstand ble også fortsatt vurdert å være svært god. Åelva opprettholder derfor et tilfredsstillende miljømål, men det er viktig å følge med på utviklingen slik at tilstanden ikke forverrer seg. Vardneselva (Troms fylke) har status som A-lokalitet og er ikke undersøkt tidligere i overvåkingsprogrammet, men det finnes en tilstandsbeskrivelse fra 2009. I 2023 oppnådde Vardneselva 19 av 36 poeng i poengmodellen. Dette var en svak økning i forhold til 2009, da Vardneselva oppnådde 17 poeng. Det er variasjonen i rekruttering mellom år og manglende graving i substratet i 2009 som gir dette utslaget. Bestanden ble bedømt å ha høy levedyktighet og meget høy verneverdi i 2023. Rekrutteringen de siste årene framstår likevel som noe lav, og det er en indikasjon på at bestanden har avtatt i antall i de siste årene. Men på grunn av en høy andel muslinger mindre enn 50 mm (23,9 %), og 2,8 % muslinger mindre enn 20 mm, oppnådde Vardneselva en naturindeks på 1,0 i 2023. Økologisk tilstand ble også vurdert å være svært god. Karpelva (Finnmark fylke) har status som A-lokalitet og er undersøkt tidligere i overvåkingsprogrammet i 2005 og 2015. I 2023 oppnådde Karpelva 33 av 36 poeng i poengmodellen. Dette var en økning i forhold til 2005 og 2015, da Karpelva oppnådde henholdsvis 20 og 28 poeng. Det er variasjonen i rekruttering mellom år som gir størst utslag. Bestanden bedømmes likevel å ha høy levedyktighet og meget høy verneverdi i alle de tre årene. Da andelen muslinger mindre enn 50 mm var >10 % i 2023 og nyrekruttering (muslinger mindre enn 20 mm) forekommer, oppnådde Karpelva en naturindeks på 1,0 og økologisk tilstand ble vurdert å være svært god. Dette er uforandret sammenlignet med 2015, men det var en økning både i naturindeks og økologisk status sammenlignet med 2005.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2412
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectelvemuslingen_US
dc.subjectvertsfisk (laks og ørret)en_US
dc.subjectmuslinglarveren_US
dc.subjectvannkvaliteten_US
dc.subjectredokspotensialen_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectfreshwater pearl musselen_US
dc.subjecthost fish (Atlantic salmon and brown trout)en_US
dc.subjectmussel larvaeen_US
dc.subjectwater qualityen_US
dc.subjectredox potentialen_US
dc.titleOvervåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2023en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber165en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2314]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel