Show simple item record

dc.contributor.authorÅström, Sandra
dc.contributor.authorÅström, Jens
dc.contributor.authorBøhn, Kristoffer
dc.contributor.authorDahle, Sondre
dc.coverage.spatialNorge, Norwayen_US
dc.date.accessioned2024-02-07T12:07:25Z
dc.date.available2024-02-07T12:07:25Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-426-5192-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3116164
dc.description.abstractÅström, S., Åström, J., Bøhn, K. & Dahle, S. 2024. Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2023. NINA Rapport 2388. Norsk institutt for naturforskning. Siden 2009 har Norsk institutt for naturforskning (NINA) på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Inventeringene foretas i gressmark og åpen skogsmark i lavlandet av frivillige registranter som rekrutteres og organiseres gjennom Sabima. Overvåkingen av dagsommerfugler og humler ble i 2023 utført i de fire etablerte regionene: region Øst (tidligere fylkene Vestfold og Østfold), region Sør (tidligere fylket Vest-Agder og Rogaland), region Trøndelag, samt region Vest (Vestland og Møre og Romsdal). Prosjektet leverer data for indikatorene dagsommerfugler og humler i hovedøkosystemene åpent lavland og skog til Naturindeks for Norge, som ledes av Miljødirektoratet. En separat nettside for prosjektet med en egen innsynsløsning beskriver de innsamlete dataene i detalj (http://view.nina.no/humle_sommerf/), helt tilbake til starten av prosjektet. De innsamlete dataene for 2009-2023 er benyttet til å beregne artsgruppenes samfunnsindeks, som er indikatorene som blir brukt i Naturindeks. Dataene er også analysert med konvensjonelle statistiske metoder. Region Vest ble inkludert i prosjektet i 2022, så med kun to år med overvåkingsdata er det fortsatt for tidlig å kunne si noe om trendene der. Generelt sett ser trenden i perioden bra ut for dagsommerfugler, men med blandede resultater for humler. Dagsommerfugler viser en samlet oppadgående tidstrend i alle tre regioner, selv om det er på ulike nivåer i de forskjellige regionene. Nivåene for de forskjellige bestandsmålene av dagsommerfugler er høyest i region Øst. Humler viser en oppadgående tidstrend i region Sør, mens regionene Øst og Trøndelag viser nedadgående trender for humler, selv om de forskjellige bestandsmålene av humler sammenlignet mellom regioner generelt ikke ligger på ulike nivåer. Blomsterdekke ved transektene viser en økning i Trøndelag, mens det har avtatt over tid i regionene Sør og Øst. Blomsterdekke viste seg å være en viktig faktor for både dagsommerfugler og humler, og forklarer mye av variasjonen i alle analysene. Likevel er det viktig å bemerke at det fortsatt finnes andre ukjente faktorer som påvirker trendene hos både dagsommerfugler og humler i regionene.en_US
dc.description.abstractÅström, S., Åström, J., Bøhn, K. & Dahle, S. 2024. National monitoring of butterflies and bumblebees in Norway. Summary of the activity in 2023. NINA Report 2388. Norwegian Institute for Nature Research. The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) has, on behalf of the Norwegian Environment Agency, conducted area representative surveys of butterflies and bumblebees since 2009. The surveys are performed by citizen scientists in grassland and open woodland in the lower parts of Norway (i.e. excluding alpine areas) and are coordinated by The Norwegian Biodiversity Network (Sabima). In 2023, the surveys were carried out in the four established regions: region Øst (eastern Norway; former counties Vestfold and Østfold), region Sør (southern Norway; former county Vest-Agder and Rogaland), region Trøndelag (central Norway), and region Vest (Vestland and Møre and Romsdal). The project delivers data to the Nature index for Norway (led by the Norwegian Environment Agency) for the indicators butterflies and bumblebees in open lowland and woodland. A separate web page has been created as an information channel for communicating the data from the project in detail. At this site (http://view.nina.no/humle_sommerf/), the citizen scientists and the public can find information about all data collected since the start of the project. Community indices for the years 2009-2023 were calculated from the collected data. The data were also analysed with conventional statistical methods. Region Vest was included in the project in 2022, so with only two years of monitoring data it is still too early to be able to say anything about the trends there. In general, the trend for this period looks good for butterflies, but with mixed results for bumblebees. Butterflies show an overall upward time trend in all three regions, but at different levels in the different regions. The levels for the various measurements of butterflies are highest in region Øst. Bumblebees show an upward time trend in region Sør, while region Øst and Trøndelag show downward trends for bumblebees, although the levels for the various measurements of bumblebees did not differ between the regions. The registered cover of flowering plants on the transects shows an increase in Trøndelag, while it has decreased over time in the Sør and Øst regions. Flower cover thus proved to be an important factor for both butterflies and bumblebees and explains much of the variation in all the analyses. Nevertheless, it is important to note that there are still other unknown factors that drive the trends in both butterflies and bumblebees in the regions.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2388
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectdagsommerfugleren_US
dc.subjecthumleren_US
dc.subjectåpent lavlanden_US
dc.subjectskogen_US
dc.subjectsamfunnsindeksen_US
dc.subject2023en_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectbutterfliesen_US
dc.subjectbumblebeesen_US
dc.subjectopen lowlanden_US
dc.subjectgrasslanden_US
dc.subjectwoodlanden_US
dc.subjectcommunity indexen_US
dc.titleNasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2023en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber40en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2306]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record