Show simple item record

dc.contributor.authorFollestad, Arne
dc.date.accessioned2024-01-08T11:13:45Z
dc.date.available2024-01-08T11:13:45Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-426-5212-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3110351
dc.description.abstractFollestad, A. 2024. Ringsholmane fuglefredningsområde i Bamble – vil støy fra utfylling i sjø forstyrre fuglene i hekkeperioden? NINA Rapport 2404. Norsk institutt for naturforskning. Norsk institutt for naturforskning (NINA) ble i epost datert 24.08.2023 kontaktet av Frier Vest AS, som jobber med et prosjekt hvor det skal fylles ut masse i sjø for bl.a. ny havn i Frierfjorden i Bamble kommune. I utfyllingstillatelsen fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, var det et krav om å ta hensyn til sjøfugler som hekker på fuglefredningsområdet Ringsholmane. Ut fra føre-var-prinsippet, så lenge effekter av støy fra utfylling av masse og spunting ikke var kjent for Statsforvalteren, skulle det ikke foregå støyende arbeid nærmere enn 800 meter fra holmene i perioden 15. mars til 15. juli (etableringsperioden før hekketid og hekketid). Dette gjelder for både spunting og utfylling i områder med direkte siktlinje til holmene. Statsforvalteren åpner imidlertid for at tiltakshaver i samarbeid med faglig ekspertise kan gjennomføre undersøkelser av tiltakenes effekt på hekkende sjøfugler i fuglefredningsområdet og ev. på bakgrunn av resultatene av en slik undersøkelse søke om endring av vilkår i tillatelsen. I henvendelsen ba Frier Vest AS NINA om å vurdere den faglige bakgrunnen for kravet. I denne rapporten presenteres - vernegrunnlaget for Ringsholmane fuglefredningsområder - en vurdering av de krav til avbøtende tiltak Statsforvalteren har satt til støyreduksjon i hekke-perioden - en oversikt over utviklingen av sjøfuglbestandene på de to holmene (så godt som det lar seg gjøre ut fra tilgjengelige data) - en litteraturstudie for hvordan sjøfugl kan forstyrres av ulike menneskelige aktiviteter, med vekt på støy fra anleggsarbeider - et forslag til oppfølgende undersøkelser for å studere hvordan de hekkende sjøfuglene på Ringsholmane kan reagere på støy fra spunting og utfylling Statsforvalteren begrunner kravene gitt i utslippstillatelsen med at Ringsholmane er meget viktige hekkelokaliteter for sjøfugl, med et stort utvalg arter og stor tetthet og stabilt gode forekomster fra år til år, basert på en uttalelse til verneplanarbeidet for sjøfugl i 2009. En gjennomgang av sjøfugldata fra området viser at det ikke er faglig grunnlag for denne vurderingen (bare ei telling før 2009 foreligger, fra 1994 for den søndre holmen). Tellinger i 2014-2015 viste en lokal bestand av store måker. I 2023 var det derimot svært få måkefugler som hekket. Årsaker til dette er ikke kjent, men det anbefales nye tellinger for å se om måkene kan reetablere seg på holmene. Litteraturstudiet og erfaringsbasert kunnskap gir ikke holdepunkter for at hekkende sjøfugler på Ringsholmane vil bli vesentlig forstyrret av støy fra anleggsarbeidet med spunting og utfylling, gitt hvor lav støyen vil være på de lange avstandene mellom holmene og anleggsområdet (500 m for den søndre holmen og 880 m for den nordre). Støynivået fra spunting på en avstand av om lag 500 m vil være lavere enn en normal samtale. Støysonekartet for et pukkverk i tilknytning til havneområdet, indikerer et støynivå av dette ved Ringsholmane på rundt 50 dB, også det på nivå med eller lavere for en samtale. De lave støynivåene på lange avstander fra anleggsarbeidet indikerer klart at høyt støynivå alene fra utfylling (tipping av lass) eller spunting, ikke vil forstyrre sjøfuglene i hekkeperioden, inkludert etableringsperioden. Sett i sammenheng med de lave hekkebestandene i 2023, synes det ikke å være faglig grunnlag for de tidsmessige restriksjonene som er satt for gjennomføring av anleggsarbeidet.en_US
dc.description.sponsorshipFrier Vest Asdal ASen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2404
dc.subjectsjøfugleren_US
dc.subjecteffekter av støyen_US
dc.subjectspuntingen_US
dc.subjectseabirdsen_US
dc.subjecteffects of noiseen_US
dc.subjectpilingen_US
dc.titleRingsholmane fuglefredningsområde i Bamble – vil støy fra utfylling i sjø forstyrre fuglene i hekkeperioden?en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber25en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2303]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record