Show simple item record

dc.contributor.authorBergan, Morten André
dc.contributor.authorNøst, Terje Henrik
dc.coverage.spatialSjøskogbekken, Ranheimen_US
dc.date.accessioned2023-12-01T16:18:56Z
dc.date.available2023-12-01T16:18:56Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-426-5171-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3105649
dc.description.abstractBergan, M. A. & Nøst, T. H. 2023. Kan Sjøskogbekken i Trondheim kommune igjen få en livskraftig bestand av sjøørret? Historikk, dagens tilstand og mulighetsvurderinger. NINA Rapport 2368. Norsk institutt for naturforskning. Denne NINA-rapporten gir en historisk beskrivelse av Sjøskogbekkens betydning for sjøørret. Rapporten diskuterer mulige årsaker til at sjøørreten ble borte, gjennom å vise til utvikling i vannkvalitet, ungfiskovervåking og inngrepshistorikk. Videre skisserer rapporten mulighetsvurderinger for å hente tilbake en tapt sjøørretbestand for Sjøskogbekken. Opprinnelig hadde Sjøskogbekken en tallrik og livskraftig sjøørretbestand, med nærmere sju kilometer naturlig anadrom strekning. Denne sjøørretbestanden har siden 1960-tallet gått tilnærmet helt tapt på grunn av ulike menneskeskapte årsaker. Sjøskogbekkken har vært svært forurenset som følge av kloakkutslipp og partikkelforurensning, men også avrenning fra landbruk, sig fra deponi og annen diffus forurensning fra nedbørfeltet. I dag er bekken vesentlig renere. Samtidig har summen av fysisk-/tekniske inngrep og endringer i bekkeløpet også hatt stor negativ innvirkning for sjøørreten, med vei- og jernbanekryssinger, bekkelukkinger, kanaliseringer og ras/erosjonsikringer. Bekkepartiet ved jernbanekryssingen i nedre del har vært en av flaskehalsene for sjøørretens vandringer i bekken. Gammel kulvertløsning og en tilknyttet bekkelukking nedstrøms har stoppet oppvandring av sjøørret siden 1970-tallet. Dette har medført et tap av areal på mer enn 6 kilometer bekkelengde for sjøørret oppstrøms. Jernbanekulverten ble byttet høsten 2023, og kulverten skal gjøres fiskeførende. Dette gjør at fisken igjen kan vandre forbi dette området i bekken. Dersom tiltaket med kulvertbytte blir vellykket, vil det åpne seg muligheter for sjøørreten videre oppover vassdraget. Dette kan bidra til å få tilbake en livskraftig bestand av sjøørret i Sjøskogbekken. Det vil samtidig være en forutsetning at vannkvaliteten fortsetter å være stabilt god, og at det gjøres gode fiskeforsterkende tiltak med restaurering.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2368
dc.subjectbekkeren_US
dc.subjectrestaureringen_US
dc.subjectfri vandringsveien_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjecttiltak og tiltaksoppfølgingen_US
dc.subjectvannforskriftenen_US
dc.subjectsjøørreten_US
dc.subjectlaksen_US
dc.subjectstreamsen_US
dc.subjectseatrouten_US
dc.subjectsalmonen_US
dc.subjectrestorationen_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectmitigating measuresen_US
dc.titleKan Sjøskogbekken i Trondheim kommune igjen få en livskraftig bestand av sjøørret? Historikk, dagens tilstand og mulighetsvurderingeren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber30en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2303]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record