Show simple item record

dc.contributor.authorNiebuhr, Bernardo Brandão
dc.contributor.authorPanzacchi, Manuela
dc.contributor.authorMoorter, Bram van
dc.contributor.authorGundersen, Vegard
dc.contributor.authorTveraa, Torkild
dc.coverage.spatialNorge, Rondane villreinområdeen_US
dc.date.accessioned2023-11-27T20:46:20Z
dc.date.available2023-11-27T20:46:20Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-426-5162-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3104863
dc.description.abstractNiebuhr, B.B., Panzacchi, M., van Moorter, B., Gundersen, V., & Tveraa, T. 2023. Scenarioanalyser – evaluering av effekten av avbøtende tiltak for villrein i Rondane Nord. NINA Rapport 2359. Norsk institutt for naturforskning. ‘Kvalitetsnormen for villrein’ klassifiserer tilstanden av villreinområdene basert på tre måle-parametere, hvorav den ene –i fokus i rapporten– er menneskelig arealpåvirkning på leveområdene som gir seg utslag i habitattap. Videre prosesser skal avklare hvilke utfordringer de ulike områdene har, og gi grunnlag for utvikling av tiltaksplaner for å nå kvalitetsmålene. I noen tilfeller kan det være aktuelt å bruke statistiske scenarioanalyser for arealinngrep for å innhente supplerende kunnskapsgrunnlag for å vurdere og prioritet tiltakene som kan bedre leveområder for villrein. Sommeren 2023 mottok Miljødirektoratet forespørsler for 57 scenarier i Rondane, Hardangervidda, Nordfjella, Snøhetta, Knutshø, Setesdal. I denne rapporten presenterer vi resultatene fra scenarioanalyser for Rondane Nord. Historiske villreintrekk er brutt av menneskelig forstyrrelser de siste tiårene, slik at Rondane nord er delt i to delbestander, nord og sør for elva Ula. Det ble foreslått 2 hovedscenarier for å få kunnskap om hvilket sett av tiltak som ville være mest effektivt for å gjenopprette et trekk mellom delbestandene, sommerstid. I scenario 1, i øst, skal Bjørnhollia turisthytte og stier/vei til/fra fjernes. Scenario 2, i vest, består av 2 deler: fjerning av Peer-Gynt-hytta og stier til/fra (2A), og fjerning av stier og en veistrekning mellom Mysusæter-Rondvassbu (2B). Resultater bekrefter at tilkoblingen for villrein mellom nord og syd for Ula er svært kritisk, da området stort sett er delt i to ved Rondanemassivet pga. en kombinasjon av topografi og turisme. Modellen fanger godt opp de historiske korridorene mellom de to delbestandene i Rondane Nord–identifisert ut fra data om fangstanlegg og lokalkunnskap. Det er pekt på to (tre) muligheter for villreinen hvis den skulle bevege seg gjennom Rondane Nord: i øst, ved Bjørnhollia, og i vest, ved Peer Gynt Hytta. Disse historiske korridorene kan imidlertid ikke lenger defineres som funksjonelle korridorer i høyturistsesongen, og vi har laget scenarier for å undersøke om fjerning av infrastruktur i disse to områdene, kan opprette korridoren igjen. Hvorvidt villrein kan bruke disse historiske korridorene i dag avhenger av hvor mye infrastruktur og menneskelige aktiviteter det er i korridorene. Det er også avhengig av hvor villig eller motivert villreinen kan være til å «ta risiko» og bevege seg gjennom områder som fortsatt vil være ganske preget av menneskelige forstyrrelser, selv om de foreslåtte infrastrukturene ville bli fjernet. Vi har derfor simulert de foreslåtte scenariene ift. fjerning av infrastruktur (1, 2A, 2B), i kombinasjon med tre «atferds scenarier», ved å endre modellparameteren, α, som beskriver om villrein er mer eller mindre risikovillige og motivert til å nå nye beiteområdene. Basert på modellene er det følgende resultater om effekt av ulike tiltak som trekkes fram: • Scenarioet som forventes å gi den høyeste økningen i funksjonalitet er åpenbart scenario 1-2A+B, hvor all infrastruktur fjernes (38,1 km2). • Det beste "enkelttiltak" er å fjerne turisthytta Bjørnhollia (1, øst); dette forventes å gi samme gevinst i funksjonalitet (19,4 km2) som å fjerne all infrastruktur i vest (2A+B; 19,5 km2). Dette fordi selv om de foreslåtte infrastrukturer på vestsiden skulle fjernes (2A+B), vil det likevel være forstyrrelseskilder i nærområdet som påvirker et ganske stort område, nemlig en høy tetthet av private hytter med tilhørende infrastruktur og forstyrrelseskilder. • Scenariene 2B eller 2A hver for seg forventes ikke å åpne korridoren helt, også fordi de ville ta tak i kun en av de to barrierene reinen må krysse. Tvert imot vil fjerning av infrastruktur på østsiden i større grad fjerne forstyrrelser i området. • Fjerning av begge barrierene på vestsiden (2A+B) forventes imidlertid å gi høy mengde funksjonelt habitat, spesielt i tilfellet villrein vil være mer risikovillig - da området de måtte ha krysset er mer forstyrret enn området i øst. Reinen vil kunne være mer motivert til å ta flytte seg for eksempel ved økte forstyrrelser i beiteområdene, økt bestandstetthet, dårlige beiteforhold eller værforhold. For å sikre tilkoblingen og forbindelsene mellom villreinområdene er det viktig å vurdere all infrastruktur og forstyrrelseskilder langs hele korridorer, fra start til slutt.en_US
dc.description.abstractNiebuhr, B.B., Panzacchi, M., van Moorter, B., Gundersen, V., & Tveraa, T. 2023. Scenario analyses – assessing the effect of mitigation measures on wild reindeer in Rondane Nord. NINA Report 2359. Norwegian Institute for Nature Research. The Norwegian government has recently introduced a ‘Quality norm’ to classify the status of the wild reindeer management areas. One of the parameters to do so is human impact on habitats. Further processes must assess the main anthropogenic drivers in each area, to support the development of action plans and mitigation measures to achieve the quality targets. In some cases, it is relevant to use statistical scenario analyzes to obtain knowledge for assessing and prioritizing mitigation measures for wild reindeer. In 2023, the Norwegian Environment Agency received requests for 57 scenarios from the project groups involved in the action plans in Rondane, Hardangervidda, Nordfjella, Snøhetta, Knutshø, Setesdal. Here we present the results for Rondane Nord. Historical wild reindeer migratory routes have been disrupted in recent decades by human disturbance. Rondane Nord got divided into two sub-populations, north and south of Ula. Two scenarios were proposed to understand which measures would be the most effective in restoring migrations between subpopulations during summer. In scenario 1, in the east, Bjørnhollia tourist hut and paths/road to/from the cabin are to be removed. Scenario 2, in the west, consists of 2 sub-scenarios: removal of the Peer-Gynt Hytta and paths to/from it (2A), and removal of paths and a road section between Mysusæter and Rondvassbu (2B). The results confirm that the connectivity status in Rondane Nord is critical for reindeer migration, as the area is divided in two by the Rondanemassivet due to both topography and tourism. The model captures well the historical corridors –as confirmed by local knowledge and data on trapping facilities. This points to two (three) movement corridor possibilities, if the reindeer were to move through Rondane in the North: one on the East, passing by Bjørnhollia, and one on the West, going through Peer Gynt Hytta. However, these can no longer be defined as functional corridors during the tourist season. If reindeer can use these historic corridors depends on infrastructure in the corridors, but also on how motivated they may be to "take risks" and move through areas under human disturbance, if the proposed infrastructure was removed. We have therefore simulated the proposed scenarios in relation to removal of human activity (1, 2A, 2B), in combination with 3 "behavioral scenarios", by changing a model parameter, α. It describes whether reindeer would be more or less risk-averse and motivated to reach the grazing areas on the other side of the Rondanemassivet. Based on the models, we can highlight the following results: • The scenario expected to give the highest increase in functionality is scenario 1-2A+B, where all infrastructure is removed (38.1 km2). • The best "single measure" is to remove Bjørnhollia (1, East); this is expected to give the same gain in functionality (19.4 km2) as removing all infrastructure in the West (2A+B; 19.5 km2). This is because even if the infrastructure on the West side were to be removed (2A+B), there will still be sources of disturbance in the surroundings that affect a large area (a high density of private cabins with associated disturbance). • Scenarios 2B or 2A individually are not expected to open the corridor completely – they would address only one of the two barriers reindeer must cross. In contrast, removal of infrastructure on the East will to a greater extent "free" the surrounding area from disturbance. • However, removal of both barriers on the west side (2A+B) is expected to provide a high amount of functional habitat, especially if reindeer are less risk-averse – as the area they must cross is highly disturbed. Reindeer may be more motivated to move, for example, if disturbance in grazing areas or population density increase, or under poor grazing or weather conditions. To ensure effective connectivity, it is important to assess all infrastructure and sources of disturbance along the entire corridors, from the start to the end.
dc.description.sponsorshipMiljødirektoratet: M-2640|2023en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2359
dc.subjectvillreinen_US
dc.subjectavbøtende tiltaken_US
dc.subjectkvalitetsnorm for villreinen_US
dc.subjecttiltaksplaneren_US
dc.subjectkonsekvensutredningen_US
dc.subjectkonnektivitet, korridoreren_US
dc.subjectleveområdets funksjonaliteten_US
dc.subjectwild reindeeren_US
dc.subjectmitigation measuresen_US
dc.subjectqualitynorm for wild reindeeren_US
dc.subjectaction plansen_US
dc.subjectimpact assessmenten_US
dc.subjectconnectivity, corridorsen_US
dc.subjecthabitat functionalityen_US
dc.titleScenarioanalyser. Evaluering av effekten av avbøtende tiltak for villrein i Rondane Norden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber49en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2306]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record