Show simple item record

dc.contributor.authorCordes, Line
dc.contributor.authorMay, Roel
dc.coverage.spatialNorth Sea, Nordsjøen, Norwegian Sea, Norskehaveten_US
dc.date.accessioned2023-11-20T12:17:08Z
dc.date.available2023-11-20T12:17:08Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-426-5151-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103568
dc.description.abstractCordes, L.S. & May, R. 2023. Long-term monitoring of bird migration across the North and Norwegian Seas. NINA Report 2350. Norwegian Institute for Nature Research. Renewable energy developments are expanding offshore in order to meet the world’s energy demands, and floating structures permit previously undisturbed areas to be utilised. As a result, there are growing concerns over impacts on migrating birds, however, very little is known about the amount, timing, or position of offshore migration due to the challenges involved in obtaining such data. Long-term monitoring of offshore bird migration is necessary to be able to discriminate inter-annual variability from temporal trends in migration patterns, as well as to capture how migrating species are responding to offshore human developments and climate change. Here we summarise the sensor and non-sensor-based approaches that are suitable for mon-itoring offshore bird migration in the long-term including weather and avian radars, biologging, acoustics, laser scanners, camera technology, and citizen science. Each of these sensor-based and observational-based approaches come with their own strengths and weaknesses in terms of, for example, their spatial and temporal scale and resolution. Biologging, avian radar, and satellite imagery would provide the better offshore coverage, but weather radar and citizen science data are readily available, and if combined, could provide useful information on species-specific numbers of birds migrating towards the sea. We outline a plan including core activities for long-term monitoring of bird migration across the North and Norwegian Seas, including a network of weather radars, network of offshore radio telemetry, citizen science data, and collating information from avian radars at sea. We also propose research and development activities which require piloting, but which could provide important data offshore. These activities include analysis of satellite imagery, network of offshore acoustic monitoring, and utilising LiDAR off-shore. All listed R&D activities provide offshore data on bird migration at different temporal and spatial scales and resolution as well as different levels of key information on flight behaviour. If successfully tested, these R&D activities should become part of the core activities.en_US
dc.description.abstractCordes, L.S. & May, R. 2023. Langvarig overvåkning av fugletrekk over Nordsjøen og Norskehavet. NINA Rapport 2350. Norsk institutt for naturforskning. Fornybare energiprosjekter utvider seg til havs for å imøtekomme verdens energibehov, og flytende strukturer tillater tidligere uberørte områder å bli utnyttet. Som et resultat er det økende bekymringer knyttet til påvirkningen på trekkende fugler, men det er svært begrenset kunnskap om omfanget, tidspunktet eller posisjonen for fugletrekk utenfor kysten på grunn av utfordringene knyttet til å skaffe slike data. Langvarig overvåking av fugletrekk utenfor kysten er nødvendig for å kunne skille interårlig variasjon fra tidsmessige trender i trekkmønstre, samt for å fange opp hvordan trekkende arter reagerer på menneskelig utvikling til havs og klimaendringer. Her oppsummerer vi sensor- og ikke-sensorbaserte tilnærminger som egner seg for langvarig overvåking av fugletrekk til havs, inkludert vær- og fugleradarteknologi, biologging, akustikk, la-serskanning, kamerateknologi og frivillig innsats fra publikum. Hver av disse sensorbaserte og observasjonsbaserte tilnærmingene har sine egne styrker og svakheter når det gjelder for eksempel romlig og tidsmessig skala og oppløsning. Bare biologging, fugleradar og satellittbilder vil gi data fra åpent hav, men værradar og data fra frivillig innsats fra publikum er lett tilgjengelige og kan, hvis de kombineres, gi nyttig informasjon om artsbestemte antall trekkfugler som trekker mot havet. Vi skisserer en plan som inkluderer kjerneaktiviteter for langvarig overvåking av fugletrekk over Nordsjøen og Norskehavet, inkludert et nettverk av værradarer, et nettverk for radiotelemetri til havs, data fra frivillig innsats fra publikum og sammenstilling av informasjon fra fugleradarer til havs. Vi foreslår også forsknings- og utviklingsaktiviteter som krever testing, men som kan gi viktige data til havs. Disse aktivitetene inkluderer analyse av satellittbilder, et nettverk for akustisk overvåking til havs og bruk av LiDAR til havs. Alle de nevnte FoU-aktivitetene gir data fra havet om fugletrekk på ulike tidsmessige og romlige skalaer og oppløsninger, samt ulike nivåer av nøkkelinformasjon om flygeatferd. Hvis testing av disse FoU-aktivitetene blir vellykket, bør de bli en del av kjerneaktivitetene.en_US
dc.description.sponsorshipNorwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), Norwegian Environment Agency, Equinor, RWE Renewables Norway, Hafslund Vekst, Fred Olsen Seawind, Ørsted Ventures Norway, Vårgrønn, Marin Energi Testsenter (NOWC), Offshore Norge, Mainstream RP, TotalEnergies EP, Deep Wind Offshoreen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian Institute for Nature Research (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Report;2350
dc.subjectbird migrationen_US
dc.subjectmonitoring technologiesen_US
dc.subjectmonitoring planen_US
dc.subjectlong-termen_US
dc.subjectoffshoreen_US
dc.subjectradaren_US
dc.subjectacousticen_US
dc.subjectsatelliteen_US
dc.subjecttrackingen_US
dc.subjectLiDARen_US
dc.subjectcitizen scienceen_US
dc.subjectfugletrekken_US
dc.subjectovervåkingsteknologieren_US
dc.subjectovervåkingsplanen_US
dc.subjectåpent haven_US
dc.subjectakustisken_US
dc.subjectsatellitten_US
dc.subjectsporingen_US
dc.subjectfolkeforskningen_US
dc.titleLong-term monitoring of bird migration across the North and Norwegian Seasen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norwegian Institute for Nature Research. The publication may be freely cited where the source is acknowledgeden_US
dc.source.pagenumber44en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2340]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record