Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHanssen, Sveinn Are
dc.contributor.authorMoe, Børge
dc.contributor.authorAnker-Nilssen, Tycho
dc.coverage.spatialNorge, Oslofjorden, Skagerraken_US
dc.date.accessioned2023-11-16T13:52:29Z
dc.date.available2023-11-16T13:52:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-426-5165-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103032
dc.description.abstractHanssen, S.A., Moe, B. & Anker-Nilssen, T. 2023. Overvåking av ærfuglbestanden i Oslofjorden. Årsrapport 2023. NINA Rapport 2362. Norsk institutt for naturforskning. I mars 2020 varslet privatpersoner om døde og døende ærfugl i Larvik-området i Vestfold og Telemark fylke. Det kom raskt tilsvarende rapporter fra andre deler av kysten i Vestfold og Telemark, videre sørover i Agder samt i Østfold. I overkant av 100 ærfugler ble tatt vare på av lokalt personale fra Statens Naturoppsyn (SNO). NINA fikk ved hjelp av SNO tilgang på 104 individer for nærmere analyse og obduksjon ved NINA i Trondheim. Fuglene som ble brakt inn til NINA var generelt helt utmagret. I tillegg til analyser og obduksjoner fra de døde fuglene i 2020 har NINA sammenfattet data fra flytellinger utført i hele det berørte området samt data fra hekkeregistreringer/tellinger i indre Oslofjord, ytre Oslofjord og Agder. For å dokumentere trekkruter/forflytninger og overvintringsområder til ærfugl fra Oslofjorden instrumenterte vi i 2021 52 ærfugler fra to forskjellige kolonier (indre og ytre Oslofjord) med lysloggere. Lysloggerne bruker lysmålinger for å beregne omtrentlige posisjoner til fuglene gjennom året og resultater fra dette vil kunne avdekke hvilke områder ærfuglene bruker til forskjellige tider av året. Dette prosjektet ble utvidet i 2022 med ytterligere 60 lysloggere og med 42 loggere i 2023. Samtidig med instrumentering med lysloggere ble ærfuglene ringmerket. Avlesning av ringer vil kunne danne grunnlag for å beregne årlig overlevelse til ærfugl i henholdsvis indre og ytre Oslofjord. I 2022 fikk vi inn 14 loggere fra de fuglene som ble instrumentert i 2021, og i 2023 fikk vi inn 15 loggere. De foreløpige resultatene viser at en stor del av ærfuglene i Oslofjorden migrerer til Danmark i vinterhalvåret, men en andel fugl bruker Oslofjorden også om vinteren. Det ble totalt registrert 9350 ærfuglhanner under flytellingene i april 2020 og 11197 i det samme området i 2021. Flytellingene fra 2022 resulterte i 9708 hanner , og i 2023 ble det registrert 8375 hanner. Fra 2019 til 2020 ble det registrert en økning i antall hanner i alle områder bortsett fra Vest-Agder. Fra 2020 til 2021 økte antallet i alle områdene. Fra 2021 til 2022 var det igjen en liten nedgang og tallet var tilbake på 2020-nivå. I 2023 viste alle områdene en nedgang, bortsett fra vest Agder der det var et litt høyere antall enn 2022. Data fra hekkeregistreringene/tellingene viser en liten til moderat nedgang i antall hekkende ærfugl i ytre Oslofjord og Agder fra 2019 til 2020, mens bestanden i indre Oslofjord øker i antall. I 2021 viste tellingene at bestanden i ytre Oslofjord er uendret fra 2020, indre Oslofjord har hatt en liten nedgang mens data fra Agder viser en liten vekst i hekkebestanden. I 2022 var det ingen dramatiske endringer i hekkebestanden. I 2023 var det en ytterligere nedgang i alle områdene. Data fra overvåkningen i to kolonier i indre og ytre Oslofjord i forbindelse med lysloggerinstrumentering/ringmerking viste at gjennomsnittlig kullstørrelse i 2022 var mye lavere i indre Oslofjord, mens i 2023 var kullstøreelsen tilnærmet lik i de to koloniene. Oppfølging av ærfuglbestandene i Oslofjorden årene etter denne hendelsen med økt vinterdødelighet vil være svært nyttig for å kunne vurdere om dette var en enkeltepisode i vinteren 2020, eller symptom på en vedvarende ustabilitet som kan komme til å påvirke bestandene i årene framover. Kunnskap om bestandsutvikling kombinert med data fra lysloggere og ringmerking kan gi viktig informasjon til forvaltningen om artens behov for arealer og tilstand over tid.en_US
dc.description.abstractHanssen, S.A., Moe, B., & Anker-Nilssen, T. 2023. Monitoring of the eider population in Oslofjorden Year report 2022. NINA Report 2362. Norwegian Institute for Nature Research. In March 2020, people reported dead and dying common eiders in the Larvik area of Vestfold and Telemark County. Similar reports quickly emerged from other parts of the coast in Vestfold and Telemark, extending southwards into Agder and eastwards into Østfold. Over 100 common eiders were collected by local personnel from the Norwegian Environment Agency (SNO). NINA (Norwegian Institute for Nature Research) gained access to 104 individuals for further analysis and necropsy at NINA in Trondheim. The birds brought to NINA were generally extremely emaciated. In addition to analyses and necropsies of the dead birds in 2020, NINA compiled data from aerial surveys conducted throughout the affected area, as well as data from nest registrations/counts in the inner Oslo Fjord, outer Oslo Fjord, and Agder. In order to document migration routes/movements and wintering areas of common eiders from the Oslo Fjord, 52 common eiders from two different colonies (inner and outer Oslo Fjord) were equipped with light loggers in 2021. The light loggers use light measurements to estimate approximate positions of the birds throughout the year, and results from this could reveal which areas the common eiders use at different times of the year. This project was expanded in with an additional 60 light loggers in 2022 and 42 loggers in 2023. Concurrent with instrumenting with light loggers, the common eiders were also ringed. Ringing data will provide the basis for survival estimates for common eiders. In 2022, we collected 14 loggers from the birds instrumented in 2021, and in 2023, we collected 15 loggers. Preliminary results show that many eiders migrate to Denmark in winter, but some birds inhabit Oslofjorden also in winter. A total of 9,350 common eider males were recorded during the aerial surveys in April 2020, 11,197 in 2021, 9,708 in 2022, and in 2023, 8,375 males were observed. From 2019 to 2020, there was an increase in the number of males in all areas except Vest-Agder. From 2020 to 2021, the number increased in all areas. From 2021 to 2022, there was a slight decrease, and the number returned to the 2020 level. In 2023, all areas showed a decrease, except for Vest-Agder. Data from nest registrations/counts showed a small to moderate decrease in the number of breeding common eiders in the outer Oslo Fjord and Agder from 2019 to 2020, while the population in the inner Oslo Fjord increased. In 2021, the counts indicated that the population in the outer Oslo Fjord were unchanged from 2020, the inner Oslo Fjord has experienced a slight decrease, while data from Agder shows a small growth in the breeding population. In 2022, there were no dramatic changes in the breeding population. In 2023, there was a decrease in all areas. The average clutch size in 2022 was much lower in the inner Oslo Fjord, while in 2023, the clutch size was approximately the same in the two colonies. Follow-up on common eider populations in the Oslo Fjord in the years following this event of increased winter mortality will be crucial to assess whether this was a singular episode in the winter of 2020 or a symptom of persistent instability that may affect the populations in the years ahead. Knowledge of population development combined with data from light loggers and ringing can provide important information to the authorities about the species' needs for areas and conditions over time.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2362
dc.subjectærfuglen_US
dc.subjectSomateria mollissimaen_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectCommon eideren_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.titleOvervåking av ærfuglbestanden i Oslofjorden. Årsrapport 2023en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber20en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2314]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel