Show simple item record

dc.contributor.authorHöglund, Linda
dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.coverage.spatialSkandinaviaen_US
dc.date.accessioned2023-11-01T18:00:48Z
dc.date.available2023-11-01T18:00:48Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-426-5140-2
dc.identifier.issn2387-2950
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3100104
dc.description.abstractThe Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, that have been implemented in both Norway and Sweden since 2014. To estimate population size, and assess trends, wolverine reproductive areas (female territories) are annually surveyed during late winter and spring to register whether reproductions have occurred. The population size is estimated based on the number of wolverine reproductions that fulfil established criteria for documented or probable reproductions. The monitoring of wolverine reproductions, and registration of data into the shared database Rovbase, is conducted by field staff from the County Administration Boards CAB (Länsstyrelserna) in Sweden and the Norwegian Nature Inspectorate (Statens Naturoppsyn) in Norway. In Sweden, the Sami villages (administrative units for reindeer herding) assist the CABs by reporting presumed den sites, which can then be evaluated in the field by CAB field personnel. During the 2023 census, a total of 155 wolverine reproductions were registered in Scandinavia, which is nine less than the year before (164 reproductions). Of these, 91 reproductions were found in Sweden and 64 in Norway. This corresponds to a decrease of 28 reproductions (-24 %) in Sweden and an increase of 19 reproductions (42%) in Norway, compared to 2022. The County of Norrbotten was not able to conduct a monitoring in a satisfactory way during 2023. The census result for Norbotten county was therefore not affirmed, and this part of Sweden is thus not part of the estimated population size. The model used to estimate population size, i.e., extrapolate number of reproductions to adult individuals in the population, accounts for annual variation in reproductive success by using a three-year floating average of the number of reproductions. Based on the number of wolverine reproductions during 2021–2023, the Scandinavian population size is estimated to 865 adult wolverines (95% CI = 743–1075), defined as 1-year old or older. Of the 865 wolverines, 353 wolverines (95% CI = 291–456) are estimated to be in Norway and 512 wolverines (95% CI = 424–665) in Sweden. Note however that these figures do not include the county of Norrbotten. It is therefore not possible to compare population estimates with previous years.en_US
dc.description.abstractMiljødirektoratet och Naturvårdsverket har utarbetat gemensamma riktlinjer och metodik för övervakning av järv vilka följs gemensamt av Norge och Sverige sedan inventeringssäsongen 2014. Populationsstorleken och populationsutvecklingen för järv i Skandinavien övervakas genom registrering av föryngringslokaler (revir) där föryngring skett under vårvintern. Det görs en årlig beräkning av populationsstorleken som baseras på det inventerade antalet järvföryngringar som uppnått statusen Dokumenterad eller Bedömd som säker utifrån de gemensamma kriterierna. Järvföryngringar inventeras och registreras i Rovbase främst av fältpersonal från länsstyrelserna i Sverige och Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge, som utför fältkontrollerna. På svensk sida sker inventeringen i renskötselområdet i nära samarbete med samebyarna. De rapporterar misstänkta lyelokaler till länsstyrelsens personal som därefter kvalitetssäkrar i fält. Under inventeringssäsongen 2023 registrerades 155 järvföryngringar i Skandinavien, vilket är nio föryngringar färre än under 2022. Av dessa återfanns 91 föryngringar i Sverige och 64 i Norge. I Sverige motsvarar det en minskning med 28 föryngringar (-24 %) och i Norge en ökning med 19 föryngringar (42 %) jämfört med 2022. Under 2023 har inte Norrbottens län kunnat inventerats på ett tillfredsställande sätt och resultatet för denna del av Sverige är därför inte fastställt. Genom en populationsmodell som baserar sig på ett genomsnittligt antal föryngringar de senaste tre åren, omräknas antalet föryngringar till individer. Modellen tar hänsyn till att både årets och föregående års reproduktionsframgång påverkar den totala populationsstorleken. Baserat på de antal föryngringar som hittats 2021–2023 beräknas den skandinaviska populationen (utom Norrbotten) 2023 till 865 vuxna järvar som är ett år eller äldre (95 % CI =743–1075), Av de 865 järvarna återfinns uppskattningsvis 353 individer (95 % CI = 291–456) i den norska delen av järvpopulationen och 512 individer (95 % CI =424–665) i den svenska delen av populationen. Notera dock att dessa siffror inte inkluderar Norrbottens län. Det är därför inte möjligt att jämföra populationsuppskattningen med tidigare år.
dc.description.abstractMiljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet felles retningslinjer og metodikk for overvåkingen av jerv som har vært gjeldende i både Norge og Sverige siden registrerings-sesongen 2014. Bestandsstørrelse og –utvikling for jerv i Skandinavia overvåkes ved registrering av ynglelokaliteter (revir) hvor det har blitt født ungekull i løpet av vårvinteren. Det gjøres en årlig beregning av bestandsstørrelsen som baseres på antall påviste ynglinger som er Dokumentert eller Antatt sikre ut ifra de felles skandinaviske overvåkingskriteriene. Jervynglingene overvåkes og registreres i Rovbase i hovedsak av feltpersonell fra Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige, som utfører feltkontrollene. På svensk side skjer registreringen i reinbeiteområdene i tett samarbeid med samebyene. De rapporterer mulige hilokaliteter til länsstyrelsens personell, som deretter gjennomfører kvalitetssikring i felt. I løpet av registreringssesongen 2023 ble det registrert totalt 155 ynglinger av jerv i Skandinavia, noe som er ni ynglinger færre enn i 2022. Av disse ble 91 ynglinger påvist i Sverige og 64 i Norge. I Sverige tilsvarer dette en nedgang på 28 ynglinger (-24 %) og i Norge en økning på 19 ynglinger (42 %) sammenlignet med 2022. Flere faktorer har ført til at bestandsregistreringen ikke er gjennomført på en tilfredsstillende måte i Norrbotten i 2023, og overvåkingsresultatet for denne delen av Sverige er dermed ikke fastslått. Det gjennomsnittlige antallet påviste jerveynglinger de tre siste årene brukes som grunnlag for bestandsestimeringen fra antall ynglinger til antall voksne jerver i populasjonen. Modellen som brukes i bestandsestimeringen tar hensyn til at både årets og foregående års reproduksjoner påvirker størrelsen på bestanden. Basert på antall ynglinger i perioden 2021–2023 beregnes den skandinaviske bestanden (uten Norrbotten) i 2023 til 865 voksne jerver som er ett år eller eldre (95 % CI = 743–1075), Av de 865 jervene utgjør anslagsvis den norske delen av bestanden 353 individer (95 % CI = 291–456), og den svenske delen av bestanden 512 individer (95 % CI = 424–665). Vær imidlertid oppmerksom på at disse tallene ikke inkluderer Norrbotten, og det er dermed ikke mulig å sammenligne bestandsestimatet for 2023 med tidligere år.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSLU-Viltskadecenter og Rovdataen_US
dc.relation.ispartofseriesBestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;
dc.subjectjärven_US
dc.subjectgulo guloen_US
dc.subjectantal föryngringaren_US
dc.subjectinventeringen_US
dc.subjectpopulationsutvecklingen_US
dc.subjectjerven_US
dc.subjectantall ynglingeren_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectbestandsutviklingen_US
dc.subjectwolverineen_US
dc.subjectreproductionen_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectpopulation trendsen_US
dc.titleInventering av järv 2023en_US
dc.title.alternativeBestandsovervåking av jerv i 2023en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© SLU-Viltskadecenter och Rovdata Publikationen kan citeras fritt med källhänvisning/ Publikasjonen kan siteres fritt med kildehenvisningen_US
dc.source.pagenumber28en_US
dc.source.issue3-2023en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record