Show simple item record

dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorFoldvik, Anders
dc.contributor.authorHolthe, Espen
dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.contributor.authorMo, Tor Atle
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.coverage.spatialDrivavassdraget, Møre og Romsdalen_US
dc.date.accessioned2023-10-12T09:08:15Z
dc.date.available2023-10-12T09:08:15Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-426-5122-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096010
dc.description.abstractBremset, G., Foldvik, A., Holthe, E., Karlsson, S., Mo, T.A. & Museth, J. 2023. Kartlegging av langtidsverter for Gyrodactylus salaris oppstrøms fiskesperre i Driva. Resultater fra elektrisk båtfiske i august 2023. NINA Rapport 2324. Norsk institutt for naturforskning. Laksebestanden i Drivavassdraget har vært infisert av Gyrodactylus salaris siden midten av 1970-tallet, noe som har medført en kraftig nedgang i den lokale laksebestanden. Som en del av bekjempelsesprogrammet mot lakseparasitten ble det i 2017 etablert en fiskesperre i nedre deler av vassdraget. Imidlertid ble det raskt knyttet usikkerheter til effektiviteten av den opprinnelige sperrekonstruksjonen, og det var mistanke om at laks under spesielle forhold kunne vandre over rista i fiskesperra. Følgelig ble det i løpet av vinteren 2017-2018 gjort større endringer i sperrekonstruksjonen. Det er stor sannsynlighet for at det ikke skjedde laksegyting oppstrøms fiskesperra høsten 2018. Imidlertid kan man ikke utelukke at enkelte gytelaks klarte å passere fiskesperra i løpet av 2017, slik at det teoretisk sett kan ha skjedd laksegyting oppstrøms sperrestedet høsten 2017. I august 2023 ble det gjennomført elektrisk båtfiske på to elvestrekninger oppstrøms fiskesperra. Det øverste undersøkte området er en seks kilometer lang elvestrekning nedstrøms Skoremsfossen i Oppdal, mens det nederste undersøkte området er en tolv kilometer lang strekning nedstrøms Grensehølen i Sunndal. Det ble fanget om lag to hundre fisker i løpet av tre dagers feltarbeid. Alle individer som ble vurdert som sikre aurer ble satt ut igjen, mens 65 individer som ikke kunne artsbestemmes ble avlivet og konservert i sprit. Senere ble det gjennomført artsbe-stemmelse ved hjelp av genetiske analyser. I det øverste området ble det fanget én laksunge og to artshybrider. Alle langtidsvertene var seks år gamle på fangsttidspunktet, noe som tilsier at de er resultater av laksegyting i øvre deler av Driva høsten 2016. Laksungen hadde en moderat infeksjon med Gyrodactylus salaris, mens det ikke ble påvist Gyrodactylus-individer på artshybridene. Funnene av langtidsverter og Gyrodactylus salaris nedstrøms Skoremsfossen, bekrefter tidligere funn under strandnært elektrisk fiske og ved bruk av miljø-DNA. Dette vassdragsavsnittet har fysiske egenskaper som gjør det velegnet som gyte- og oppvekstområde for laks; gjennomgående høye vannhastigheter og god tilgang på egnet bunnsubstrat for gyting og oppvekst. Det er derfor ikke overraskende at oppvandrende laks benyttet vassdragsavsnittet nedstrøms Skoremsfossen som gyteområde høsten 2016. Det er knyttet flere usikkerheter til hvor lenge det vil være langtidsverter oppstrøms fiskesperra. For det første er det usikkert i hvilken grad den første sperrekonstruksjonen var 100 % effektiv, for det andre er det usikkert hva som er maksimal smoltalder for laks, og for det tredje er det usikkert hva som er maksimal oppholdstid for artshybrider i elv. En samlet vurdering er at det er sannsynlig at det fortsatt vil forekomme langtidsverter oppstrøms fiskesperra i 2024.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2324
dc.subjectlaksen_US
dc.subjectartshybrideren_US
dc.subjectGyrodactylus salarisen_US
dc.subjectutryddelsestiltaken_US
dc.subjectlangtidsverteren_US
dc.subjectkartleggingen_US
dc.subjectelektrisk båtfiskeen_US
dc.subjectgenetisk artsbestemmelseen_US
dc.titleKartlegging av langtidsverter for Gyrodactylus salaris oppstrøms fiskesperre i Driva. Resultater fra elektrisk båtfiske i august 2023en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber25en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record