Show simple item record

dc.contributor.authorStange, Erik
dc.contributor.authorRusch, Graciela M.
dc.contributor.authorSydenham, Markus A. K.
dc.date.accessioned2023-08-17T07:59:04Z
dc.date.available2023-08-17T07:59:04Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3084506
dc.description.abstractStange, E., Rusch, G.M. & Sydenham, M. 2023. Establishing a national pollinator action plan for Romania: Justifications and suggestions for establishing measures to support pollinator conservation. 2022. NINA Report 2163. Norwegian Institute for Nature Research. Pollinators are an economically, ecologically, and socially important species group that has experienced conspicuous and often drastic declines in both their abundance and diversity over recent decades. The loss of wild pollinators is a serious cause for concern because animal pollination plays an important role in the structure and function of many of the world’s ecosystems. This role includes the enhanced agricultural production of a substantial portion of the crops used in global food production. International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red Lists for European pollinating insects estimate that 37% of all bee species and 31% of all butterfly species are presently experiencing declining populations, and 27% of hoverfly species have an elevated risk of extinction in the near future. We have little data on the abundance or trends for these species’ groups in Romania, but the situation there is likely similar to that of its neighbouring countries and/or Europe as a whole. Pollinating insect declines are the result of several interacting factors. These includer habitat loss from intensification of agriculture and development; pollution (including pesticide and herbicide use); climate change; pests, parasites, and pathogens; and even competition between species of pollinating insects. As a result of the concern generated by global and regional assessment of pollinator declines, governments, experts and concerned parties have drafted several strategic responses involving agri-environment schemes and pesticide restrictions, urban and commercial initiatives, and rewilding at a range of spatial scales. We present an overview of pollinator strategies and action plans from both the EU and 11 of its nation states (plus Norway), exploring both their commonalities and the difference between them. These EU and EU-member state pollinator strategies provide some guidelines for establishing and implementing a Romanian national pollinator strategy. Based on the content of these strategy documents, we provide suggestions for the focal areas and specific measures. These include measures for promoting systematic monitoring of pollinating insect species, promoting research addressing pollinating insects, addressing the causes of pollinator declines and fostering public engagement in the effort to ensure continued existence of Romania’s pollinators. We recommend that a national pollinator strategy specify concrete goals associates with the measures it proposes to enact, and that the strategy includes a plan for how to evaluate progress towards these goals.
dc.description.abstractStange, E., Rusch, G.M. & Sydenham, M. 2023. Etablering en nasjonal handlingsplan for pollinerende insekter for Romania: Begrunnelse og forslag for tiltak for å sikre bevaring av pollinator mangfold. 2022. NINA Rapport 2163. Norsk institutt for naturforskning. Pollinatorer er en økonomisk, økologisk og sosialt viktig artsgruppe som har opplevd en tydelig og ofte drastisk nedgang i både antall og mangfold de siste tiårene. Det pågående tapet av ville pollinatorer er en alvorlig grunn til bekymring da deres pollineringsbidrag spiller en viktig rolle i strukturen og funksjonen til mange av verdens økosystemer. Denne rollen inkluderer økt produksjon av avlingene som brukes i global matproduksjon. International Union for Conservation of Nature (IUCN) anslår at 37 % av alle biearter og 31 % av alle sommerfuglarter for tiden opplever minkende bestander, samt at 27 % av sveveflueartene har en økt risiko for utryddelse i nær fremtid. Det foreligger lite data om populasjonsstørrelser eller trender for disse artsgruppene i Romania, men forholdene er sannsynligvis sammenlignbare til situasjonen i nabolandene og/eller Europa som helhet. Nedgang av pollinerende insekter er et resultat av flere samvirkende faktorer. Disse inkluderer tap av habitat fra intensivering av jordbruk og utvikling; forurensning (inkludert bruk av plantevernmidler og ugressmidler); klimaendringer; parasitter og patogener; og til og med konkurranse mellom arter av pollinerende insekter. Som følge av bekymringen de globale og regionale nedgangene av pollinatorer har skapt, har regjeringer, eksperter og engasjerte interessenter utarbeidet flere strategiske potensielle løsninger som involverer landbruksordninger og plantevernmiddelrestriksjoner, urbane og kommer-sielle initiativer, og naturrestaurering på en rekke romlige skalaer. Denne rapporten oppsummerer en oversikt over pollinatorstrategier og handlingsplaner fra EU og 11 av dets nasjonalstater, samt Norge, der vi sammenfatter både fellestrekk og forskjeller mellom dem. Basert på innholdet i disse strategidokumentene gir vi forslag til satsingsområder og konkrete tiltak for etablering og implementering av en rumensk nasjonal pollinatorstrategi. Disse inkluderer tiltak for å fremme systematisk overvåking av pollinerende insektarter, fremme forskning om pollinerende insekter, adressering av årsakene til pollinatornedgang og fremme offentlig engasjement i arbeidet med å sikre fortsatt eksistens av Romanias pollinatorer. Vi anbefaler videre at en nasjonal pollinator-strategi spesifiserer konkrete mål knyttet til tiltakene den foreslår iverksatt, og at strategien inkluderer en plan for hvordan man skal evaluere fremdriften mot disse målene.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2163
dc.titleEstablishing a national pollinator action plan for Romania. Justifications and suggestions for establishing measures to support pollinator conservationen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2023 Norwegian institute for nature research (NINA)en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480en_US
dc.source.pagenumber80en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record