Show simple item record

dc.contributor.authorBerntsen, Henrik Hårdensson
dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.contributor.authorAronsen, Tonje
dc.contributor.authorØstborg, Gunnel Marie
dc.contributor.authorNæsje, Tor Fredrik
dc.coverage.spatialTrondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden, Kvaløyaen_US
dc.date.accessioned2023-07-06T19:36:32Z
dc.date.available2023-07-06T19:36:32Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077003
dc.description.abstractBerntsen, H.H., Ulvan, E.M., Aronsen, T., Østborg, G.M. og Næsje, T.F. 2023. Innvandring av villlaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2022. NINA Rapport 2306. Norsk institutt for naturforskning. Kilenotfiske Trondheimsfjorden 2022 Det ble fra 1. mai til 15. september 2022 fanget totalt 1100 laks i kilenøtene ved Ytre Agdenes Merke- og Overvåkingsstasjon (YAMO). Blant disse var 1013 villaks, 28 rømte oppdrettslaks, 14 kultiverte laks og 45 laks med usikkert opphav grunnet dårlig skjellkvalitet. Til sammenlikning er det i perioden 2012-2021 fanget mellom 502-1429 villaks og 24-94 oppdrettslaks per år. Andelen rømt oppdrettslaks i kilenotfangsten i 2022 var 2,5 % og lavere enn i perioden 2012-2021 (variasjon: 3,5-10,3 %). Det ble merket 372 laks med Carlin-merker ved YAMO i 2022, og av disse ble 9,9 % (37 av 372) gjenfanget i elv og 0,5 % (to av 372) i sjøen. Innsiget av villaks til Trondheimsfjorden ble beregnet til ca. 90 000 laks. Dette er høyere enn innsiget i 2012-2021 (31 000-85 000 laks). Villaksen kom tidligere inn i fangsten enn oppdrettslaksen i 2022. Halvparten av alle villaksene (50 %) ble registrert innen uke 25 (25. juni), mens 50 % av den rømte oppdrettslaksen ble registrert innen uke 32 (8. august). Blant villaksen var det flest smålaks (< 66 cm, 49 %), deretter mellomlaks (66-88 cm) (40 %) og færrest storlaks (> 88 cm) (11 %). Blant den rømte oppdrettslaksen var det flest smålaks (47 %), deretter mellomlaks (39 %), og færrest storlaks (14 %). Andelen smålaks i fangstene antas å bli underestimert sammenlignet med det reelle innsiget på grunn av maskevidden i kilenøtene som var 58 mm i den ene kilenota som ble brukt. Den andre kilenota hadde en maskevidde på 40 mm. Villaksen hadde vært ett til seks år i sjøen. Énsjøvinter villaks utgjorde den største andelen (55 %), deretter fulgt av tosjøvinter laks (31 %). Smoltalderen til villaksen varierte fra to til fem år og 61 % av smolten hadde vandret ut i sjøen etter tre år i elva. Oppdrettslaksen fanget i kilenøtene ved YAMO i 2022 hadde en gjennomsnittlig lengde ved rømming på 56,6 cm (± SD 22,3), med en variasjon på 13,9-87,7 cm. I denne rapporten anser vi at oppdrettslaks som hadde rømt ved en lengde mindre enn 30 cm hadde rømt som smolt/postsmolt. Andelen oppdrettslaks som hadde rømt på et så tidlig stadium var 22 % i 2022 (seks av 27 individer der lengde ved rømming kunne bestemmes). Etter rømming hadde oppdrettslaksen tilbragt null til fire vintre i sjøen før den ble fanget i kilenøtene ved YAMO. De fleste oppdrettslaksene (67 %, 18 av 27 individer der sjøalder kunne bestemmes) hadde derfor mest sannsynlig rømt inneværende år, 11 % hadde tilbragt ett år i sjøen etter rømming, 7 % hadde tilbragt to år i sjøen og 11 % hadde tilbrakt tre år i sjøen. Kilenotfiske Namsfjorden 2022 Det ble fra 1. mai til 15. september 2022 fanget 1621 laks i kilenøtene i Namsfjorden. Av disse var 1601 villaks, syv rømte oppdrettslaks, én kultivert laks og 12 med usikkert opphav grunnet dårlig skjellkvalitet. Til sammenlikning ble det i perioden 2013-2021 fanget mellom 1046-2105 villaks og 17-71 oppdrettslaks per år. Andelen rømt oppdrettslaks i kilenotfangsten i 2022 var 0,4 % og lavere enn i perioden 2013-2021 (variasjon: 1,3-5,7 %). Villaksen kom tidligere inn i fangsten enn oppdrettslaksen. Halvparten (56 %) av villaksen ble fanget innen uke 23 (10. juni), mens halvparten (fire av syv) av den rømte oppdrettslaksen hadde blitt fanget innen uke 31 (3. august). Blant villaksen var det flest mellomlaks (57 %), mens det hos oppdrettslaksen var flest smålaks (fire av syv). Andelen vill smålaks var 31 % og andelen vill storlaks var på 12 %. Andelen smålaks i fangstene antas å bli underestimert sammenlignet med det reelle innsiget på grunn av maskevidden i kilenøtene. Villaksen hadde vært fra ett til seks år i sjøen, og størst andel (52 %) av laksen hadde vært to år i sjøen. Smoltalderen til villaksen varierte fra to til fem år, og de fleste (78 %) hadde vandret ut i sjøen etter tre år i elva. Oppdrettslaksene fanget i kilenøtene i Namsfjorden i 2022 hadde en gjennomsnittlig lengde ved rømming på 54,9 cm (± SD 23,8), med en variasjon på 13,4–74 cm. En av oppdrettslaksene hadde rømt på et tidlig stadium, dvs. ved en lengde på < 30 cm. Det var bare mulig å bestemme antall år i sjøen etter rømming for to individer. Den ene fisken hadde tilbrakt ett år i sjøen etter rømming, mens den andre hadde tilbrakt seks år i sjøen etter rømming. Kilenotfiske Nedstrandsfjorden 2022 Det ble fra 1. mai til 4. august 2022 fanget totalt 272 laks i kilenota i Nedstrandsfjorden i Tysvær kommune i Rogaland. Av disse var 207 villaks, syv rømte oppdrettslaks, 18 laks med usikkert opphav og 40 kultiverte laks. Til sammenlikning ble det i perioden 2018-2021 fanget mellom 135-281 villaks og 6-23 oppdrettslaks per år. Andelen rømt oppdrettslaks i kilenotfangsten i 2022 på 2,6 % var lik som i 2020 (2,6 %), men lavere enn i de andre foregående årene (2018- 2021, variasjon: 3,8-12,7 %). Halvparten av villaksen (50 %) var blitt fanget innen uke 24 (14. juni). Fangsten av de syv oppdrettslaksene var jevnt fordelt utover fangstperioden. Blant villaksen var 71 % mellomlaks (66-88 cm), 18 % storlaks (< 66 cm) og 11 % smålaks (> 88 cm). Blant de syv rømte oppdrettslaksene var det fire mellomlaks, to smålaks og én storlaks. Andelen smålaks i fangstene antas å bli underestimert sammenlignet med det reelle innsiget på grunn av maskevidden i kilenøtene. Villaksen hadde vært ett til fem år i sjøen og 67 % av den aldersbestemte laksen hadde vært to år i sjøen. Smoltalderen til villaksen varierte mellom to og fire år, og 37 % og 58 % hadde vandret ut etter henholdsvis to og tre år i elva. Oppdrettslaksen fanget i Nedstrandsfjorden i 2022 hadde en gjennomsnittlig lengde ved rømming på 72,2 cm (± SD 13,2), med en variasjon på 54–90 cm. Ingen oppdrettslaks hadde rømt på et tidlig stadium (< 30 cm). Fem av syv oppdrettslaks hadde mest sannsynlig rømt i 2022, mens to individer hadde tilbrakt én vinter i sjøen etter rømming. Kilenotfiske Kvaløya, Nærøysund kommune 2022 Det ble fra 15. mai til 15. august 2022 fanget 409 laks i kilenøtene ved Kvaløya i Nærøysund kommune. Av disse var 361 villaks, 24 rømt oppdrettslaks, 18 med usikkert opphav grunnet dårlig skjellkvalitet og seks kultiverte laks. Til sammenlikning ble det i perioden 2011-2021 fanget mellom 313-625 villaks og 24-233 oppdrettslaks per år. Andelen rømt oppdrettslaks i kilenotfangsten i 2022 på 5,9 % var lavere enn i perioden 2011-2021 (variasjon: 9,5-52,1 %). Villaksen og den rømte oppdrettslaksen kom ulikt inn i fangsten. Innen uke 26 (27. juni) var 52 % av villaksen fanget. Halvparten (50 %) av oppdrettslaksen var blitt fanget innen uke 29 (19. juli). Blant villaksen var det flest mellomlaks (52 %), deretter smålaks (40 %) og færrest storlaks (8 %) i kilenotfangsten i 2022. Blant den rømte oppdrettslaksen var 62 % mellomlaks, 21 % smålaks og 17 % storlaks. Andelen smålaks i fangstene antas å bli underestimert sammenlignet med det reelle innsiget på grunn av maskevidden i kilenøtene. Villaksen hadde vært fra ett til fire år i sjøen, og størst andel av laksen (52 %) hadde vært ett år i sjøen. Smoltalderen til villaksen varierte fra to til seks år, og den største andelen (61 %) hadde vandret ut i sjøen etter tre år i elva. Oppdrettslaksen fanget i kilenøtene ved Kvaløya i 2022 hadde en gjennomsnittlig lengde ved rømming på 55,5 cm, med en variasjon på 14,2-87 cm. Blant oppdrettslaksen hadde 27,3 % (seks av 22) rømt på et tidlig stadium, dvs. med en lengde ved rømming < 30 cm. Etter rømming hadde oppdrettslaksen tilbragt fra null til fem vintre i sjøen før den ble fanget i kilenøtene. Litt over halvparten (54 %, 12 av 22 individer der sjøalder kunne bestemmes) hadde ikke tilbragt noen vintre i sjøen etter rømming og hadde derfor rømt inneværende år.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2306
dc.subjectvillaksen_US
dc.subjectoppdrettslaksen_US
dc.subjectovervåkingsrapporten_US
dc.subjectbestandssammensetningen_US
dc.subjectinnsigen_US
dc.subjectkilenotfiskeen_US
dc.titleInnvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2022en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber58en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2275]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record