Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFalkegård, Morten
dc.contributor.authorErkinaro, Jaako
dc.contributor.authorVähä, Juha-Pekka
dc.contributor.authorKuusela, Jorma
dc.coverage.spatialTanavassdrageten_US
dc.date.accessioned2023-06-29T10:45:54Z
dc.date.available2023-06-29T10:45:54Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-426-5107-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074334
dc.description.abstractFalkegård, M., Erkinaro, J., Vähä, J. & Kuusela, J. 2023. Genetisk bestandsidentifisering av skjellprøver fra fiske etter blandete laksebestander i Tana i 2006‐2008 og 2011‐2012 (Genmix). NINA Rapport 2309. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/3074334 I forbindelse med utredningen av en føre‐var‐tilnærming til forvaltning av laks, ble det i 2007 etablert førstegenerasjons gytebestandsmål for ulike deler av Tanavassdraget. De første vurderingene av måloppnåelse viste en foruroligende mangel på gytefisk i deler av Tana og den dårlige måloppnåelsen i kombinasjon med et omfattende fiske på blandete bestander i selve Tanaelva pekte mot et klart behov for økt kunnskap rundt hva som skjedde på bestandsnivå i Tanaelva. Dette var bakgrunnen til at prosjektet «GenMix ‐ solving the riddles of the Tana mixed stock fisheries» ble startet opp i 2009. Prosjektet hadde fire hovedformål: 1) Lage et genetisk grunnlagsmateriale (baseline) som dekker alle deler av Tanavassdraget, 2) benytte baseline til å gjøre genetisk bestandsidentifisering av skjellprøver fra flerbestandfisket i Tanaelva for å kartlegge hvordan de ulike bestandene blir påvirket av beskatning, og 3) kombinere bestandsinformasjon med fangstdata og livshistoriedata slik at påvirkningen fra fisket kan vurderes over tid, på ulike redskap og i ulike områder. Totalt ble 3 323 individuelle prøver av yngel og laksunger samlet inn fra 36 ulike områder i Tana. Et panel på 33 mikrosatellittmarkører ble valgt til å analysere prøvene. Alle markørene var polymorfe i alle de 36 områdene. De 36 baseline‐prøvene viste at det var en klar genetisk strukturering innenfor Tanavassdraget. Det var statistisk signifikant differensiering mellom alle områder, med unntak av områdene i den midtre delen av Tanaelva. Det var tegn til genetisk differensiering mellom nedre, midtre og øvre Tanaelva, men en relativt høy grad av feildentifisering mellom områdene gjorde at vi i denne rapporten har behandlet hele Tanaelva som én bestand. De ulike områdene kan deles inn i fem hovedgrupper: Tanaelva, nedre sideelver, øvre sideelver, Anárjohka m/sideelver, og Kárášjohka‐Iešjohka. Til sammen ble det valgt ut 20 054 skjellprøver av laks fanget i flerbestandsfisket i Tanaelva fordelt over fem år (2006‐2008, 2011‐2012). De tre første årene ble valgt for å følge en sterk årsklasse av ensjøvinterlaks fra 2006, mens 2011 og 2012 ble valgt for å korrespondere med et annet prosjekt (Kolarctic salmon) som samlet inn skjellprøver fra laks i sjølaksefisket langs kysten av Nord‐Norge. Rapporten oppsummerer livshistorie‐/kjønnssammensetning samt fangstmønster i tid og rom og på ulike redskap for 13 ulike bestander/bestandskompleks innenfor Tana.Norsk
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2309
dc.subjectlaksen_US
dc.subjectgenetisk bestandsidentifiseringen_US
dc.subjectflerbestandsfiskeen_US
dc.subjectbestandssammensetningen_US
dc.subjectlivshistorieen_US
dc.subjectkjønnsfordelingen_US
dc.subjectfangstmønsteren_US
dc.subjectfiskeredskapen_US
dc.subjectsalmonen_US
dc.subjectgenetic stock identificationen_US
dc.subjectmixed-stock fisheryen_US
dc.subjectstock compositionen_US
dc.subjectlife historyen_US
dc.subjectsex distributionen_US
dc.subjectexploitation patternsen_US
dc.subjectfishing gearen_US
dc.titleGenetisk bestandsidentifisering av skjellprøver fra fiske etter blandete laksebestander i Tana i 2006-2008 og 2011-2012 (Genmix)en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber111en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2328]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel