Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.coverage.spatialOslo, Nordmarka, Damåsen, Heikampenen_US
dc.date.accessioned2023-06-12T10:28:29Z
dc.date.available2023-06-12T10:28:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3070925
dc.description.abstractBendiksen, E. 2023. Damåsen og Heikampen-Råkollen. Naturtypekartlegging av gammelskog i Nordmarka, Oslo. NINA Rapport 2301. Norsk institutt for naturforskning. Norsk institutt for naturforskning har på oppdrag fra Oslo kommune, Bymiljøetaten (BYM), foretatt naturfaglige registreringer i åspartiene Damåsen, Heikampen og Råkollen i Nordmarka, nord for Sørkedalen. BYM har ønsket en oppdatert kartlegging av området, siden tidligere data trenger oppdatering og delvis er mangelfulle. Oppdraget består av naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13-metoden og omfatter både oppdatering og utvidelse av eksisterende områder og områder som ikke er kartlagt tidligere. Foranledningen for undersøkelsen er at det i de senere årene er gjort et stort antall nye funn av rødlistearter knyttet til gammel naturskog og at det er enda større naturverdier enn tidligere antatt i restpartier av gammelskog i dette ellers sterkt hogstpåvirkete landskapet. Det gjelder særlig sopp- og lavarter knyttet til død ved, men også elementer av rike skogtyper med innslag av edle lauvtrær som har utpostlokaliteter ganske høyt over havet i dette området. To gammelskogslokaliteter som tidligere er beskrevet fra de høyereliggende delene av Heikampen, er begge utvidet nedover i de vestvendte lisidene og verdi er oppgradert fra viktig (B) til svært viktig (A). Det nordligste av dem er nå i praksis via Rogndalen bundet sammen med naturtypelokalitet Langlivannet SØ, som omfatter lipartiet langs sørligste del av Langlivannet. Nye lokaliteter er Damåsen (A)-verdi vest for Lysedammene og tre mindre lokaliteter i Råkollen (alle med verdi B) sør for Heikampen. Lokalitetene er hovedsakelig undersøkt på grunnlag av kjente konsentrasjoner av rødlisteartsforekomster, jf. Artsdatabankens karttjeneste Artskart, og det er således ikke foretatt noen mer heldekkende nykartlegging av arter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2301
dc.subjectfloraen_US
dc.subjectfungaen_US
dc.subjectvegetasjonen_US
dc.subjectnaturskogen_US
dc.subjectrødlistearteren_US
dc.subjectnaturtypekartleggingen_US
dc.titleDamåsen og Heikampen-Råkollen. Naturtypekartlegging av gammelskog i Nordmarka, Osloen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2277]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record