Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorBenjaminsen, Sigurd
dc.coverage.spatialNorge, Finnmark, Hammerfest, Melkøyaen_US
dc.date.accessioned2023-03-23T09:20:56Z
dc.date.available2023-03-23T09:20:56Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-426-5000-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3060048
dc.description.abstractJacobsen, K.-O & Benjaminsen, S. 2023. Kartlegging av fugl på Melkøya, Hammerfest. Sjøfugl i et industrianlegg. NINA Rapport 2205. Norsk institutt for naturforskning. Sjøfuglbestanden på Melkøya ble kartlagt i juni og juli 2022. Sist gang den ble kartlagt var i 2014. Krykkjene etablerte seg på øya i 2004 etter at det ble sprengt ut bergvegger som var egnet som hekkeplasser. Krykkjebestanden økte fram til 2013 hvor det hekket 2633 par. Etter dette gikk bestanden kraftig tilbake, og var kanskje helt fraværende noen år. Økt predasjon er ansett som en av hovedårsakene. I 2022 var imidlertid krykkjene tilbake, og det ble talt 1012 bebodde reir. En av årsakene til at krykkjene kom tilbake kan være de forskjellige tiltakene som er gjennomført for å hindre krykkjene å hekke på bygningene i Hammerfest sentrum. Her ble antall hekkende krykkjer halvert fra 2021 til 2022. Men det forklarer ikke alt, så det må være fugler som har immigrert fra andre kolonier i regionen. Hekkesuksessen for et utvalg av krykkjekolonien (234 reir) var på 0,77 unge/besatte reir. Det er fortsatt store kolonier med gråmåse og svartbak på Melkøya, selv om antallet ikke er like høyt som før utbyggingen. Av andre arter hekker det blant annet ærfugl, grågås, toppskarv, teist og tjeld. Hekking av måsefuglene medfører utfordringer for driften av anlegget for flytende naturgass (LNG) på Melkøya, og da spesielt innenfor «varm sone» hvor produksjonen foregår. Vi har gitt noen råd for hva som kan gjøres for å sikre en sameksistens mellom fuglene, menneskene og driften på anlegget.en_US
dc.description.abstractJacobsen, K.-O & Benjaminsen, S. 2023. Mapping of birds on Melkøya, Hammerfest. Seabirds in an industrial plant. NINA Report 2205. Norwegian Institute for Nature Research. The seabird population on Melkøya was surveyed in June and July 2022. The last time it was surveyed was back in 2014. The Kittiwakes established themselves on the island in 2004, after rock walls that were suitable as nesting sites became available after the construction of the LNG-plant. The population increased until 2013, when 2,633 pairs nested there. After this, the population declined sharply, and was perhaps completely absent for some years. Increased predation is considered to be one of the main reasons. In 2022, however, the Kittiwakes were back, and 1,012 occupied nests were counted. Why the Kittiwakes came back may be a combination of the mitigations that have been implemented to prevent the Kittiwakes from nesting on the buildings in the center of Hammerfest. Here, the number of nesting pairs was halved from 2021 to 2022. But that does not explain everything, so it must be birds that have immigrated from other colonies in the region. The nesting success for a sample of the Kittiwake colony (234 nests) was 0.77 young/occupied nest. There are still large colonies of Herring gulls and Black-backed gulls on Melkøya, although the number is not as high as before the development. Eider duck, Greylag goose, Shag, Black Guillemot and Oystercatcher are other species who nest on Melkøya. The gull colonies causes challenges for operations on Melkøya, and especially within the "warm zone" where production of liquefies natural gas (LNG) takes place. We have given some advice on what can be done to ensure a co-existence between the birds, the people and the operation of the LNG-plant.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2205
dc.subjectsjøfuglen_US
dc.subjectkrykkjeen_US
dc.subjectbestandsutviklingen_US
dc.subjecthekkesuksessen_US
dc.subjectkartleggingen_US
dc.subjectindustrianleggen_US
dc.subjectseabirdsen_US
dc.subjectkittiwakeen_US
dc.subjectpopulation sizeen_US
dc.subjectbreeding successen_US
dc.subjectmappingen_US
dc.subjectindustrial planten_US
dc.titleKartlegging av fugl på Melkøya, Hammerfest. Sjøfugl i et industrianleggen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber24en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2316]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record