Show simple item record

dc.contributor.authorHøitomt, Geir
dc.contributor.authorMagerøy, Jon H.
dc.coverage.spatialEtna – Nordre Land og Etnedal kommuner – Innlandeten_US
dc.date.accessioned2023-03-21T12:44:44Z
dc.date.available2023-03-21T12:44:44Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-426-4814-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3059547
dc.description.abstractHøitomt, G. & Magerøy, J.H. 2023. Tiltaksanalyse for elvemusling i Etna. NINA Rapport 2032. Norsk institutt for naturforskning. I Etna finnes det en tynn bestand av elvemusling med svak rekruttering. Basert på undersøkelser i 1998 og 1999 er bestanden estimert til ca. 11.000 muslinger, og i 2016 og 2018 ble det gjort funn av et fåtall muslinger mindre enn 50 mm. Til sammen tilsier funnene fra Etna at bestanden klassifiseres som ikke livskraftig basert på bruk av elvemusling som terskelindikator for økologisk tilstand i vann. Vi har kjennskap til en god del eksisterende vannkvalitetsdata fra den delen av Etna der det finnes elvemusling. Til sammen tyder våre undersøkelser og tidligere undersøkelser av vannkjemien i elva på at for høy næringstilførsel er et problem i deler av vassdraget, i hvert fall i enkelte år. Tilførselen i områdene oppstrøms Barsåk er spesielt problematisk, siden dette er kjerneområdet til elvemuslingen i elva. Det mediane redokspotensialet i substratet i Etna lå på 549 mV, reduksjonen i redokspotensial mellom de frie vannmassene og substratet var 5,3 %, og andelen substrat som var godt habitat for ung elvemusling var 96,1 %. Samlet tilsier dette god habitatkvalitet for ung elvemusling i elva. Det er foreslått at tettheter på 5 ørretyngel (0+) eller 10-20 fisk av alle aldre pr. 100 m2 er nødvendig for å opprettholde elvemuslingbestander. Tetthetsundersøkelsene i Etna tyder på at tettheten av ørret som regel har vært høy nok til å opprettholde bestanden av elvemusling ovenfor samløpet med Dokka, men ikke nedenfor dette (Dokka-Etna). Etna er kanalisert og forbygd over lengre strekninger, for å bedre forholdene for tømmerfløting, redusere flompåvirkninger og for å vinne inn arealer til jordbruk. Dokumentasjon viser at elveløpet er omfattende forandret etter en rekke tiltak i perioden 1900 – 1985. Noen av de nederste delene av Etna (strekningen Øyom bru – samløp Dokka) er imidlertid ikke kanalisert og er, i hovedsak, meandrerende med enkelte strykpartier (mens Dokka-Etna fra samløp og videre ned til Dokkadeltaet er preget av kanalisering og forbygninger). Basert på kjente data om elvemuslingbestanden i Etna, er vassdraget inkludert i det nasjonale kultiveringsprogrammet. Stammuslinger er samlet inn, kultiverte småmuslinger ble satt ut i elva 2021 og ytterligere småmuslinger er planlagt satt ut i 2023. Tiltak som kan være aktuelle for å gjenskape gode oppvekstsvilkår for elvemusling i Etna kan være: • Habitatforbedrende tiltak (restaurering av elveløp, tilbakeføring av stein, tiltak i sidebekker) • Økt fokus på kantsoner i tilknytning til skogbruksaktivitet • Sikring og styrking av kantsoner langs jordbruksarealer • Styrking av bestanden av vertsfisk (ørret) gjennom habitatforbedrende tiltak • Dialog med Vinjarmoen motorbane om skadeforebyggende tiltak • Økt informasjon om arten og hensynsbehoven_US
dc.description.abstractHøitomt, G. & Magerøy, J.H. 2023. Conservation action plan for the freshwater pearl mussel in the Etna River. NINA Report 2032. Norwegian Institute for Nature Research. In Etna there is a sparse population of the freshwater pearl mussel, with poor recruitment. Based on surveys in 1998 and 1999, the population is estimated at 11,000 mussels, while a few mussels smaller than 50 mm were found during surveys in 2016 and 2018. Overall, the data from the river suggest that the populations should be classified as not viable based on use of the mussel as a threshold indicator for ecological status in rivers. Existing water quality data from the reaches of Etna where the freshwater pearl mussel is present, along with our water quality analyses, indicate that increased nutrient input is a problem within the watershed, at least in some areas during some years. The increased input upriver from Barsåk is especially problematic, as this is the core distribution area for the mussel in the river. The median redox potential in the substrate in Etna was 549 mV, the reduction in redox potential between the water column and the substrate was 5,3 %, and the share of the substrate that was deemed of good quality for young freshwater pearl mussels was 96,1 %. Overall, this indicates that the habitat quality for young mussels in the river is good. It has been suggested that densities of 5 trout fry (0+) or 10-20 fish of all ages pr. 100 m2 are necessary to maintain freshwater pearl mussel populations. The densities of trout in Etna indicate that the density of host fish, mostly, has been sufficient to maintain the mussel population above the confluence with the Dokka River, but not below the confluence (Dokka-Etna). Long sections of Etna have been channelized and its banks have been modified to protect them from erosion, to improve timber floating conditions, reduce flooding and to gain agricultural land. It is well documented that the river has been heavily modified from 1900 to 1985. However, some of the lower reaches of Etna (from Øyom bridge to the confluence with Dokka) are not channelized, and are, mainly, meandering with a few rapids (while Dokka-Etna from the confluence and down to the Dokka delta, is heavily impacted by channelization and bank protection). Based on the data on the freshwater pearl mussel population in Etna, it has been included in the national cultivation program for the species. Brood stock mussels have been collected, cultivated mussels were released in the river in 2021 and further releases are planned in 2023. Management actions that can be undertaken to restore environmental conditions for the freshwater pearl mussel in Etna: • Habitat improvement (restoration of the river channel, addition of rocks, management actions in tributaries) • Increased focus on maintaining riparian vegetation in areas impacted by forestry • Maintaining and restoring riparian vegetation in agricultural areas • Increasing the host fish (trout) population through habitat improvement • Dialogue with Vinjarmoen racecourse to put measures in place to prevent pollution • Increased information about the species and its environmental requirementsen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2032
dc.subjecttiltaksanalyseen_US
dc.subjectelvemuslingen_US
dc.subjectMargaritifera margaritiferaen_US
dc.subjectbefaringen_US
dc.subjectvannkjemi/vannkvaliteten_US
dc.subjectredokspotensialen_US
dc.subjectvertstilgangen_US
dc.subjectørret (Salmo trutta)en_US
dc.subjectconservation action planen_US
dc.subjectthe freshwater pearl musselen_US
dc.subjectimpact surveyen_US
dc.subjectwater chemistry/water qualityen_US
dc.subjectredox potentialen_US
dc.subjecthost availabilityen_US
dc.subjectbrown trout (Salmo trutta)en_US
dc.titleTiltaksanalyse for elvemusling i Etnaen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber51en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2340]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record